Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.043
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: К.х.н., Токарєва Марія Олександрівна.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності та полягає у набутті студентом базових знань для здійснення професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій і природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків; формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК9. Здатність працювати в команді. ЗК10. Навички здійснення безпечної діяльності.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: ЗН11. Аргументувати нормативно-правові засади при впровадженні електронних пристроїв та систем; оцінювати переваги інженерних розробок, їх екологічність та безпечність; захищати власні світоглядні позиції та переконання у виробничій або соціальній діяльності. ЗН12. Використовувати документацію, пов’язану з професійною діяльністю, із застосуванням сучасних технологій та засобів офісного устаткування; використовувати англійську мову, включаючи спеціальну термінологію, для спілкування з фахівцями, проведення літературного пошуку та читання тестів з технічної та фахової тематики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Метрологія, стандартизація та сертифікація Виконання та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» об’єднує систему знань і навиків з охорони праці (ОП) яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідної в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки і пожежної безпеки, визнаного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності та заходів безпеки життєдіяльності (БЖД) метою якої є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців щодо створення безпечних умов життя і діяльності, опанування принципів гармонійного розвитку особистості і сталого розвитку суспільства.
Опис: 1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці. 2. Гігієна праці та виробнича санітарія. 3. Електробезпека. 4. Пожежна безпека. 5. Категорії і поняття в безпеці життєдіяльності, таксономія небезпек, ризик як кількісна оцінка небезпек. 6. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. 7. Техногенні небезпеки та їх наслідки. 8. Управління силами та засобами під час НС.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль – (40 балів). Виконання обов’язкових лабораторних робіт та їх захист у вигляді усної компоненти. Виконання індивідуальних практичних занять, написання розрахунково-графічної роботи. Підсумковий контроль – (60 балів, екзамен ); усна та письмова компоненти.
Критерії оцінювання результатів навчання: Формою семестрового контролю навчальної дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» є семестровий екзамен. Відповідно, семестрова оцінка виставляється як сумарна оцінка результатів поточного контролю усіх видів обов’язкових робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни та написанням семестрового екзамену згідно вибраного білету, а саме: ? max 50 балів за письмову компоненту згідно екзаменаційного білету. Структура білету включає ІІІ рівні складності. (І рівень складається із 8 тестових питань, кожне питання оцінюється у 2 бали, тести на достовірність твердження; ІІ рівень складається із 8 тестових питань, кожне з яких оцінюється у 3 бали, з вибором однієї правильної відповіді; ІІІ рівень складності складається із 2 описових питань, які оцінюються у 5 балів кожне, на які студент повинен дати грунтовну відповідь. ? max 10 балів – усна компонента, згідно якої викладач спілкується із студентом та оцінює його знання. ? max 10 балів за виконання практичних робіт (max 10 балів за роботу, з яких 6 балів ? за правильність виконання індивідуального завдання, 4 бали ? за систематичність роботи та рівень знань, продемонстрований в усних відповідях); ? max 10 балів за виконання розрахунково-графічної роботи (max 4 балів за правильність виконання розрахункової частини, max 5 балів за правильність виконання ілюстративного матеріалу та формулювання висновків, max 1 бал за дотримання вимог щодо оформлення та структури роботи). ? max 20 балів за виконання лабораторних робіт (max 5 балів за роботу, причому оцінці підлягають результати виконання, дотримання вимог щодо оформлення і захист робіт шляхом тестування у ВНС);
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І. і ін. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. - 264с. 2. Гогіташвілі Г.Г. та ін. Управління охорони праці та ризиком за міжнародними стандартами. – К.: Знання, 2007. – 367 с. 3. Жидецький В.Ц. та ін. Охорона праці. – Львів: Афіша, 2000. – 348 с. 4. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – 496 с. 5. Кучерявий В.П., Павлюк Ю.Є., Кузик А.Д. Охорона праці: Навч. посібник. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – 368 с. 6. Яремко З.М., Тимощук С.В., Третяк О.І. та ін. Охорона праці: навч. посібник. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 374 с. 7. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми: Університет. книга, 1999. – 301 с. 8. Ярошевська В.М., Ярошевський М.М., Москальов І.В. Безпека життєдіяльності. – К.: НМЦ, 1997. – 292 с. 9. Петрук М.П., Гіщак Х.Я., Гончарук В.Є., Васійчук В.О., та ін. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 226 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).