Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.71
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: канд. архітектури, доцент Білінська Оксана Богданівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРН1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення. ПРН3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. ПРН4. Визначати мету, завдання та етапи проектування. ПРН5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. ПРН6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН8. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. ПРН9. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН12. Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну. ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках. ПРН16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності. ПРН17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями) ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну. Комунікація (КОМ): КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях Автономія і відповідальність (АіВ): АіВ1 Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2 Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3 Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4 Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5 Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: - Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності; -Дисципліна для вибору; -Дисципліна для вибору; Супутні і наступні навчальні дисципліни: - Теорія та методика в дизайні предметного середовища - Теорія та методика в дизайні візуальних комунікацій - Дисципліна для вибору - Маркетинг та менеджмент у дизайн-проектуванні - Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи» є обов’язковим етапом завершення повного курсу навчання для здобувачів освіти кафедри ДОА інституту ІАРД спеціальності 022 «Дизайн». Для успішного проходження практики здобувач освіти зобов’язаний знайти виробничу базу, яка відповідає певній спеціалізації та темі дипломної роботи, завчасно подати та укласти з обраним підприємством угоду для оформлення відповідних наказів на кафедрі. У випадку невчасного укладення угоди з підприємством, студент зобов’язаний проходити переддипломну практику за індивідуальними рекомендаціями закріпленого за групою керівника від навчального закладу, Інституту чи кафедри. Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи пов’язана з отриманням практичного досвіду на профільній фірмі (підприємстві) за обраним напрямком згідно із спеціалізацією та тематикою бакалаврської роботи. Оскільки дисципліна «Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи» є обов’язковим предметом для здобувачів освіти базового напряму 022 «Дизайн», студент повинен пройти цю практику і надати для заліку відповідні матеріали. Сегмент «Індивідуального завдання» включений в програму з метою надбання здобувачами освіти під час практики вмінь та навичок самостійного розв’язання виробничих, наукових або організаційних завдань, зокрема виконання одного або декількох індивідуальних завдань за відсутності у студента укладеного договору з підприємством. Здобувачеві освіти керівник практики від ВНЗ надає завдання на базі кафедри, університету в контексті досліджуваного напрямку, спеціалізації та теми бакалаврської роботи. Такі завдання активізують діяльність здобувачів освіти, збагачують їх світогляд, підвищують ініціативу та роблять проходження практики більш конструктивним і цілеспрямованим. Результати роботи, отримані студентом під час індивідуального завдання, можуть бути використані в дипломному проектуванні, для підготовки доповіді, публікації статті або для інших цілей за узгодженням з кафедрою, університетом та базою практики.
Методи та критерії оцінювання: Контроль рівня знань здобувачів освіти відбувається за перевіркою самостійної роботи на виробництві у формі підсумкового семестрового заліку. Сума всіх отриманих балів становить оцінку диференційованого заліку. Залік є обов’язковою формою підсумкового семестрового контролю, що дозволяє системно оцінити рівень засвоєння студентом дисципліни «Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи». «Автоматично» підсумкова оцінка в балах не виставляється.
Рекомендована література: Базова: 1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: підручник для студ. екон. спец. Вузів / М.Т.Білуха. – К.: Вища школа, 1997.–271 с. 2. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: структура і правила оформлення: ДСТУ 3008-95. – Введ. 23.02.95. – К.: Держстандарт України, 1995. – 38 с. 3. Лудченко А. А. Основы научных исследований : учеб. пособие / А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак; под. Ред. А.А. Лудченко. – К.: Знання, КОО, 2000. – 114 с. 4. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (зі змінами і доповненнями) Затверджено наказом Міністерства освіти України 8 квітня 1933р. № 93, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1933р за № 35 / Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Нормативний збірник / за заг. ред. М.Ф. Степана, Л.М. Горбунової. – К.: ФОРУМ, 2007. – Т. 2. – С.1111–1124. Допоміжна: 5. Рузавин Г. И. Методология научного исследования: учебное пособие для вузов/ Г.И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999. – 317 с. 6. Філіпченко А. С. Основи наукових досліджень: конспект лекцій/ А.С. Філіпченко. – К.: Академвидав, 2004. – 208 с. 7. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково – дослідницької діяльності [Текст]: підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Знання, 2008. – 310 с. Інформаційні ресурси 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи» розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» за адресою: 2.http://archikorovin.ucoz.ru/load/knigi_po_arkhitekture/uchebnye_posobija_po_arkhitekture/ehrnst_nojfert_stroitelnoe_proektirovanie/11-1-0-188 3.http://mirknig.com/2006/02/19/nojjfert__stroitelnoe_proektirovanie.html3.http://dafna-dom.ru/index.php/to-be-aware-of-when-repairing-kitchen/24-kitchen-design/93-2011-02-18-17-32-04html 4.http://www.liveinternet.ru/users/olala_kisunya/post107045964/ 5.http://www.forum-grad.ru/forum1617/thread49438.html 6.http://obyk.ru/book/966-osnovy-ergonomiki-chelovek-prostranstvo-interer.html7.http://arch-grafika.ru/news/1/2010-07-06-8658. 7.http://www.kinnarps.com/pl/pl/9.http://www.ikea.com/ms/en_US/about_ikea/the_ikea_way/history/index.html 8.http://www.rosslynmedical.com11.Eva Minguet, Kidsdesign.Monsa; http://www.monsa.com 9. Міністерство освіти і науки України. Наука. Атестація кадрів вищої кваліфікації. Реєстр наукових фахових видань: http://nfv.ukrintei.ua/ 10. Національний університет «Львівська політехніка». Наукові конференції: https://science.lpnu.ua/conferences 11. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» http://dnpb.gov.ua wpcontent/uploads/ 2015/12/DSTU-7.1-2006_2010.pdf 12. Оформлення списку бібліографічних посилань наукової літератури. Гарвардський стиль. http://lib.knukim.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/10/Harvard_vs_DSTU-2015.pdf