Виробнича практика

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.04.O.382
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Юрій Ярославович Дубик - доцент
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивченння цього предмету спрямоване на засвоєння студентами наступних аспектів проектування: - Виявляти специфіку проектування складних архітектурно-містобудівних об’єктів, розробляти комплексні проекти планування територій, будівель та інтер’єрів з урахуванням сучасних світових тенденцій та інновацій. - Приймати обґрунтовані рішення із врахуванням безпекових, санітарно-гігієнічних, екологічних, інженерно-технічних і техніко-економічних нормативних вимог і показників у архітектурно-містобудівному проектуванні. - Проектувати архітектурні будівлі і споруди в історично-сформованому міському середовищі з урахуванням перспектив розвитку територій, регіональних особливостей архітектури
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія архітектури Історія містобудування Архітектурне проектування житлових будівель; Архітектурне проектування громадських будівель та споруд; Архітектурні конструкції; Комп'ютерні технології в архітектурному проектуванні Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів, охорона пам'яток архітектури
Короткий зміст навчальної програми: Під час практики необхідно оволодіти знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки у разі порушення державних будівельних норм; сформувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівних об’єктів та територій, відведених під забудову, реконструкцію чи реставрацію
Методи та критерії оцінювання: Залік – 100 балів
Рекомендована література: 1.Райли Н. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма / Пер. с англ. – М.: ООО «Магма», 2004. – 544с.: ил. 2. Рунге В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера [Текст]: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. завед. архитектурного и дизайнерского профиля / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2005. – 157 с. 3. Стиль и интерьер в вашем доме [Текст] / авт.-сост. Ю. А. Ткаченко. – Х.: Фактор, 2007. – 128 с. 4. Design and equipment for restaurants and foodservice: a management view / Costas Katsigris, Chris Thomas. – 3rd ed. New Jersey. John Wiley & Sons, Inc, 2009. – 622 p. 5. Space planning for commercial and residentional interiors /SAM KUBBA, Ph.D. McGRAW-HILL, 2003. – 544 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Виробнича практика

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.O.264
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: Грицюк_Л_С
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Виявляти специфіку проектування складних архітектурно-містобудівних об’єктів, розробляти комплексні проекти планування територій, будівель та інтер’єрів з урахуванням сучасних світових тенденцій та інновацій. 2. Приймати обґрунтовані рішення із врахуванням безпекових, санітарно-гігієнічних, екологічних, інженерно-технічних і техніко-економічних нормативних вимог і показників у архітектурно-містобудівному проектуванні. 3. Проектувати архітектурні будівлі і споруди в історично-сформованому міському середовищі з урахуванням перспектив розвитку територій, регіональних особливостей архітектури
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Архітектурне проектування житлових будівель; Архітектурне проектування громадських будівель та споруд; Архітектурні конструкції; Комп'ютерні технології в архітектурному проектуванні
Короткий зміст навчальної програми: Під час практики необхідно оволодіти знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки у разі порушення державних будівельних норм; сформувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівних об’єктів та територій, відведених під забудову, реконструкцію чи реставрацію
Методи та критерії оцінювання: Залік - 100
Рекомендована література: 1.Райли Н. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма / Пер. с англ. – М.: ООО «Магма», 2004. – 544с.: ил. 2. Рунге В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера [Текст]: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. завед. архитектурного и дизайнерского профиля / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2005. – 157 с. 3. Стиль и интерьер в вашем доме [Текст] / авт.-сост. Ю. А. Ткаченко. – Х.: Фактор, 2007. – 128 с. 4. Design and equipment for restaurants and foodservice: a management view / Costas Katsigris, Chris Thomas. – 3rd ed. New Jersey. John Wiley & Sons, Inc, 2009. – 622 p. 5. Space planning for commercial and residentional interiors /SAM KUBBA, Ph.D. McGRAW-HILL, 2003. – 544 p.

Виробнича практика

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.02.O.306
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: к.арх., асист. Данилко Наталія
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; 2. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі архітектури і містобудування; 3. Знання та розуміння методологій проектування та модернізації об’єктів відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов; 4. Знання щодо виконання проектної документації в галузі архітектури та містобудування;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Комп'ютерні технології в архітектурному проектуванні Технологія проектного процесу в архітектурній діяльності Архітектурне проектування
Короткий зміст навчальної програми: Виробнича практика має на меті ознайомити студента із процесом реального проектування, етапами, вимогами до складу документації та оформлення робочого проекту. Також предмет має на меті ознайомити із робочою етикою та командною розробкою проекту.
Методи та критерії оцінювання: Письмова доповідь (80%) Усна доповідь (20%)
Рекомендована література: ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди [online]. Київ: Мінрегіонбуд України. ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів [online]. Нойферт, Е., 2017. Будівельне проектування: довідник (40-ве вид, перероб. і допов). Переклад з німецької. Київ:Фенікс. Панченко, Т., ред., 2001. Містобудування. Довідник проектувальника. Київ: Укрархбудінформ.

Виробнича практика

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.O.263
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна

Виробнича практика

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.03.O.344
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Канд. арх, доц. Іванов-Костецький С. О.; ст. викл. Кубай Р. М.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою виробничої практики є засвоєння отриманих в процесі навчання загальних і фахових компетенцій і вміння їх застосовувати для виконання конкретних завдань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Будівельні конструкції будівель і споруд; 2. Архітектурне проектування громадської будівлі; 3. Архітектурне проектування середовища; 4. Архітектурна фізика.
Короткий зміст навчальної програми: Виробнича практика передбачає поглиблення та розширення теоретичних знань та практичних навичок, отриманих впродовж навчання на першому (бакалаврському) рівні. У процесі проходження практики передбачається використання теоретичних і емпіричних методів дослідження архітектурних об’єктів та представлення результатів у текстовій і графічній формі.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік – 100 б.
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра архітектури для студентів IV курсу денної форми навчання напряму 6.060102 «Архітектура», спец. 6.120.103 «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: С.О. Іванов-Костецький, І.М. Копиляк, О.В. Проскуряков. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – 24 с. 2. ДБН В. 2.2-9-2018. Громадські будівлі та споруди. Основні положення. – К: Мінрегіонбуд України, 2018. – 84с. 3. Джонс Дж. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа. –М.: Мир. 1976. – 374с. 4. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. – Л : НУ «Львівська політехніка», 2013. – 642с. 5. Методичні вказівки до виконання графічної частини бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів базового напряму 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: С.О. Іванов-Костецький, І.М. Копиляк. – Львів, 2016. – 32 с. 6. Михайленко В., Яковлєв М. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення). – К.: Каравелла, 2004. – 304с. 7. Нойферт Е. Будівельне проектування. – Д.: «Книжкова літера», 2016 – 624с. 8. Проскуряков В. Комплекс завдань та методичні вказівки до курсових проектів з дизайну архітектурного середовища громадських будівель і споруд для студентів Інституту архітектури ІІІ-V курсів: методичні вказівки. – Л: НУ «Львівська політехніка», 2009. – 144с.