Системи та пристрої відображення та запису інформації

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.03.E.55
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: Матієшин Ю.М., Протасевич В.Г.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Засвоєні знання про особливості принципів побудови пристроїв запису, відтворення та відображення інформації різного призначення; 2. Засвоєні знання про особливості консервування, довготривалого зберігання та якісного відтворення інформації, що дозволяє ефективно експлуатувати апаратуру; 3. Вміння оцінювати якість роботи пристроїв запису, відтворення та відображення інформації різного призначення; 4. Засвоєні сучасні методи вимірювання параметрів пристроїв відображення інформації різного призначення, навички їх експериментального дослідження; 5. Засвоєні сучасні методи вимірювання параметрів пристроїв високоякісного запису та відтворення звуку аудіо- та телевізійних систем, навички їх експериментального дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи телебачення, цифрові пристрої та мікропроцесори, методи приймання та оброки сигналів радіозв’язку і телебачення, методи приймання та оброки сигналів радіозв’язку і телебачення, методи генерування і формування сигналів, радіоавтоматика. Кореквізити: Проектування радіотехнічних систем, проектування телекомунікаційних систем та мереж , кабельне та супутникове телебачення, цифрове телебачення та телевізійні центри, телевізійні системи та пристрої відображення інформації, мікропроцесори в пристроях радіомовлення та телебачення.
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація систем відображення інформації, психофізіологічні аспекти відображення і сприйняття інформації, кодування інформації, що передається для зорового сприйняття, принципи відображення інформації, системи відображення інформації, індикаторні пристрої СВІ, буквено-цифрові індикатори, матричні СВІ, електрохромні, сегнетоелектричні і електрофоретичні панелі, голографічні дисплеї, перспективні засоби відображення інформації, якість зображення в пристроях відображення інформації, структурні схеми, особливості побудови, принцип дії та фізичні основи функціонування систем високоякісного запису та відтворення звуку та зображень (компакт-диск, міні-диск, цифровий магнітофон, цифрові камкордери різних форматів).
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): усний захист лабораторних робіт, контрольні завдання; - підсумковий контроль (70%): екзамен, письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Алдошина И.А., Вологдин Э.И. и др. Электроакустика и звуковое вещание. ? М.: Горячая линия – Телеком, 2007. - 872 с. 2. Радиовещание и электроакустика. / Под ред. Ю.А. Ковалыгина. - М.: Радио и связь, 1999. - 792 с. 3. Лисицын Б.Л. Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги. - М.: Радио и связь, 1993. - 432 с. 4. Ероховцев В.К. Голографические память и дисплеи. ІАН БССР, Ин-т техн. кибернетики. - Минск: Наука и тэхніка, 1991. - 222 с. 5. Игнатьев В.М. Системы отображения и ввода видеоинформации повышенных объема и плотности. - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1990. - 160 с. 6. Алиев Т.М., Вигдоров Д.И. Системы отображения информации. Учебн. пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1988. - 223 с. 7. Шерр С. Электронные дисплеи: Пер. с англ. / Под ред. Н.И. Богачкова. – М.: Мир, 1982. – 624 с.

Системи та пристрої відображення та запису інформації (курсова робота)

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.03.E.56
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: Протасевич В.Г.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати виконання курсової роботи повинні деталізувати такі програмні результати навчання: 1. Знати основні методи аналізу i синтезу сучасних пристроїв і систем запису та відтворення інформації; 2. Вміти використовувати засоби САПР та інтегровані середовища розробки для проектування систем та пристроїв запису та відтворення інформації; 3. Знати властивості та основні параметри вузлів і пристроїв запису та відтворення інформації; 4. Знати принципи роботи та методи реалізації вузлів і пристроїв запису та відтворення інформації; 5. Вміти провести розрахунки вузлів і пристроїв запису та відтворення інформації; 6. Знати сучасні методи вимірювання параметрів пристроїв запису та відтворення інформації; 7. Знати новітні напрямки реалізації та перспективи застосування систем та пристроїв запису та відтворення інформації в різних галузях науки i техніки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: теорія сигналів, цифрові методи реалізації радіотехнічних систем, основи цифрового телебачення. Ко-реквізити:цифрові системи та засоби організації інформаційних мереж, телевізійні системи та пристрої відображення інформації.
Короткий зміст навчальної програми: В процесі виконання курсової роботи розглядаються наступні питання: техніко-економічне обґрунтування проектування та побудови пристрою запису та/або відтворення інформації, вибір елементної бази, розроблення структурної та принципової схеми пристрою. На основі вибраної елементної бази розробляється загальний алгоритм функціонування та програма для мікроконтролера. Додатково розраховуються елементи живлення пристрою та проводится моделювання роботи пристрою.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль у формі перевірки викладачем частин курсової роботи згідно з описом етапів виконання курсової роботи. 2. Підсумковий контроль у формі захисту курсової роботи.
Рекомендована література: 1. Розроблення пристрою запису та відтворення інформації: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Системи та пристрої запису та відтворення інформації" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" / Укл.: В.Г. Протасевич – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.– 48 с. 2. Дослідження процесу перетворення аналогових сигналів телевізійних зображень у цифрові: Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Цифрове телебачення та телевізійні центри" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" / Укл.: В.Г. Протасевич – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.– 16 с.