Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.030
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: проф., к.арх. Петришин Галина Петрівна доц., к.арх. Соснова Надія Степанівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання та розуміння предметної області та фаху; • Уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях. • Уміння фахово представляти проект – доповідати по суті проекту і бути його опонентом, скласти рецензію, роз’яснювати окремі положення проекту на громадських слуханнях різного рівня та містобудівних радах; • Здатність ведення ділових комунікацій, знання предметної області та розуміння фаху.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Теорія містобудування. • Комплексне дослідження архітектурно-містобудівного об’єкту. Ч.2. • Сучасні концепції у містобудуванні.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Графічна частина еквівалентна 10 м.кв. і текстова частина магістерської кваліфікаційної роботи (70-80 стор. А4) включно із продубльованим матеріалом (весь обсяг), що зображений на планшеті (проектній частині роботи) та розкладка експозиції на А-3. 2. Відгук керівника. 3. Виконання суміжних дисциплін. 4. Рецензування роботи зовнішніми рецензентами. 5. Макет або 3 D анімація. 6. Виступ.
Методи та критерії оцінювання: Захист (100%)
Рекомендована література: 1. Петришин і ін. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування: навч. посібник / Г.П.Петришин, Б.С.Посацький, Ю.І.Криворучко, С.В.Ганець та ін.; за ред. Г.П.Петришин, Б.С.Посацького, Ю.В.Ідак – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с.: іл. 2. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 8.06010202 "Містобудування" (9901) та спеціалізації "Ландшафтна архітектура" (9902) базового напряму 6.06010202 "Архітектура" / Укл. Г.П. Петришин, Ю.І. Криворучко, І.В. Русанова, С.В. Ганець - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013. - 95 с. 3. Студентська наукова робота: методичні вказівки для підготовки, виконання наукової роботи та участі у СНТК для студентів базового напряму «Архітектура», «Мистецтво», «Реставрація творів мистецтва» усіх спеціальностей Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка» / Укл.: Ю.В.Ідак, Х.С.Бойко. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 24 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).