3D-моделювання

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.59
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Киселенко Марія Проскуряков Олексій
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати основні структурні складові тривимірних об’єктів та вміти логічно та доцільно використовувати їх. 2. Володіти сучасними методами цифрового моделювання дизайн-об'єктів для вирішення професійних завдань використовуючи примітиви, сплайни, скомпоновані моделі, полігональне моделювання та прийоми скульптингу. 3. Вміти проектувати об’ємно-просторові сцени та окремі складові об’єкти з використанням різних схем освітлення, текстурування, прийомів роботи з камерами та їх налаштуванням, вільно керувати ними. 4. Володіти професійною термінологією. 5. Демонструвати компетентність у використані референсних зображень, одиниць виміру, пропорціях та співмаштабності об’єктів сцени. 6. Вміти візуалізувати дизайн-об'єкти з використанням вбудованих та зовнішніх візуалізаторів. 7. Вміти працювати у команді розробників проекту. 8. Володіти навичками усної, письмової та візуальної презентації результатів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: -Живопис, рисунок, скульптура, частина1 -Живопис, рисунок, скульптура, частина2 -Живопис, рисунок, скульптура, частина 3 -Живопис, рисунок, скульптура, частина4 -Живопис, рисунок, скульптура, частина5 -Інтерактивний дизайн (КП) Супутні і наступні навчальні дисципліни: -Живопис, рисунок, скульптура, частина6 -Мультимедійний дизайн -Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи -Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів у галузі 3D моделювання та застосування їх при вирішенні завдань. В основу практичних занять послідовно закладені теми, що розкривають основні закономірності процесу проектування цифрових об’єктів та середовищ. Метою виконання лабораторних завдань є формування комплексного цілісного розуміння принципів предметно-просторового моделювання у віртуальному тривимірному середовищі, текстурування, візуалізації та анімації для отримання зображень професійного рівня, а також регулярна практика використання отриманих знань у виконанні поточних завдань.
Методи та критерії оцінювання: Курс лекцій, практичні заняття та фінальна графічна робота оцінюються комплексно. Поточний контроль - 70%, фінальна графічна робота - 30%
Рекомендована література: 1. Digital Modeling 1st Edition by William Vaughan – June 20, 2020 2. Light for Visual Artists Second Edition: Understanding and Using Light in Art & Design Paperback – July 16, 2019 by Richard Yot 3. Lighting for Animation: The Art of Visual Storytelling 1st Edition by Jasmine Katatikarn , Michael Tanzillo – May 16, 2021