Адміністративна діяльність Національної поліції з профілактики правопорушень неповнолітніх

Автор: Дорош Юлія Андріївна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Правознавство
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: АНОТАЦІЯ Дорош Ю. А., Єсімов С.С. Адміністративна діяльність національної поліції з профілактики правопорушень неповнолітніх. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Стратегічні пріоритети державної політики України щодо неповнолітніх знайшли своє вираження у Державній програмі «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року [1]. У 2019 році за даними Департаменту інформаційної підтримки Національної поліції України судами розглянуто 13221 адміністративна справа про адміністративне правопорушення скоєне неповнолітніми та 393 кримінальних правопорушення. Адміністративні правопорушення, скоєні неповнолітніми, які, володіючи меншим ступенем небезпеки в порівнянні зі кримінальними в одиничному прояві, є другою за значимістю загрозою існуючому правопорядку [2]. Їх небезпека полягає не тільки в характері одиничних протиправних діянь, але в більшій поширеності, впливі на формування протиправних установок особистості. Законодавство покладає на органи Національної поліцію, поряд з іншими суб’єктами профілактики визначені Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» обов’язок брати участь в профілактиці бездоглядності і правопорушень неповнолітніх; брати участь в пропаганді правових знань [3]. Дані обставини дозволяють розглядати адміністративну діяльність Національної поліції з профілактики правопорушень неповнолітніх як один із пріоритетних напрямів роботи МВС України [4]. Об’єктом дослідження є адміністративна діяльність поліції з профілактики правопорушень неповнолітніх, що представляє сукупність взаємопов’язаних елементів, що забезпечують цілеспрямований розвиток і функціонування системи профілактики правопорушень неповнолітніх. Предметом дослідження виступають теоретичні, організаційні та правові питання адміністративна діяльність поліції з профілактики правопорушень неповнолітніх. Метою дослідження є здійснення комплексного аналізу адміністративної діяльності поліції з профілактики правопорушень неповнолітніх сформованої системи управління профілактикою правопорушень неповнолітніх і з урахуванням цього вироблення основних напрямів, форм, способів, методів її вдосконалення. Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення наступних завдань: дослідити поняття, сутність, види та основні характеристики адміністративної діяльності підрозділів поліції з профілактики правопорушень неповнолітніх; проаналізувати правові основи адміністративної діяльності поліції з профілактики правопорушень неповнолітніх; охарактеризувати основні принципи профілактики правопорушень в рамках закону «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»; розглянути індивідуальну профілактичну робота з неповнолітніми правопорушниками; вивчити реалізацію поліцією заходів забезпечення в провадженні у справах про адміністративні правопорушення неповнолітніх; розробити пропозиції та рекомендації щодо удосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності щодо залученню неповнолітніх до адміністративної відповідальності. Положення Конституції України містять вимоги подальшої імплементації в національне законодавство стандартів міжнародного права проведення профілактичних заходів з неповнолітніми. Посилення міжнародного акценту у відомчих нормативно-правових актах стане належною гарантією забезпечення прав, свобод і інтересів неповнолітніх в адміністративній діяльності Національної поліції з профілактики правопорушень [5]. Динаміка розвитку теоретичних уявлень і законодавчі новели дозволили виявити внутрішні та зовнішні колізії у чинному законодавстві у частині застосування заходів державного примусу при відсутності правопорушень [6]. Є об’єктивна необхідність попереджувального впливу при наявності правопорушень і об’єктивно-протиправних діянь у формі антигромадських дій, уточнення та чіткого визначення критеріїв і кола таких дій, осіб, які їх здійснюють. У зв’язку з цим розробка рекомендації щодо розв’язання проблеми профілактики антигромадських дій неповнолітніх, є перспективним напрямом подальших досліджень. Ключові слова: неповнолітні, превенція, територіальні органи. Національна поліція, адміністративні правопорушення. Перелік використаних літературних джерел. 1. Про затвердження Державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" до 2021 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 453. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453-2018-%D0%BF#Text 2. Про органи та служби для дітей та спеціальні дитячі установи: Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/20/95-%D0%B2%D1%80 3. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text 4. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів превенції неповнолітніх Національної поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2017 № 1044. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18#Text 5. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к / 96-ВР. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80# 6. Бортник Н., Вітик О., Малець М. (20190 Характеристика заходів щодо забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, що посягають на громадську безпеку та громадський порядок. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 22. 138-146.