Мультимедійний дизайн

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.80
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Штець Віктор Олексійович, кандидат мистецтвознавства, доцент.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. ПРН6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН9. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. ПРН17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями). ПРН19. Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійні кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ 1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ 4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ 5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Інтерактивний дизайн Веб-дизайн 3D моделювання Живопис, скульптура, рисунок Кореквізити: Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Мультимедійний дизайн» розрахований на один семестр вивчення, в загальному охоплює 180 годин і структурно включає практичні заняття та самостійну роботу. Теоретична частина курсу охоплює матеріали, які висвітлюють ключові принципи мультимедійного дизайну в контексті проблематики та завдань дизайну візуальних комунікацій та предметно-просторового середовища; формування інтерактивного інформаційного простору; специфіку мультимедійних проектів та презентацій. У практичній частині курсу задаються методи та підходи до використання комп’ютерних технологій у дизайн-проектуванні; вияву функціональних особливостей візуально-звукового ряду, пошуку ідеї, формування ескізної пропозиції, роботи над об’єктом мультимедійного дизайну. Практично вивчаються програми для анімації та монтажу відео. Студенти вчаться працювати над проектом як в команді так і самостійно, формувати та реалізовувати дизайн-стратегію для мультимедійної комунікації у сучасному глобальному культурно-мистецькому просторі.
Методи та критерії оцінювання: Оцінка є сумою набраних студентом балів за поточну роботу протягом семестру, балів за семестрові завдання, захист проекту на заліку. Протягом семестру студент може отримати набрати до 50 балів за поточну роботу та 50 балів за проект. Сума балів складає семестрову оцінку.
Рекомендована література: 1. Штець В.О. Основи мультимедійного дизайну. Електронний навчально-методичний комплекс, зареєстрований у ВНС НУ «Львівська політехніка» Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9988. Номер та дата реєстрації Е41-205-53/2020 від 16.06.2020 р. Базова 1. Аронов В. Теоретические концепции зарубежного дизайна. – М.: ВНИИТЄ, 1992. – 121с. 2. Бородаев Д. Информационное проектирование в веб-дизайне. Что єто такое и для чего оно нужно /Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв. – Х.: ХДАДМ, 2003. - №2. – С.58-64 3. Брижаченко Н, Мультимедійний принцип формування інтерактивного предметно-просторового середовища. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, 7–12-7–12 4. Шехтер Т.Е. Искусство мультимедиа. Мультимедиа и техника. М.: Наука, 2015 5. Катунин, Г. П. Основы мультимедиа. Звук и видео / Г. П. Катунин: монография. Новосибирск, СибГУТИ, 6. Леонтьев В. П. Мультимедиа: фото, видео и звук на компьютере. Карманный справочник.- М.: ОЛМА Медиа Групп 7. Крапивенко А. В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений: учебное пособие. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. С. 10. 8. Иоскевич Я.Б. Интернет как новая среда художественной культуры. — СПб.: РИИИ, 2006. С. 132. Додаткова 9. Uricchio William. Cultural citizenship in the age of P2P networks// European Culture and the Media, eds. Ib Bondebjer, Peter Golding. — Bristol: Intellect, 2004. С. 139-164. 10. Jenkins Henry. Convergence culture: Where old and new media collide. — New York: New York University Press, 2006. 11. Jenkins Henry. Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century. — Chicago: MacArthur Foundation, 2007. 12. Tapscott Don. The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence. — New York: McGraw-Hill, 1996. С. 62. 13. Negroponte N. Being Digital. — New York: Alfred A. Knopf, 1986. C. 229. 14. Rogers E. Communication Technology: The New Media in Society. — New York: The Free Press, 1986. C. 5. 15. Georghita Ghinea, Sherry Y. Chen. Digital multimedia perception and design. — USA: Idea Group Inc., 2006. C. 103.