Теорія та методика в дизайні предметного середовища

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.94
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: д. арх., проф. Лінда С.М.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати: ПРНВ1.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів проектних вирішення та вміти використовувати здобуті результати в проектуванні. ПРНВ1.2. Вміти користуватись нормативно-довідковою літературою при проектуванні предметно просторового середовища ПРНВ1.7. Використовувати основні теоретичні та методологічні поняття і принципи у дизайні предметно-просторового середовища. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. ВіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Філософія, Основи ергономіки Супутні і наступні навчальні дисципліни Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи, Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Курс ««Теорія та методика в дизайні предметного середовища» розрахований на один семестр навчання та охоплює 90 год. і структурно включає в себе дві частини – теоретичну і практичну. В теоретичній частині курсу розглядаються основні види і етапи передпроектних досліджень, визначаються основні стадії опрацювання проектного матеріалу. В практичній частині курсу проводиться аналіз, систематизація матерілу дослідження. В якості об’єкту дослідження можуть бути обрані: стиль у проектування інтер’єру, елементи предметного наповнення інтер’єру,особливості функціонального вирішення. З метою взаємозв’язку з профілюючими дисциплінами, студенту пропонується опрацювати методику передпроектного аналізу на суміжних курсових проектах. В основу дисципліни послідовно закладені теми теоретичних та практичних положень, що розкривають основні закономірності передпроектних досліджень та синтезу дизайн-продукції. Вивчення запропонованого курсу вимагає від студентів творчого підходу, орієнтує на самостійний пошук стратегій щодо виконання аналітичних завдань, вимагає від них опрацювання додаткової літератури.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 40 балів за за виконання чотирьох завдань та 60 балів на екзаменаційному контролі за проходження тестових запитань у ВНС Львівської політехніки Сума оцінок, отриманих студентом за вказані види виконаної навчальної роботи, становить підсумкову семестрову оцінку.
Рекомендована література: 1. Мазур О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад. / О. В. Мазур, О. В. Подвойська, С. В. Радецька. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 120 c. 2. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С. Шостак В.В. Основи наукових досліджень: Підручник. Затверджено МОН. - К., 2007. – 160 с. 3. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с. 4. Технічна естетика і дизайн: науково-технічний збірник. Вип. 1./ Відп. Ред. М.І. Яковлев. – К.: Віпол, 2001. – 176 с. 1. Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень: навчальний посібник. Суми. Сум. ДПУ, 2016. 260 с. 2. Корягін М., Чек В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. К.: Алерта. 2019. 492 с. 3. Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник. Під ред. А.Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010.352 с. 4. Петрушенко В.Л Філософія і методологія науки: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 184 с.