Маркетинг та менеджмент у дизайн-проєктуванні

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.70
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Д. Арх., проф. Лінда С.М.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знання теоретичних та методичних основ маркетингу і менеджменту; знання економічних основ визначення ефективності при прийнятті проектних рішень; уміння визначати вартість виконання проектних робіт в складі інвесторської кошторисної документації, формувати кошториси і договірні ціни на виконання робіт; уміння використовувати у своій діяльності інструментарій обґрунтування та прийняття управлінських рішень, методологію стратегічного планування діяльності проектних організацій для визначення головних цілей і розробки програм їх досягнення в умовах складного динамічного зовнішньоекономічного середовища; уміння визначати вплив макро- та мікросередовища на ефективність діяльності підприємства.; уміння організовувати і координувати процеси по досягненню цілей підприємства на основі наукових підходів менеджменту, концепцій маркетингу і людського фактору;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Супутні дисципліни: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи, Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни “Маркетинг і менеджмент у дизайн-проектуванні” спрямоване на формування у студентів теоретичних знань і практичних навиків, необхідних для самостійного творчого вирішення студентами завдань фахової діяльності, розвиток дизайн-мислення в сфері маркетингу та менеджменту дизайну, що базується на взаємодії аналітичної, виробничої, рекламної та управлінської діяльності в дизайні.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль передбачає: 1)оцінювання знань під час практичних занять: оцінювання виконання практичної роботи; оцінювання захисту практичної роботи; 2)оцінювання виконання та захисту розрахункової роботи; 3)контрольне тестування у ВНС.
Рекомендована література: 1. Економіка підприємства: навч.пос. / В.В.Козик, О.Ю.Ємельянов, О.Я. Загорецька [та ін.]. – Львів: Вид-во «Простір-М», 2017. – 406 с. 2. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. – 5-те вид., випр. та допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 208с. 3. Петруня Ю. Є., Петруня В. Ю. Менеджмент. Практикум : навч. посібник. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. 104 с. 4. С-31 Сенишин О. С., Кривешко О. В. Маркетинг : навч. посібник. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 347 с. 5. Крикавський Є. В., Третьякова Л. І., Косар Н. С. Стратегічний маркетинг: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 256 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).