Типографіка і шрифти

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.101
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Галишич Руслан Ярославович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДОА; Мер'є Ольга Валеріївна, кандидат архітектури, доцент кафедри ДОА ІАРД
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ2.2. Враховувати при створенні об’єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ2.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та особливостей конструктивних побудов, застосовувати новітні технології при створенні сучасного кінцевого продукту у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях, а також під час презентації готових проектів. Комунунікація: КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською мовами). КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність: АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Шрифти; Історія мистецтва, архітектури і дизайну, частина 1; Інтерактивний дизайн, частина 1; Живопис, рисунок, скулльптура, частини 1, 2; Проектна графіка і комп’ютерна графіка; Композиція і формотворення в дизайні, частини 1, 2.
Короткий зміст навчальної програми: У теоретичній частині курсу викладаються матеріали, які висвітлюють основні засади дизайнерського вирішення усіх видів поліграфічної продукції. Подається історія розвитку письма, шрифтів та текстових форм комунікації. Простежується історичний розвиток друкованої продукції а також викладаються композиційний, формотворчий, колористичний аналіз поліграфічних об'єктів, у тому числі пов'язаних із рекламою. Розглядається системний дизайн основних видів поліграфічної продукції де висвітлюється розробка елементів інформаційного, або зображального характеру, систематична побудова книжки, або книжкової серії, часопису з комплексною розробкою рубрик, підрубрик, розділів та заголовків. У практичній частині курсу методично задаються основні підходи та етапи до процесу проектної роботи шрифтових композицій, пошуку ідей, роботи над ескізною частиною проекту, створенням оригінал-макету, задаються додаткові завдання, пов’язані з якісним виконанням макету. Курсова робота передбачає розробку комплекту власного шрифту, шрифтового буклету, та інформаційного постеру, дизайн якого утворено на основі шрифтових композицій.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: лекції, семінари – 20%, клаузура, ескіз ідеї дизайнерського шрифтового задуму - 20%; підсумковий контроль: курсова робота - 40%; пояснювальна записка до курсової роботи 20%. 100-88 балів – оцінка «А» («відмінно») виставляється, якщо студент демонструє високий рівень знання навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь і навичок, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідає на поставлені запитання, а також вміє застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань; 87-80 балів – оцінка В («дуже добре») виставляється за знання навчального матеріалу модуля вище середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можливі певні неточності), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 79-71 бал – оцінка С («добре») виставляється за загалом правильне розуміння студентом навчального матеріалу, включаючи аргументовані відповіді на поставлені запитання (можливі певні (неістотні) недоліки). Студент засвоїв основний теоретичний матеріал та вміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань. 70-61 бал – оцінка D («посередньо») виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач, а трансформація умінь в нових умовах викликає певні труднощі. 60-50 балів – оцінка Е («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або неаргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних знань на практиці, що, однак, не є перешкодою до подальшого навчання; 49-26 балів – оцінка FX («незадовільно» з можливістю повторного заліку) виставляється за незнання основної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25-00 балів – оцінка F («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватись під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення: 1. Галишич Р. Я., Мер’є О. В. Типографіка : конспект лекцій для студентів V курсу базового напряму 6.0202 “Дизайн”, спеціальності 7 (8).02020701 “Дизайн” спеціалізації “Графічний дизайн” та студентів заочної форми навчання. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. 92 с. 2. Конспект лекцій з дисципліни «Шрифти» для для студентів І курсу спеціальності 022 «Дизайн» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. М. Оконченко, Я. В. Ракочий. Львів : В-во «Левада», 2018. 100 с. 3. Типографіка : методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Типографіка” для магістрів галузі знань 0202 “Мистецтво” базового напряму “Дизайн”, спеціалізації графічний дизайн (дизайн реклами та візуальних комунікацій) / Укл.: Р. Я. Галишич, І. А. Юрченко. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2007. 28 с. 4. Шрифти. Частина 1: Мальовані шрифти: метод. вказівки до виконання аудиторних завдань з дисципліни «Шрифти» для студентів І курсу спеціальності 022 «Дизайн» денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Оконченко, В. В. Базилевич, Ю. Г. Сентимреі. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 28 с. Рекомендована література Базова: 1. Галишич Р. Я., Крохмаль В. В., Мер’є О. В. Актуальність застосування каліграфічного українського письма в сучасному графічному дизайні. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 34, т. 1. С. 50–58. [н. к. Мер’є О. В.]. 2. Ганоцька О. В. Типографіка у дизайні упаковки. Вісник ХДАДМ. 2010. № 4. С. 8–10. 3. Лесняк В. Відтворення шрифтової спадщини. 40 оригінальних шрифтів. К. : Вид-во ArtHuss, 2020. 160 с. 4. Родіна Д. В., Костенко І. О. Типографіка як засіб рішення функціональних та естетичних аспектів у дизайні рекламно-поліграфічної продукції раннього модернізму (1910–1935). The III International Science Conference on E-Learning and Education, February 2–5, 2021, Lisbon, Portugal. Art. 390 p. Pp. 23–26. Допоміжна література: 1. Сопко О. І. Мистецтво шрифту : етапи становлення : лекції з дисципліни «Шрифти і типографіка : навч.-метод. посіб.» / М-во освіти і науки України, Закарпат. худож. ін-т., каф. дизайну. Ужгород : Ґражда, 2007. 52 с. : іл.