Аналогова схемотехніка

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.01.E.055
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Д.т.н., проф. Гельжинський Ігор Ігорович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни та результати навчання полягають у вивченні основ аналізу та синтезу елементів і пристроїв аналогової схемотехніки (АС); вивченні структурних та принципових схем елементів та пристроїв АС; вивченні алгоритмічної бази та параметрів компонентів схемотехнічного проектування елементів та пристроїв АС із створенням їх віртуальних моделей; ознайомленні з технічними та програмними засобами автоматизації проектування елементів та пристроїв АС та отриманні практичних навиків роботи з вказаними засобами.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Фахові компетентності професійного спрямування: ФКС1.1 Визначати та ідентифікувати математичні моделі технологічних об’єктів при розробці у комп’ютерному середовищі нових складних електронних систем та виборі оптимального рішення. Вміти аналізувати, моделювати та критично оцінювати отримані результати. ФКС1.4. Здатність аналізувати основні компоненти електронної техніки, розуміти будову, принцип дії та основні характеристики елементів та пристроїв відображення інформації, приладів НВЧ, тощо.
Результати навчання: РН1. ЗН.4. Оцінювати характеристики та параметри матеріалів електронної техніки, розуміти основи твердотільної електроніки, електротехніки, аналогової та цифрової схемотехніки, перетворювальної та мікропроцесорної техніки РН2. ЗН.17. Застосовувати експериментальні навички (знання експериментальних методів та порядку проведення експериментів) для перевірки гіпотез та дослідження явищ електроніки, вміти використовувати стандартне обладнання, планувати, складати схеми; аналізувати, моделювати та критично оцінювати отримані результати РН3. УМ2. Оцінювати предмет навчальної діяльності, визначити загальну мету і конкретні задачі, вибирати адекватні засоби їх розв’язання для досягнення результату, здійснювати необхідний самоконтроль, використовувати довідкову літературу і технічну документацію, розвивати та застосовувати у професійній діяльності свої творчі та організаційні здібності, організувати робоче місце, планувати робочий час РН4. УМ.12. Оцінювати функціонування електронних приладів, пристроїв та систем, визначати відхилення від норми параметрів та режимів функціонування електронних пристроїв, здійснювати регулювання відповідних електронних пристроїв, здійснювати регулювання відповідних електронних приладів та пристроїв для досягнення нормальних режимів функціонування. РН5. КОМ2. Використання комунікативної компетентності для ефективної взаємодії в різних сферах спілкування; відбір і систематизація інформаційних матеріалів з метою спілкування у професійній сфері. РН6. АіВ2. Відповідальне ставлення до професійних обов’язків та виконуваних робіт, самостійність у прийнятті і виконанні рішень в процесі подолання навчальних труднощів, спираючись на власний досвід творчого розв’язання поставлених проблем. РН7. АіВ3. Самостійність при опрацюванні, інтерпретації та узагальненні даних, відповідальність за оперативність, точність і достовірність подачі інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Автоматизоване проектування елементів та пристроїв електронної техніки. Цифрова схемотехніка. Фізичні основи електронної техніки. Кореквізити: Елементи та пристрої відображення інформації. Основи сенсорної техніки. Методи дослідження органічних наноструктур.
Короткий зміст навчальної програми: Програма навчальної дисципліни “Аналогова схемотехніка” укладена для студентів інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, які навчаються за спеціальністю Електроніка. Навчальна дисципліна розглядає питання сучасних аналогових систем, що дозволить опанувати студентами основні напрямки у прикладного програмного забезпечення для проектування елементів та пристроїв АС, а саме вивчення алгоритмічної бази та параметрів компонентів схемотехнічного проектування елементів та пристроїв АС із створенням їх віртуальних моделей, структурних та принципових схем елементів та пристроїв АС. Вивчення характеристик та основних команд пакетів прикладних програм при проектуванні пристроїв АС.
