Адміністративно-правове регулювання функціонування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності

Автор: Саган Максим Олександрович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Правознавство
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Саган М.О., Остапенко О.І. (керівник). Адміністративно-правове регулювання функціонування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності (тема магістерської роботи). Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. В містах України спостерігається велика кількість випадків незаконного будівництва тимчасових споруд для підприємницької діяльності, що являє собою значну суспільну небезпеку [1, с. 5]. Якщо застосувати стару термінологію, дослідження стосується діяльності малих архітектурних форм (МАФ) та суспільно-правових відносин, що виникають, хоча відповідно до законодавства, термін «мала архітектурна форма» за змістом не відповідає контексту, у якому його зазвичай використовують [2]. В розумінні чинного законодавства тимчасовою спорудою для здійснення підприємницької діяльності є споруда торгівельного, соціально-побутового чи іншого призначення у якій здійснюється господарська діяльність [3]. Відсутність єдиного механізму публічно-правового регулювання розміщення тимчасових споруд, який спирається на законодавчо врегульовані норми і не суперечить їм, призводить до правових колізій, що спричиняють порушення архітектурно-будівельних, протипожежних, санітарно-гігієнічних та інших норм, вимог щодо належної якості продукції й охорони навколишнього середовища, розміщення даних споруд в санітарних зонах, поблизу інженерних мереж та комунікацій або безпосередньо над ними, у зелених зонах міст тощо [4, с. 6]. Крім того, зазначені правові колізії спонукають неоднозначне тлумачення законодавства суб’єктами, що надають дозволи на розміщення тимчасових споруд та встановлюють режим їх роботи, а також – судами, у публічно-правових спорах, що виникають між суб’єктами господарювання та суб’єктами регулювання. Це спричиняє велику кількість випадків як незаконного встановлення тимчасових споруд, що спричиняє їх надмірну концентрацію в міському просторі, так і незаконного демонтажу, що порушує права підприємців [4]. Отже, значення адміністративно-правового регулювання розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності в Україні важко переоцінити, що зумовлює актуальність обраної теми та необхідність проведення глибокого наукового аналізу правового статусу, видів тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, вимог щодо їх встановлення, а також процедур надання дозволу на розміщення та демонтаж тимчасових споруд як на території міст України, так і в країнах Європейського Союзу і вироблення на основі цього рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення законодавства, яке регулює дані процедури [5, с 223]. Об’єктом дослідження є суспільно-правові відносини, що стосуються функціонування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та її суспільно-правові наслідки. Предметом дослідження є особливості нормативно-правового регулювання діяльності тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Мета дослідження – здійснити комплексний аналіз сутності тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, нормативно-правових актів, що регулюють їх розміщення та діяльність, виявити проблематику, що впливає на ефективність регулювання даної галузі та визначити комплекс організаційних та нормотворчих заходів, що необхідно впровадити для сталого розвитку зазначеної галузі. Результатом дослідження має стати детальний аналіз змісту поняття «тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності», їхньої типології, дозвільної процедури, що передує розміщенню та діяльності тимчасової споруди, а також – комплекс заходів щодо вдосконалення та уніфікації нормативно-правових актів, що регулюють функціонування тимчасових споруд. У досліджені буде проведено порівняльний аналіз нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, проаналізовано їхню відповідність чинному законодавству, а також аналіз суспільно-правових наслідків, що спричиняють зазначені нормативно-правові акти. Крім того, буде надане визначення та комплексна оцінка регуляторним методам та підходам, що застосовуються органами державної влади у зазначеному сегменті суспільно-правових відносин. Структура роботи: вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел. Ключові слова: комплексна схема розміщення, тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, благоустрій населених пунктів, адміністративні послуги, паспорт прив’язки тимчасової споруди. Перелік використаних літературних джерел. 1. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 р. - [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3038-17. 2. Грищенко А.С. Адміністративно-правове регулювання розміщення малих архітектурних форм в Україні та країнах ЄС: Науковий вісник Запорізького національного університету - С.223 - 250. 3. Харитонов Є.А., Харитонова О.І., Харитонова Т.Є. Малі архітектурні форми та тимчасові споруди: до проблеми правового регулювання: Науковий вісник Київського національного університету будівництва та архітектури - С. 14-18. 4. Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 6 вересня 2005 р. - [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2807-155. 5. Малий та середній бізнес в Грузії, Україні, Польщі [Електронний ресурс]. // «Цивільний корпус». - Режим доступу: http://gkorpus.org/mafi-v-ukrajini/680-malij-ta-serednij-biznes-v-gruziji-ukrajini-polshchi.