Проєктування інтер'єрів, частина 1

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.85
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Ст. викладач Щербаков Ігор Леонідович Док. філос., асист. Федак Анна Ярославівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ1.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів проектних вирішення та вміти використовувати здобуті результати в проектуванні. ПРНВ1.2.Вміти користуватись нормативно-довідковою літературою при проектуванні предметно просторового середовища. ПРНВ 1.3 Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. ПРНВ1.7. Використовувати основні теоретичні та методологічні поняття і принципи у дизайні предметно-просторового середовища. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1 Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2 Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3 Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4 Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5 Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Основи ергономіки Матеріалознавство в проектуванні інтер’єрів Основи дизайну предметного середовища (КП) Наступні навчальні дисципліни: Дизайн предметно-просторового середовища Проектування інтер’єрів, частина 1 (КП) Проектування інтер’єрів, частина 2
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Проектування інтер’єрів, частина 1» структурно розкриває основні положення щодо типології будівель за функціональними ознаками, ознайомлює з кількісними і якісними параметрами середовища життєдіяльності, створення якого є змістом архітектурного і дизайнерського проектування. Метою вивчення дисципліни «Проектування інтер’єрів, частина 1» є навчання студентів типологічних особливостей поділу інтер’єрів будівель та споруд; засвоєння вимог до проектування інтер’єрів будівель, що належать до різних типів; заохочення до застосування відповідних знань та умінь в практичній діяльності. Опанування студентами теорії з типології будівель сприяє вдосконаленню рівня знань про методи формування інтер’єрного середовища з високим рівнем комфортності для різних процесів життєдіяльності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: за виконання практичних завдань 40 балів Екзаменаційний контроль: 60 балів
Рекомендована література: Лінда С.М., Моркляник О.І. Типологія громадських будівель і споруд: Підручник. Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 348 с. Бойко Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції. Навчальний посібник. Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 204 с. Грицюк Л. С., Лінда С. М., Якубовський В. Б. Проектування закладів харчування. Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 184 с. Тімохін В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В. Основи дизайну архітектурного середовища: Підручник. К.: Основа, 2010. –395 с. Neufert E., Neufert P. Architects' data. Wiley-Blackwell, 2002. - 648 p.

Проєктування інтер'єрів, частина 1 (курсовий проєкт)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.078
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к.арх. доц. Березко О.В. к.арх., доц. Петровська Ю.Р. ст. викл. Служинська М.С.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ1.1.Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів проектних вирішення та вміти використовувати здобуті результати в проектуванні. ПРНВ1.2.Вміти користуватись нормативно-довідковою літературою при проектуванні предметно просторового середовища. ПРНВ 1.3 Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. ПРНВ1.5.Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту. ПРНВ1.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях при виконанні робочих креслень і супровідної технічної документації а також під час презентації готових проектів. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Матеріалознавство в проектуванні інтер’єрів (КП) Основи ергономіки Наступні навчальні дисципліни: Проектування інтер’єрів, ч.2
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Проектування інтер’єрів, ч.1 (КП)» розрахований на один семестр вивчання та є однією зі складових комплексу фахової підготовки. Охоплює 120 годин практичних занять у 6-му семестрі, містить теоретичну та практичну частини в межах роботи над курсовим проектом. У теоретичній частині курсу викладаються матеріали, які висвітлюють основні державні будівельні норми закладів підприємства торгівлі та підходи до проектування та дизайну інтер’єрів закладів даного типу. Студенти ознайомлюються з історією, сучасним досвідом та прогресивними ідеями у дизайн-проектуванні інтер’єрів магазинів самообслуговування. У практичній роботі студент вивчає методи аналізу реалізованих проектів у світовій та вітчизняній практиці, професійну термінологію та принципи формування робочих креслень проекту; отримує навички з планування чи перепланування приміщень, організації функціональних зв’язків та технологічних процесів у магазинах з функцією самообслуговування, а також опановує методи презентації власного дизайнерського вирішення інтер’єру закладу, враховуючи фірмовий стиль та тип продажу продукції.
Методи та критерії оцінювання: За виконання курсового проекту протягом семестру студент може отримати максимально 100 балів
Рекомендована література: ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення ДБН В.2.2-23:2009 Підприємства торгівлі. Будинки і споруди. ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства) ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення. Проектування закладів харчування : навч. посіб. / Л. С. Грицюк, С. М. Лінда, В. Б. Якубовський ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. 184 с. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: Навчальний посібник. С.М. Лінда, Львів : видавництво Нац. Університету «Львівська політехніка», 2010. Бойко Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 224 с.