Аналіз аварійних режимів трансформатора підстанції 110/10 кВ «Яр» ПрАТ «Львівобленерго» і захист від них

Автор: Ледвій Назар Тарасович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: У процесі експлуатації електричних машин, апаратів, повітряних ліній електропередачі і т.п. можуть відбуватися порушення нормальних режимів роботи і виникати ушкодження, що приводять до коротких замикань [1]. При виникненні пошкоджень повинен реагувати релейний захист і відключити пошкоджений елемент чи ділянку мережі від ЕЕС, впливаючи на спеціальні силові вимикачі, призначені для розмикання струмів пошкодження. Проаналізувавши пошкодження, які виникають в трансформаторах, аварійні режими, в яких вони іноді вимушені працювати, спостерігається необхідність модернізації, заміни застарілих захистів на більш сучасні, мікропроцесорні [2]. Для дослідження аварійних режимів роботи силового трансформатора ТДТН-6300/110 в цифровому комплексі RЕС [3] була сформована розрахункова схема, яка представлена цифровими моделями окремих елементів електричної мережі: джерела живлення, силових трансформаторів. Вказані елементи електричної мережі враховувалися параметрами з врахуванням їх типу та конструктивного виконання. Одним із передових таких захистів є цифровий термінал від шведської фірми АВВ [4]. Термінал RЕT 521. Він активно використовується для реалізації захистів трансформаторів під час будівництва нових підстанцій та при реконструкціях і модернізації існуючих . Об’єкт дослідження – двохобмотковий трансформатор типу ТМН-6300/110. Предмет дослідження – аварійні режими роботи трансформатора та захист від них. Мета дослідження: види аварійних режимів роботи та способи реалізації захистів від них, короткий опис цифрових мікропроцесорних захистів трансформатора, диференційний захист, газовий захист, максимальний стурмовий захист та захист трансформатора від перевантаження. Розрахунок параметрів спрацювання всіх типів захистів. У роботі було описано які бувають аварійні режими роботи, види пошкоджень траснформаторів та відповідно засоби захисту від них. Здійснено опис цифрового пристрою захисту двохобмоткового трансформатора типу ТMН-6300/110. Для реалізації диференційного захисту було обрано цифровий термінал RЕT 521 від фірми АВВ. Проведено перевірку забезпечування цифрового вирівнювання струмів плечей захисту, параметрування вхідних даних про аналогові входи терміналу, трансформатора та РПН. Розраховані параметри елекричної мережі, струми короткого замикання в режимах максимального та мінімального навантаження та вибрані параметри спрацювання усіх типів захисту трансформатора. Перелік використаних літературних джерел. Букович Н. В., Міркевич Г. Н. “Розрахунок струмів короткого замикання” - К.: НМК ВО, 1991 Кідиба, В. П. (2015). Релейний захист електроенергетичних систем. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". О.Rаvlуk, N.Rаvlуk. Dіgіtаl Соmрlех fоr Mоdеlіng Рrосеssеs іn Еlесtrіс Сіrсuіts wіth Рrоtесtіоn аnd Аutоmаtіс Dеvісеs // Еnеrgу Еngіnееrіng аnd Соntrоl Sуstеms. 2017.– Vоl.3, № 1.– Р.23–28. Цифрові пристрої захистів елементів електроенергетичних систем фірми АВВ, матеріали презентації АВВ, 2015 р