Технологія проєктного процесу в архітектурній діяльності

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.208
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна

Технологія проєктного процесу в архітектурній діяльності (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.271
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Архітектурне проектування
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна

Технологія проєктного процесу в архітектурній діяльності (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.03.E.348
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Канд. арх, доц. Джигіль Ю. Є.; канд. арх, доц. Яців М. Б.; канд. арх, доц. Гой Б. В.; канд. арх, доц. Гуменник І. В.; ст. викл. Кубай Р. М.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Мета викладання дисципліни полягає у виробленні у студентів правильного творчого підходу до методу архітектурного проектування, у набутті навичок щодо можливостей поєднати об`ємно-планувальне рішення будівлі з навколишнім міським середовищем та вирішити його сучасними засобами архітектури; підвищити рівень професійної підготовки студента до практичної діяльності за спеціальністю "Архітектура та містобудування".
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Будівельні конструкції будівель і споруд; 2. Архітектурне проектування громадської будівлі; 3. Архітектурне проектування середовища; 4. Архітектурна фізика.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на формування у студентів знань про основні вимоги та підходи до проектування громадських будівель; вміння обрати та запропонувати архітектурний образ, який вдало доповнить сформоване міське середовище.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік. Курсовий проект– 100 б.
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра архітектури для студентів IV курсу денної форми навчання напряму 6.060102 «Архітектура», спец. 6.120.103 «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: С.О. Іванов-Костецький, І.М. Копиляк, О.В. Проскуряков. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – 24 с. 2. ДБН В. 2.2-9-2018. Громадські будівлі та споруди. Основні положення. – К: Мінрегіонбуд України, 2018. – 84с. 3. Джонс Дж. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа. –М.: Мир. 1976. – 374с. 4. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. – Л : НУ «Львівська політехніка», 2013. – 642с. 5. Методичні вказівки до виконання графічної частини бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів базового напряму 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: С.О. Іванов-Костецький, І.М. Копиляк. – Львів, 2016. – 32 с. 6. Михайленко В., Яковлєв М. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення). – К.: Каравелла, 2004. – 304с. 7. Нойферт Е. Будівельне проектування. – Д.: «Книжкова літера», 2016 – 624с. 8. Проскуряков В. Комплекс завдань та методичні вказівки до курсових проектів з дизайну архітектурного середовища громадських будівель і споруд для студентів Інституту архітектури ІІІ-V курсів: методичні вказівки. – Л: НУ «Львівська політехніка», 2009. – 144с.

