Адміністративно-правовий статус інформаційних систем

Автор: Кич Павло Володимирович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Правознавство
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Кич П. В., Радейко Р.І. Адміністративно-правовий статус інформаційних систем. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Визначення шляхів формування безпечного функціонування інформаційних систем суб’єктів публічного і приватного права в умовах діджіталізації є одним із пріоритетів для розвитку систем електронного урядування, реалізації концепції “держава у смартфоні” тощо. В Україні існує низка чинників, що впливають на регулювання, захист та розвиток інформаційних систем. Поряд з безумовною відкритістю інформаційної сфери України загалом, досить часто нормативно-правові акти, що регулюють функціонування інформаційних систем, не враховують стратегічних орієнтирів, об’єктивних українських реалій, а також загроз, що виникають у зв’язку з протиправними посяганнями на електронні інформаційні ресурси і на державні зокрема. Виникають випадки, коли частина інформаційних відносин регулюється підзаконними нормативно-правовими актами, що не завжди узгоджуються із чинними законами України, зокрема Законом України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” [1], а також концептуальними документами, наприклад, “Стратегією кібербезпеки України” [2]. Об’єктом дослідження є адміністративні засади розвитку функціонування та забезпечення безпеки інформаційних систем. Предметом дослідження виступають теоретичні, організаційні та правові питання адміністративного статусу інформаційних систем. Метою дослідження є здійснення комплексного аналізу адміністративно-правного статусу інформаційних систем та вироблення основних напрямів, форм, способів, методів забезпечення їх кібербезпеки. Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення наступних завдань: дослідити поняття, сутність, види та основні характеристики правового режиму інформаційних систем; проаналізувати нормативно-правові основи регулювання інформаційних систем; охарактеризувати основні підходи до розуміння інформаційних систем; - розглянути основні види інформаційних систем; вивчити специфіку розвитку інформаційних систем у окремих державах; розробити пропозиції та рекомендації щодо удосконалення захисту інформаційних систем в умовах діджіталізації. Розвиток мережі Інтернет, сучасних інформаційних продуктів призводить до того, що юридичне регулювання не завжди встигає за реальними відносинами, але інколи це може бути на руку прогресивному юристові [3] Широке застосування новітніх інноваційних підходів і технологій зумовило трансформацію форм і методів діяльності суб’єктів правовідносин для збільшення їхніх функціональних можливостей, захисту даних та зменшення витрат. З кожним роком збільшується кількість суб’єктів публічного і приватного права для підвищення рівня ефективності їх діяльності та результативності застосовують сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології (далі – ІКТ), а саме: Internet of Things, Сloud Technology, Blockchain, Mobile ID, Big Data [4-6]. Ключові слова: інформація, інформаційні технології, інформаційні системи, кібербезпека, інформаціний захист. Перелік використаних літературних джерел. 1. Про основні принципи кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. Ст. 403. 2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України»: Указ Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016. Офіційний вісник України. 2016. № 23. Ст. 899 3. Основи ІТ-права: навч. шлях. / Т.В. Бачинський, Р. І. Радейко. 3-е видання. доп. та переробка. Київ: Юрінком Інтер, 2019. 244 с. 4. Бачинський Т. та Радейко Р. (2019). Правові норми блокчейну та криптовалюти в Україні. Угорський журнал Legal Studies, 60 (1), 3-17. 5. Котвіцький І. Що потрібно зробити Україні для власної кібербезпеки. URL: https: // www.glavnoe.ua/artides/a12228 6. Радейко Р. І. Особливості впровадження технології блокчейн у сфері зв’язків з громадськістю в Україні. Журнал цивільного права. 2018. №. 29. С. 112-118.