Функціональна електроніка, частина 1

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.026
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Доцент Івах Марія Степанівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати фізичні процеси у пристроях оптоелектроніки; 2. Розрізняти оптоелектронні пристрої та їхнє призначення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фізика напівпровідників і діелектриків Квантова електроніка Кореквізити: Функціональна електроніка частина 2
Короткий зміст навчальної програми: Загальні характеристики оптоелектроніки. Фотоприймальні пристрої. Інтегральна оптика. Фотоприймальні пристрої оптоелектронних інтегральних мікросхем. Оптоелектронні запам’ятовуючі пристрої. Застосування структур метал-діелектрик-напівпровідник в інтегральні оптиці.
Методи та критерії оцінювання: Лабораторні заняття (20%) Практичні заняття (20%) Екзаменаційний контроль (60%)
Рекомендована література: Базова 1. Елементна база електронних апаратів. Частина 5. Оптоелектронні компоненти / Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В. та ін. : під загальною редакцією М. А. Філинюка, О. О. Лазарєва. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 116 с. 2. З.Ю. Готра, І.Є. Лопатинський, Б.А. Лукіянець, З.М. Микитюк, І.В. Петрович Фізичні основи електронної техніки: Підручник /; за ред. З.Ю. Готри. - Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2004. - 880 с. 3. В. Вуйцік, О. Готра, В. Григор’єв «Експертні системи», навчальний посібник // Львів: Ліга-Прес, 2006, 290 с 4. Мікроелектронні сенсори фізичних величин: Науково-навчальне видання. В 3 томах. Том 3. Книга 1 /Вуйцік В., Готра З.Ю., Готра О.З., Григор’єв В.В., Каліта В., Мельник О.М., Потенцкі Є., Черпак В.В.; За редакцією З.Ю. Готри. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 249 с. 5. Мікроелектронні сенсори вологості: наково-навчальне видання / Вуйцік В., Гельжинський І.І., Голяка Р.Л., Готра З.Ю., Гурський В., Прошак В., Прошак Д.; за ред. З.Ю. Готри. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 420 с. 6. Мікроелектронні сенсори фізичних величин: Науково-навчальне видання. В 3 томах. Том 3. Книга 2 /Вуйцік В., Готра З.Ю., Готра О.З., Григор’єв В.В., Каліта В., Мельник О.М., Потенцкі Є., Черпак В.В.; За редакцією З.Ю. Готри. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 367 с. 7. Готра З.Ю., Григорчак І.І., Лукіянець Б.А. та ін. Наноелектроніка: Науково-навчальне видання. – Львів: Ліга-Прес, 2009. – 360 с. 8. Вуйцік В., Готра З.Ю., Готра О.З. та ін. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних електрографічних сигналів: Навчальний посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2009. – 308 с. Допоміжна 1. Закалик Л.І., Костюк І.В. Фізичні основи та пристрої функціональної електроніки / Л.І.Закалик, І.В.Костюк - Львів: Нац.ун-т «Львів. політехніка», 2001. 2. Щука А.А. Электроника. Уч. Пособие / Щука А.А. - С-Пб: БХВ-Петербург, 2005. – 800 с. 3. Осадчук В.С. Основи функціональної мікроелектроніки / Осадчук В.С. - Вінниця: ВДТУ, 1998.- 245 с. 4. Кравченко О.П. Фізичні основи функціональної мікролелектроніки / Кравченко О.П. -К.: Либідь, 1993.-213 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Функціональна електроніка, частина 1 (курсова робота)

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.028
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Доцент Івах Марія Степанівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – вміти продемонструвати знання та навички застосування математичного представлення фізичних процесів в оптоелектронних приладах; – вміти продемонструвати знання особливостей опромінення площі р-n-переходу в оптоелектроніці; – вміти продемонструвати знання впливу конструктивних і технологічних параметрів переходу на вольт-амперні характеристики фотодіода; – вміти продемонструвати знання впливу фізичних параметрів напівпровідника на вольт-амперні характеристики фотодіода; – знати і вміти застосовувати програмні середовища для розв’язання поставлених задач курсової роби; – вміти представити результати розрахунку та обговорити їх в процесі дискусії із іншими студентами та викладачами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фізика напівпровідників і діелектриків Квантова електроніка Кореквізити: Функціональна електроніка частина 2
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота покликана сформувати і розвинути вміння та навички розрахунку конструктивних, технологічних та фізичних параметрів фотодіода, які впливають на його вольт-амперні характеристики.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль 60% Підсумковий контроль 40%
Рекомендована література: 1. З.Ю. Готра, І.Є. Лопатинський, Б.А. Лукіянець, З.М. Микитюк, І.В. Петрович Фізичні основи електронної техніки: Підручник /; за ред. З.Ю. Готри. - Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2004. - 880 с. 2. В. Вуйцік, О. Готра, В. Григор’єв «Експертні системи», навчальний посібник // Львів: Ліга-Прес, 2006, 290 с 3. Мікроелектронні сенсори фізичних величин: Науково-навчальне видання. В 3 томах. Том 3. Книга 1 /Вуйцік В., Готра З.Ю., Готра О.З., Григор’єв В.В., Каліта В., Мельник О.М., Потенцкі Є., Черпак В.В.; За редакцією З.Ю. Готри. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 249 с. 4. Мікроелектронні сенсори вологості: наково-навчальне видання / Вуйцік В., Гельжинський І.І., Голяка Р.Л., Готра З.Ю., Гурський В., Прошак В., Прошак Д.; за ред. З.Ю. Готри. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 420 с. 5. Мікроелектронні сенсори фізичних величин: Науково-навчальне видання. В 3 томах. Том 3. Книга 2 /Вуйцік В., Готра З.Ю., Готра О.З., Григор’єв В.В., Каліта В., Мельник О.М., Потенцкі Є., Черпак В.В.; За редакцією З.Ю. Готри. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 367 с. 6. Готра З.Ю., Григорчак І.І., Лукіянець Б.А. та ін. Наноелектроніка: Науково-навчальне видання. – Львів: Ліга-Прес, 2009. – 360 с. 7. Вуйцік В., Готра З.Ю., Готра О.З. та ін. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних електрографічних сигналів: Навчальний посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2009. – 308 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).