Опис: Основні поняття та математичні основи аналогової схемотехніки. Аналогові схеми на напівпровідникових діодах. Підсилювачі аналогових сигналів. Перетворювачі аналогових сигналів. Генератори. Імпульсні аналогові пристрої.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: виконані та захищені лабораторні роботи, розв’язування задач в аудиторії, виконання домашніх завдань. Підсумковий контроль: екзамен.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (30 балів): Лабораторні роботи – 20 балів Практичні заняття – 10 балів Екзаменаційний контроль (70 балів): Письмова компонента – 50 балів Усна компонента – 20 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Мікросхемотехніка. Підручник за редакцією З.Ю. Готри / Гельжинський І.І, Голяка Р.Л., Готра З.Ю, Барило Г.І. – Львів: Ліга-Прес. 2020. – 389 с. 2. Електроніка та мікросхемотехніка: підручник / Квітка С.О. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 223 с. 3. "Схемотехніка інтегральних аналогових сенсорних пристроїв": Тематичний збірник статей / За ред. З.Ю. Готри, В.Каліти. – Львів: ДУЛП, 1996 – 156 с. 4. Вуйцик В., Голяка Р., Лопатинський І., Невмержинська О., "Аналогова мікросхемотехніка вимір. та сенсор. пристроїв"/ред. З.Готри та Р. Голяки/, Львів, ДУ «ЛП», 1999. 5. О.М. Воробйова, В.Д. Іванченко. «Основи схемотехніки». Навчальній посібник у двох частинах. Ч1. «Аналогова схемотехніка», 182 с.; Одеса, 2004.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Аналогова схемотехніка (курсова робота)

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.01.E.060
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: К.т.н., асистент Шимчишин Ольга Йосифівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Вміти використовувати методи аналізу та синтезу елементів і пристроїв АС; - вміти використовувати методи, моделі та алгоритми схемотехнічного проектування елементів та пристроїв АС; - знати характеристики та основні команди пакетів прикладних программ проектування пристроїв АС; - вміти розробляти алгоритми та програми аналізу та синтезу електронних елементів і пристроїв АС; - вміти застосовувати засоби автоматизованого проектування для розробки елементів та пристроїв АС.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Інформатика інфокомунікаційних систем, частина 1 та 2. Фізичні основи електронної техніки. Цифрова схемотехніка. Кореквізити: Фізика. Матеріали та структури наноелектроніки.
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота спрямована на формування і розвиток вміння та навичок проектуванняструктурних та принципових схем елементів іелектронних аналогових пристроїв та їх віртуальних моделей; вивчення характеристик та основних команд пакетів прикладних програм при проектуванні електронних аналогових пристроїв.Пояснювальна записка до курсової роботи повинна містити текстовий та ілюстративний матеріал. Результатом роботи є діючий активний фільтр із заданими параметрами на операційному підсилювачі.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль у формі перевірки викладачем частин курсової роботи згідно з описом етапів виконання курсової роботи. 2. Підсумковий контроль у формі захисту курсової роботи. • Поточний контроль - 40%. • Перевірка тексту і графічної частини курсової роботи – 20%. • Захист курсової роботи – 40%.
Рекомендована література: 1. Кожухар О.Т., Методичні вказівки до практичних занять „Завдання та методика розрахунків аналогових схем” з курсу “Аналогова схемотехніка” базового напряму 6.050802 “Електронні пристрої та системи” Львів: НУ”ЛП ”, 2011. - 44 с. 2. Кожухар О.Т. Розробка та комп`ютерне моделювання аналогових схем електронних пристроїв. Методичні вказівки до практичних занять та курсової роботи з аналог.схемотех., ч.3 Львів НУ ЛП, 2011, с.43. 3. Кожухар О.Т. Розробка та комп`ютерне моделювання аналогових схем електронних пристроїв. Методичні вказівки до практичних занять та курсової роботи з аналог.схемотех., ч.4 Львів НУ ЛП, 2011, с.40. 4. О.М. Воробйова, В.Д. Іванченко. «Основи схемотехніки». Навчальній посібник у двох частинах. Ч1. «Аналогова схемотехніка», 182 с.; Одеса, 2004.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).