Вища математика, частина 2

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.O.009
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Вища математика
Лектор: Бугрій Наталія Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Основною метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів освіти базових математичних знань для розв’язування задач у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання технічних задач.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: • загальні компетентності: 1) здатність навчатися; 2) уміння аналітично мислити; 3) уміння застосовувати знання в практичних ситуаціях; 4) уміння приймати обґрунтовані рішення; • фахові компетентності: 1) базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів функціонування екобезпечних технологій; 2) уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення; 3) здатність застосовувати професійно-профільні знання й практичні навики для розв’язання типових задач спеціальності та аргументувати вибір методів їх розв’язання, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Досліджувати числові ряди на збіжність. 2. Знаходити частинні похідні функцій багатьох змінних та досліджувати функції багатьох змінних на екстремум. 3. Обчислювати подвійні та потрійні інтеграли та використовувати полярні, циліндричні та сферичні координати. 4. Обчислювати криволінійні інтеграли першого та другого роду.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вища математика, ч. 1 (Лінійна алгебра та аналітична геометрія); Вища математика, ч. 2 (Математичний аналіз, ч. 1); Диференціальні рівняння; Програмування, ч. 1 (Основи алгоритмізації та програмування); Теорія ймовірностей та математична статистика.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна “Вища математика, ч.2” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за першим рівнем вищої освіти "бакалавр" зі спеціальності " Мікро- та наносистеми Інтернету речей". Дана дисципліна є обов'язковою, завданням якої є оволодіння студентами математичною мовою і фундаментальними поняттями певних розділів математики, їх основними властивостями і практичними навичками використання.
Опис: В навчальній дисципліні Вища математика, ч. 2 розглядаються наступні теми: - Числові та функціональні ряди, - Ряди Фур’є, - Диференціальне числення функції декількох змінних, - Кратні інтеграл, - Криволінійні інтеграли, - Поверхневі інтеграли, - Елементи теорії поля.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань студентів проводиться за допомогою усного опитування на практичних заняттях, контрольних та самостійних робіт, термінологічних диктантів, індивідуальних розрахунково-графічних робіт.
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна оцінка в балах - 100 балів; Поточний контроль (ПК) - 30 балів: – розрахунково-графічна робота – 15 б. – контрольна робота – 15 б. Екзаменаційний контроль – 70 балів; Разом за дисципліну – 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Математичний аналіз: Навчальний посібник. – Ч.1. / За ред. Ю.К. Рудавського. – Львів: Вид-во Національного університету ,,Львівська політехніка”, 2003. – 404 с. 2. Математичний аналіз: Навчальний посібник / Ю.К. Рудавський, Г.В. Понеділок, І.О. Бобик, О.З. Ватаманюк, Х.Т. Дрогомирецька, О.М. Рибицька, О.З. Слюсарчук. – Львів: Вид-во Національного університету ,,Львівська політехніка”, 2002. – 308 с. 3. Збірник задач з математичного аналізу. Ч.2 / За ред. Ю.К. Рудавського. – Львів: Вид-во Національного університету ,,Львівська політехніка”, 2003.– 232 с. 4. Математичний аналіз, частина 2: Електронний навчальний посібник з грифом Науково-методичної ради Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету ,,Львівська політехніка” / Нитребич З.М., Пукач П.Я., Бобик І.О., Вовк М.І. Коляса Л.І. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=15003 Номер та дата реєстрації: Е41–143-177/2016 від 14.09.2016 р. 5. Математичний аналіз. Частина 2: Розрахункові завдання з курсу ,,Математичний аналіз. Частина 2” для студентів комп'ютерних спеціальностей / Укладач: З.М. Нитребич. – Львів: Вид-во Національного університету ,,Львівська політехніка”, 2017. – 34 с. 6. Математичний аналіз, частина 2. Електронний навчальний посібник з грифом Науково-методичної ради Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету ,,Львівська політехніка” / Нитребич З.М., Пукач П.Я., Бобик І.О., Вовк М.І., Коляса Л.І. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=15003. Номер та дата реєстрації: Е41–143-177/2016 від 14.09.2016 р.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).