Технологія проєктного процесу в архітектурній діяльності (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.04.E.386
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к.арх., старш. викл. Бокало Ігор к.т.н., доц., Демків Мирон к.арх., доц. Лукомський Юрій к.арх., асистент. Ратушинський Назар к.арх., асистент. Фролова Юлія
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: формування та розвиток у студентів компетентностей: Здатність розв’язувати складні проектні задачі та практичні проблеми в сфері архітектурно-містобудівного і дизайнерського проектування, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, або у процесі навчання, що передбачає застосування методів оптимізації містобудівних, середовищних, архітектурно-розпланувальних і композиційних рішень, екологічності, соціальної ефективності, економічності, безпеки будівель та споруд; застосування інформаційних технологій, наукомістких комп’ютерних технологій, систем автоматизованого проектування. Загальних: • Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення. • Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим нести за них відповідальність, мати навички професійної комунікації, взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах . Фахових: • Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; • Базові знання в галузі архітектури і містобудування, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; • Компетентно виконувати архітектурно-містобудівельну документацію об’єктів архітектури та містобудування; • Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень при виконанні архітектурно-містобудівних проектів; • Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати і узагальнювати інформацію економічного та соціального характеру в процесі проектування об’єктів соціального спрямування – шкіл, садків, центрів реабілітації, центрів дитячого розвитку та ін. – та міських громадських просторів. • Знання санітарно-гігієнічних норм, пожежної безпеки, основ формування безпечного та доступного для неповносправних середовища життєдіяльності; Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Знання державних проектних і санітарно-гігієнічних норм, на основі яких здійснюються перед проектний аналіз, розрахунки, пошукове, ескізне і робоче архітектурно-містобудівне проектування. • Знання вимог щодо виконання робочої проектної документації в галузі архітектури та містобудування на рівні, що дозволяє працевлаштування за фахом.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізити: Архітектурне проектування, Архітектурна графіка Кореквізит: Спецпредмет, Архітектурне проектування реставрація та реконструкція архітектурного об'єкту.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Технологія проектного процесу в архітектурній діяльності» ґрунтується на наступних розділах – розробка проектної документації ділянки проектування (генеральний план), креслень планів, розрізів та фасадів об’єкту проектування, розробка перспективних зображень вручну або цифровими засобами, загальне оформлення проектної документації. Вивчення дисципліни відбувається підчас аудиторних занять, на який розглядаються основні положення державної нормативної документації в сфері проектування.
Методи та критерії оцінювання: Залік - 100
Рекомендована література: Проектна графіка: методичні вказівки для студентів базового напрямку5.12001 «Архітектура», спеціальності 7.120101 «Архітектура будівель та споруд» / укладач: Л.Я.Чень. – Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2013.- 40 с. ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво ДБН А.2.2-3:2012 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-6-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій Нойферт Е. Будівельне проектування : [довідник] / Ернст Нойферт. – [40-ве вид, перероб. і допов.]. – Київ : Фенікс, 2017. – 619 с. : іл., табл.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Технологія проєктного процесу в архітектурній діяльності (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.272
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: к арх., доц. Гнат Галина Олександрівна к. арх., доц. Данчак Ігор Остапович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН 1 Володіти знаннями основних понять, термінів і значень, мови професійного спілкування в сфері архітектури та містобудування, дотримуватись норм академічної доброчесності ПРН 2 Застосовувати програмні засоби, сучасні ІТ-технології, інформаційні ресурси у процесі вирішення дослідницьких та проектних архітектурно-містобудівних задач ПРН 5 Ініціювати участь у розробці конкурсних проектів, розробляти і презентувати концептуальні архітектурно-містобудівні рішення, застосовувати креативні способи діяльності ПРН 8 Формувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівних об’єктів та територій, відведених під забудову, реконструкцію чи реставрацію ПРН 9 Виявляти специфіку проектування складних архітектурно-містобудівних об’єктів, розробляти комплексні проєкти планування територій, будівель та інтер’єрів з урахуванням сучасних світових тенденцій та інновацій ПРН 10 Приймати обґрунтовані рішення із врахуванням безпекових, санітарно-гігієнічних, екологічних, інженерно-технічних і техніко-економічних нормативних вимог і показників у архітектурно-містобудівному проєктуванні ПРН 11 Досягати виконання у встановлений термін всіх етапів і стадій архітектурно-містобудівного проєктування, розробки всіх розділів комплексного проєкту і пояснювальної записки ПРН 12 Проектувати архітектурні будівлі і споруди в історично-сформованому міському середовищі з урахуванням перспектив розвитку територій, регіональних особливостей архітектури ПРН 13 Розробляти концепції сучасних інтер’єрних просторів, проектувати елементи інтер’єру житлових і громадських будівель ПРН 14 Проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи проектування та проведення досліджень ПРН 16 Розвивати теоретичні, типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-містобудівного середовища на основі систематизації даних природничих, гуманітарних і технічних наук
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Містобудівні аспекти формування об'єктів архітектури Багатофункціональний архітектурний комплекс Архітектурне проектування середовища Кореквізити: Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Програма передбачає розробку і виконання у встановлений термін всіх етапів архітектурно-містобудівного проєктування, розділів комплексного проєкту і пояснювальної записки за темою бакалаврського диплому. Проектування архітектурних об'єктів за затвердженою тематикою з урахуванням перспектив розвитку територій, регіональних особливостей архітектури з урахуванням сучасних світових тенденцій та інновацій.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: оцінка активності на заняттях, перевірка індивідуальних завдань, оцінювання клаузур та переглядів. Підсумковий контроль: перевірка курсової роботи, диференційований залік. Критерії оцінки: • повнота та наочність розкриття проекту; • ступінь виконання роботи згіно з поставленим завданням; • якість проектного рішення та його обґрунтування; • компонування та графічна подача креслень
Рекомендована література: 1. 2. 3.

Технологія проєктного процесу в архітектурній діяльності (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.02.E.310
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Містобудування
Лектор: асистент Ігнатюк Андрій Олександрович асистент Бобрун Надія Володимирівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність розв’язувати складні проектні задачі та практичні проблеми в сфері архітектурно-містобудівного і дизайнерського проектування, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, або у процесі навчання, що передбачає застосування методів оптимізації містобудівних, середовищних, архітектурно-розпланувальних і композиційних рішень, екологічності, соціальної ефективності, економічності, безпеки будівель та споруд; застосування інформаційних технологій, наукомістких комп’ютерних технологій, систем автоматизованого проектування; управління проектами • Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення. • Здатність використовувати законодавчі, директивні, нормативні, правові документи в своїй діяльності. • Володіння основними засобами, методами і способами отримання, зберігання, переробки інформації. • Здатність враховувати основні естетичні категорії, закони архітектурної композиції, етнічні, соціокультурні, економічні, технологічні, природні та екологічні принципи і прийоми будівництва.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • АП громадської споруди • Архітектурні конструкції будівель і споруд
Короткий зміст навчальної програми: Відомість креслень. Загальні вказівки. Розділ генплану: Розбивочний план. (1:500) Генплан з техніко-економічними показниками по ділянці. (1:500) План організації рельєфу в проектних горизонталях або проектних відмітках. (1:500) Розділ архітектурні рішення: Кладочні плани поверхів. Характерні перетини по будівлі. (1:100) Фасади споруди. (1:100) Специфікація вікон та дверей. Плани підлог поверхів з експлікацією підлог та прив’язкою сантехнічного обладнання. Основні вузли. Специфікації інших елементів споруди.
Методи та критерії оцінювання: Звіти із виконання креслень, розробка 3D моделі проекту споруди (30 %). Підсумковий контроль (залік) здача курсового проекту у вигляді альбому з кресленнями (70 %)
Рекомендована література: 1. Громадські будівлі та споруди ДБН В.2.2-9-2009 2. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва // Державні будівельні норми України: Проектування ДБН А.2.2-3-2004. – Київ, 2004. – 37с. 3. Планування і забудова міських і сільських поселень // Державні будівельні норми України: Містобудування ДБН 360-92. – Київ, 1992. – 68 с.