Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.73
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к. арх., доц. Лисенко О.Ю.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення. ПРН3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. ПРН4. Визначати мету, завдання та етапи проектування. ПРН5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. ПРН6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН8. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. ПРН9. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН12. Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну. ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках. ПРН16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності. ПРН17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями). ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну. ПРН19. Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійні кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну. ПРНВ1.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів проектних вирішення та вміти використовувати здобуті результати в проектуванні. ПРНВ1.2. Вміти користуватись нормативно-довідковою літературою при проектуванні предметно просторового середовища. ПРНВ 1.3 Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. ПРНВ1.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту. ПРНВ1.6. Створювати дизайн середовища предметно-просторових комплексів, будівель і споруд та малих архітектурних форм у ландшафті. ПРНВ1.7. Використовувати основні теоретичні та методологічні поняття і принципи у дизайні предметно-просторового середовища. ПРНВ1.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях при виконанні робочих креслень і супровідної технічної документації а також під час презентації готових проектів. ПРНВ2.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів та вміти використовувати здобуті результати у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.2. Враховувати при створенні об’єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ2.3 Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ2.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та особливостей конструктивних побудов, застосовувати новітні технології при створенні сучасного кінцевого продукту у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.6. Вміти будувати віртуальну інформаційну модель для конкретного дизайн об'єкту а також виконувати моделі для поліграфії та мультимедійного простору ПРНВ2.7. Використовувати основні теоретичні та методологічні поняття і принципи у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях а також під час презентації готових проектів. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Обов'язкові навчальні дисципліни спеціальності, Вибіркові навчальні дисципліни спеціальності, Професійні дисципліни спеціальності
Короткий зміст навчальної програми: Бакалаврська кваліфікаційна робота - це підсумковий контроль результатів навчання студента, які він повинен продемонструвати для підтвердження набуття ним компетентностей, визначених освітньою програмою.
Методи та критерії оцінювання: Бакалаврська кваліфікаційна робота (100%)
Рекомендована література: 1. “Положення про академічну доброчесність у Національному уні- верситеті “Львівська політехніка”. URL : https://lpnu.ua/polozhennia-proakademichnu- dobrochesnist-u-natsionalnomu-universyteti-lvivska-politekhnika 2. Стандарт забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти СВО ЛП 02.01 “Положення про організацію освітнього процесу в Національному Університеті “Львівська політехніка””. URL : http://cad.lp.edu.ua/diploma/ masters/svo_03.13.pdf 3. Стандарт вищої освіти України ступеня “Бакалавр” галузь знань 02 “Культура і мистецтво” спеціальності 022 “Дизайн”. Київ : МОН, 2018. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/ 2021/07/28/022-Dyzayn-bakalavr.28.07.pdf. 4. Статут Національного Університету “Львівська Політехніка”. URL : https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/60/nrstatutunulp-2019.pdf. 5. Оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 “Бібліо- графічне посилання. Загальні положення та правила складання”. URL : https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2019/02/pryklady-oformlennjabibliohrafichnoho- opysu-zhidno-dstu-8302.pdf. 6. Оформлення списку бібліографічних посилань Гарвардським стилем. Методичні рекомендації. Київ, 2015. URL : http://lib.knukim.edu.ua/wpcontent/ uploads/2018/10/Harvard_vs_DSTU-2015.pdf. 7. Основи методології та організації наукових досліджень : підручник. Київ, 2010. URL : https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/ Biofizyky/2014/konversky_osn_metod_ta_org_nayk_dosl.pdf 8. Ашеров Т., Бойчук О., Голобородько, В., Свірко В. Дизайн і ерго- номіка. Термінологічний словник. Харків : УІПА; УІНДДЕ; ХДАДМ, 2009. 9. Бойчук А. Пространство дизайна, Харков : Нове слово, 2013. 10. Даниленко В. Дизайн України у світовому контексті художньо- проектної культури : монографія. Харків : ХДАДМ; Колорит, 2005. 11. Свірко В., Бойчук О., Голобородько В., Рубцов Л. Основи ерго- дизайну. Київ : УкрНДІДЕ; ХДАДМ, 2011. 12. Свірко В., Бойчук О., Голобородько Рубцов, Л. Дизайнерська діяльність: стан і перспективи. Київ : УкрНДІДЕ; ХДАДМ, 2014.