Адміністративно-правові засади запобігання правопорушень в інформаційній сфері

Автор: Городнічева Софія Віталіївна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Правознавство
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Городнічева С.В., Парпан У.М. (керівник) Адміністративно-правові засади запобігання правопорушень в інформаційній сфері. Магістерська кваліфікаційна робота – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2021. В умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства, широкого використання ІКТ в діяльності суб’єктів публічної адміністрації, збільшення питомої ваги електронних послуг у системі всіх публічних послуг, що надаються державою та органами місцевого самоврядування, спостерігається переосмис- лення соціальної цінності інформації як продукту суспільного виробництва. Разом із тим такі перетворення супроводжуються стійкою тенденцією до зростання кількості інформаційно-правових конфліктів за участю суб’єктів публічної адміністрації, їх посадових осіб, розвиток яких знаходить своє відображення у вчинених адміністративних інформаційних правопорушеннях. Попри те, що поодинокі адміністративні правопорушення не мають ознак суспільної небезпеки, у своїй сукупності вони здатні заподіяти більш значну шкоду порівняно зі злочинами, іншими інформаційними правопорушеннями, породити правові передумови для розвитку інформаційної злочинності. Тим самим наявні у сфері діяльності публічної адміністрації інформаційно-правові конфлікти набувають ознак загрози для національної інформаційної безпеки, зумовлюють виникнення інформаційного середовища, сприятливого для протиправного використання інформації, інформаційних ресурсів та технологій, порушення інформаційних прав особи. У зв’язку із цим правильна юридична кваліфікація конфліктів, що існують в інформаційній сфері, та формування адміністративно-правового механізму запобігання їм стає можливим за умови вирішення питання про те, що саме підлягає адміністративно-правовій охороні – інформаційна сфера в цілому, її структурні елементи чи права учасників суспільних відносин, що функціонують у її межах. Протягом останніх десятиліть в Україні спостерігається поступальний розвиток інформаційної сфери як особливої системи суспільних відносин, що виникають в усіх сферах життя і діяльності суспільства та держави. У результаті одержання, використання, поширення та зберігання інформації, насамперед у сфері законодавчого закріплення права особи на інформацію та на вільне поширення її в країні і за кордоном, трансформації моделі взаємовідносин між органами державної влади та засобами масової інформації, створення національних систем і мереж інформації тощо. Об’єкт дослідження – є суспільні відносини, які виникають у сфері адміністративно-правових засад інформаційного суспільства. Предмет дослідження – адміністративно-правові засади інформаційного суспільства. Мета дослідження – дослідити адміністративно-правові засади запобігання правопорушень в інформаційній сфері. Список використаних джерел 1. Заярний О.А. Об’єктивна сторона адміністративного інформаційного правопорушення: поняття, структура та особливості правової кваліфікації. Адміністративне право і процес. 2015. № 3(13). С. 134–149. 2. Коваленко Л.П. Стан і перспективи розвитку інформаційно-правової відповідальності. Форум права. 2013. № 1. С. 441–445 3. Заярний О.А. Класифікація адміністративних інформаційних правопорушень як метод наукового дослідження адміністративної деліктності та інструмент удосконалення адміністративно-деліктного законодавства. Адміністративне право і процес. 014. № 4(10). С. 80–101. 4. Леонідова О.О. Адміністративна відповідальність за проступки в сфері телекомунікацій: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Харків. 2010. 190 с. 5. Бурило Ю.П. Господарсько-правові засади інформаційної діяльності [Текст] : монографія; НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. К.: НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. 343 с. 6. Арістова І.В. Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади : дис. … доктора юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Харків, 2002. 476 с. 7. Тихомиров О. О. Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері: навч. посіб. К.: Нац. акад. СБУ, 2015. 172 с. 8. Дорогих С.О. Сутність та визначення понять «інформаційна діяльність» та «інформаційна діяльність органів влади». Інформація і право. 2013. № 3. С. 74–82. 9. Про інформацію : Закон України від 13.01.2011 № 2938-VI) // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. 10. Про діяльність у сфері інформатизації: проект Закону України від 18.11.03 № 1257-IV. URL: www.w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb_n/webproc4_2?pf3516=3038&skl=5.