Професійна та цивільна безпека

Спеціальність: Лазерна і оптоелектронна техніка
Код дисципліни: 7.153.01.O.003
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Доцент Корж Галина Іванівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у набутті студентом сучасних знань та навичок у напрямі гарантування безпеки у сфері інформаційних технологій і електроніки, формування соціальної відповідальності за забезпечення належного рівня безпечної праці, засвоєння матеріальних та культурних цінностей у межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику. Формування у студентів культури безпеки і ризик-орієнтованого мислення, при якому питання захисту й збереження життя та здоров’я персоналу, а також підтримка належного рівня працездатності, розглядаються як найважливіші пріоритети у професійної діяльності.
Завдання: ІНТ Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми під час професійної діяльності у сфері мікро- та наносистемної техніки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог. - ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. - ЗК2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. - ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою. - ЗК4. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. - ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. - ЗК7. Навички міжособистісної взаємодії. - ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ФК1. Здатність ефективно використовувати складне контрольно-вимірювальне, технологічне та дослідницьке обладнання при дослідженнях та виробництві матеріалів, компонентів, приладів і пристроїв мікро- та наносистемної техніки різноманітного призначення. - ФКС2. Вміння розробляти давачі та сенсорні системи на основі напівпровідникових мікро- та наноматеріалів.
Результати навчання: Р9.Забезпечувати якість виробництва; обирати технології, що гарантують отримання необхідних характеристик твердотільних пристроїв; застосовувати сучасні методи контролю мікро- та наносистемної техніки. Р11. Досліджувати процеси у мікро- та наноелектронних системах, приладах й компонентах з використанням сучасних експериментальних методів та обладнання, здійснювати статистичну обробку та аналіз результатів експериментів. Р13. Керувати складними робочими процесами у сфері виробництва та/або досліджень мікро- та наноелектронних систем, об’єктивно оцінювати результати діяльності колективу та окремих працівників, визначати заходи щодо покращення результатів діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Біофізичні основи інструменальних методів медичної діагностики Рентгенівські медичні технології Біофізичні основи інструментальної фізіотерапії Акустичні методи дослідження в медицині
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Професійна та цивільна безпека», яка вивчається у вищих навчальних закладах з метою формування у майбутніх фахівців ОКР «магістр» знань щодо небезпек, які супроводжують роботу з інформаційними технологіями та електронними приладами, а також методів і засобів забезпечення нешкідливих умов виробничого середовища і трудового процесу в галузі. Вивчення дисципліни сприяє формуванню у студентів активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників щодо результатів виробничої діяльності. Дисципліна об’єднує систему знань і навиків з охорони праці (ОП) під час проведення робіт на об’єктах господарювання та заходів цивільного захисту (ЦЗ) під час проектування та експлуатації об’єктів машинобудування та транспорту. Дисципліна покликана сформувати у майбутніх фахівців знання, навики і вміння щодо функціонування системи, стану і проблем безпеки праці, а також захисту об’єктів під час їх експлуатації в надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами. Навчальна дисципліни «Професійна і цивільна безпека» передбачає вивчення питань охорони праці та цивільного захисту для об’єктів відповідно до особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців. Виклад дисципліни включає питання безпеки праці на підприємствах телекомунікаційної та радіотехнічної галузей і техніки безпеки на підприємствах згідно спеціалізацій, а також заходи із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій об’єктів господарювання.
Опис: Заходи охорони праці при роботі з комп’ютерною технікою Ергономіка та організація робочого місця, обладнаного комп’ютерною технікою. Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень з комп’ютерною технікою. Вимоги до електробезпеки та пожежної безпеки в приміщеннях з комп’ютерною технікою. Техніка безпеки на об’єктах галузі Вимоги безпеки до технологічного обладнання та виробничих процесів. Організація електробезпеки в галузі. Захист при: - проведенні електричних випробувань, вимірювань настроювань апаратури та обладнання; - при експлуатації комп'ютерної техніки; Організаційні і технічні заходи електробезпеки на стадії експлуатації (персонал, навчання, види робіт, оформлення робіт і т.ін.), класифікація приміщень з електробезпеки. Пожежна безпека (класифікація зон і приміщень з вибухо- і пожежобезпеки. Оцінка на відповідність устаткування пожежним та вибуховим характеристикам оточуючого виробничого середовища.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з практичної розрахунково-графічної роботи • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестування
Критерії оцінювання результатів навчання: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1) Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с. 2) Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с. 3) Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 480 с. 4) Аветисян В.Г., Сенчихін Ю.М., Куліш Ю.О. и др. – К.: Основа – 2006. Рятувальні роботи при надзвичайних ситуаціях. Частина 1: Навчальний посібник. 5) О.П. Депутат, І.В. Коваленко. Цивільна оборона. Львів „Афіша” – 2000. 6) Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М., Основи цивільного захисту:Навч. Посібник/Львів, 2010 -384с. 7) Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. 8) Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с. 9) Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 10) Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с. 11) Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. – Львів: Афіша, 2003. – 320 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).