Теорія та методика в дизайні візуальних комунікацій

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.107
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: д.арх. Павлів А.П. к.мист. Мельник О.Я. к.арх. Петровська Ю.Р.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ 2.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів та вміти використовувати здобуті результати у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ 2.2 Враховувати при створенні об’єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ 2.4 Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ 2.7. Використовувати основні теоретичні та методологічні поняття і принципи у дизайні візуальних комунікацій. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Філософія Теорія комунікацій в масовій культурі Супутні і наступні навчальні дисципліни Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Курс ««Теорія та методика в дизайні візуальних комунікацій» розрахований на один семестр навчання та охоплює 90 год. і структурно включає в себе дві частини – теоретичну і практичну. В теоретичній частині курсу розглядаються основні види і етапи передпроектних досліджень, визначаються основні стадії опрацювання проектного матеріалу. В практичній частині курсу проводиться аналіз, систематизація матерілу дослідження. В якості об’єкту дослідження може бути обрана дизайн друкованих видань, цифрова анімація та ін. З метою взаємозв’язку з профілюючими дисциплінами, студенту пропонується опрацювати методику передпроектного аналізу на суміжних курсових проектах. В основу дисципліни послідовно закладені теми теоретичних та практичних положень, що розкривають основні закономірності передпроектних досліджень та синтезу дизайн-продукції. Вивчення запропонованого курсу вимагає від студентів творчого підходу, орієнтує на самостійний пошук стратегій щодо виконання аналітичних завдань, вимагає від них опрацювання додаткової літератури.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 40 балів за виконання чотирьох завдань та 60 балів на екзаменаційному контролі за проходження тестових запитань у ВНС Львівської політехніки Сума оцінок, отриманих студентом за вказані види виконаної навчальної роботи, становить підсумкову семестрову оцінку.
Рекомендована література: 1. Мазур О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад. / О. В. Мазур, О. В. Подвойська, С. В. Радецька. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 120 c. 2. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С. Шостак В.В. Основи наукових досліджень: Підручник. - К., 2007. – 160 с. 3. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с. 4. Технічна естетика і дизайн: науково-технічний збірник / Відп. Ред. М.І. Яковлев. Вип. 1. – К.: Віпол, 2001. – 176 с.