Основи моделювання для електронної техніки

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.01.E.053
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Доцент Івах Марія Степанівнва
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати математичні моделі для проектування електронної техніки. 2. Знати основні алгоритми проектування. 3. Знати основи теорії проектування оптимальних схем електронної техніки. 4. Знати поняття системи та її різновиди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: 1. Вища математика 2. Інформатика інфокомунікаційних систем Кореквізити: 1. Експертні системи
Короткий зміст навчальної програми: Поняття математичної моделі об’єкта проектування. Алгоритми імітаційного моделювання електронних систем. Основи теорії проектування оптимальних схем електронної техніки. Поняття системи та її різновиди.
Методи та критерії оцінювання: Лабораторні заняття (20%) Графічно розрахункова робота (20%) Контрольний захід (60 %)
Рекомендована література: Базова 1. Моделювання в електроніці : навчальний посібник / М74 К. В. Огородник, Б. П. Книш, П. М. Ратушний, О. О. Лазарєв. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 116 с. 2. Стеценко, І.В. Моделювання систем: навч. посіб. [Електронний ресурс, текст] / І.В. Стеценко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – 399 с. 3. Готра З.Ю. Субмікронні та нанорозмірні структури електроніки / З.Ю. Готра, І.І. Григорчак, Б.А. Лукіянець, В.П. Махній, С.В. Павлов, Л.Ф. Політанський, Ежи Потенські. Чернівці: Видавництво та друкарня «Технологічний центр», 2014. 839 с. 4. Готра З.Ю. Технологія електронної техніки: навчальний посібник: у 2 т. - Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 888 с. 5. Готра З.Ю. та ін. Фізичні основи електронної техніки. Підручник. / Готра З.Ю., Лопатинський І.Є., Лукіянець Б.А., Микитюк З.М., Петрович І.В. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2004. – 880 с. Допоміжна 1. Roger W. Pryor. Multiphysics Modeling Using COMSOL?: A First Principles Approach. Jones & Bartlett Learning, 2011 - 852 p. 2. Jean-Michel Berge, Oz Levia, Jacques Rouillard. Model Generation in Electronic Design. Springer Science & Business Media, 2012- 155 p. 3. M. Godoy Simoes, Felix A. Farret. Modeling Power Electronics and Interfacing Energy Conversion Systems. John Wiley & Sons, 2016 - 352 р.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).