Адміністративна відповідальність за правопорушення вчинені в галузі стандартизації, метрології, сертифікації та якості продукції

Автор: Дуплеца Валентина Ігорівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Правознавство
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Дуплеца Валентина Ігорівна, Остапенко Олексій Іванович (Науковий керівник). Адміністративна відповідальність за правопорушення вчинені в галузі стандартизації, метрології, сертифікації та якості продукції. Магістерська робота – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2021. Одним з першочергових заходів з моменту прийняття Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стало реформування системи технічного регулювання України та, відповідно, перегляду нормативних положень у галузі стандартизації, метрології, сертифікації та якості продукції з метою конкурентоспроможного введення Україною на міжнародний ринок власних робіт, товарів та послуг, а також забезпечення всередині країни соціально-економічного розвитку та високого рівня життя [29, С. 10]. Відповідно, перетворень потребував (і надалі потребує) також інститут адміністративної відповідальності за правопорушення вчинені в галузі стандартизації, метрології, сертифікації та якості продукції. Комплексне дослідження піднятого питання також охоплює встановлення компетенції органів державної влади [18] та судів [21] з приводу розгляду та перегляду рішень, дій чи бездіяльності уповноважених суб’єктів, можливі механізми захисту порушених суб’єктивних справ [114, С. 45] та виокремлення помилок, які найчастіше допускаються при оформленні матеріалів правопорушень у цій категорії справ. Об’єкт дослідження складають суспільні відносини, які виникають у сфері адміністративної відповідальності за правопорушення, що вчиняються в галузі стандартизації, метрології, сертифікації та якості продукції. Предметом дослідження виступають матеріальні та процесуальні норми адміністративно-деліктного законодавства в галузі стандартизації, метрології, сертифікації та якості продукції. Мета дослідження. Мета пропонованого дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу матеріальних та процесуальних норм адміністративно-деліктного законодавства надати вичерпну характеристику суспільним відносинам, які виникають у сфері адміністративної відповідальності в галузі стандартизації, метрології, сертифікації та якості продукції. Результати дослідження. У результаті проведеного дослідження, як видається, доцільно говорити про подвійне регулювання галузі стандартизації, метрології, сертифікації та якості продукції: нормами адміністративного, публічного права, та нормами адміністративно-деліктними. Окрім такого розмежування предметної сфери, доводиться також говорити про сферу суб’єктну, а відтак, про відповідальність фізичних осіб (у тому числі, фізичних осіб-підприємців) та юридичних осіб у цій сфері. Державне регулювання адміністративна відповідальність за правопорушення вчинені в галузі стандартизації, метрології, сертифікації та якості продукції включає у себе три блоки: 1) щодо притягнення до адміністративної відповідальності фізичних осіб (у тому числі, посадових осіб підприємств, установ, організацій); 2) щодо притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб; 3) щодо перегляду у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, рішень, дій чи бездіяльності уповноважених суб’єктів, що вчинені ними під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Якщо розглядати адміністративну відповідальність у вузькому розумінні, тобто лише з огляду на положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, то налічується всього десять складів адміністративних правопорушень у розглядуваній сфері (Глава 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Об’єктом правопорушення цієї групи правопорушень є суспільні відносини у сфері стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації тощо. Родовим об’єктом правопорушення цієї групи правопорушень є суспільні відносини у сфері захистом прав споживачів, оскільки у результаті таких правопорушень шкода найчастіше завдається цим відносинам. Об’єктивна сторона найчастіше виражається у вигляді дії щодо порушення вимог нормативно-правових актів у сфері стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації тощо. В окремих складах правопорушень необхідними є ознака повторності чи настання шкідливих наслідків (стаття 172-1-1). Крім вищезгаданої статті, інші статті мають формальний склад. Суб’єктивна сторона може виражатися виною як у формі умислу, так і необережності, за винятком статті 171-2 КУпАП (фальсифікація засобів вимірювання), що вчиняється лише у формі прямого чи непрямого умислу. Суб’єкт переважно спеціальний — ним виступають лише посадові особи підприємств, установ, організацій не залежно від форм власності, власники підприємств та уповноважені особи, а окремих випадках — громадяни. Окрім безпосереднього визначення складів адміністративних правопорушень у Главі 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення, численні Закони України містять додаткові склади та умови для притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері стандартизації, сертифікації, метрології та якості продукції. У цьому контексті також варто розглядати адміністративно-господарські санкції та спеціальні адміністративні заходи, що застосовуються до юридичних осіб на підставі закону. Ключові слова: адміністративна відповідальність, стандартизація, сертифікація, метрологія, якість продукції, державне регулювання, правопорушення. Перелік використаних літературних джерел. 1. Луценко Д. (2015) Нове законодавство України у сфері технічного регулювання та його перспективи в контексті Угоди про асоціацію з ЄС. Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом». 12 с. 2. Зільник Н. М. (2012) Підвідомчість розгляду справ про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. Київ. №. 2 (6). С. 110–114. 3. Зільник Н. М. (2015) Правовий статус органів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. № 813. С. 39–47. 4. Сопільник Л. І., Остапенко О. І. (2011) Стандартизація, якість продукції, метрологія, сертифікація в системі адміністративного права: навчальний посібник. Львів: Львівський університет бізнесу та права. 124 с. 5. Орєхов С. М. Адміністративно-правове регулювання в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації: автореф. дис. … канд.. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. К., 20 с. 6. Зільник Н. М. (2017) Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2017. 246 с.