Адвокат як суб’єкт господарських правовідносин

Автор: Юрчишин Юрій Святославович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Правознавство
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: АНОТАЦІЯ Юрчишин Ю. С., Долинська М. С. (керівник). Адвокат як суб’єкт господарських правовідносин. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Розширена анотація. Магістерська робота присвячена сучасним тенденціям щодо захисту прав суб’єктів господарювання адвокатами в адміністративному суді, дослідженню теоретичних положень та законодавчих актів про захист прав та інтереciв суб’єктів господарювання у відносинах із державними контролюючими органами; аналізу їх ефективності на сучасному етапі розвитку економіки, удосконалення механізму правових відносин суб’єктів господарювання з контролюючими органами через досудове врегулювання спорів [2, c. 210]. Адвокат, безсумнівно, посідає особливе місце в захисті прав та інтересів суб’єктів господарювання у суді [4, c. 25]. Проблеми діяльності адвокатів при здійсненні захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, професійні права та обов’язки адвоката досліджувались ще наприкінці XIX зміни, яких зазнало законодавство України та практика його реалізації, проблемні питання захисту прав суб’єктів господарювання адвокатами потребують глибокого вивчення [3, c. 3]. Загальні питання захисту праві інтересів суб’єктів господарювання у суді досліджувались у наукових працях В. Беляневича, С. Бичкова, Д. Ватман, Т Вільчик, О. Задніпровського. В. Сізарова С. Халатова, О. Харитонової, В. Шерстюка. М. Штефана та інших. Проте аналіз результатів наукових досліджень про захист прав та інтересів суб’єктів господарювання адвокатами свідчить про те, що даній темі вченими не було приділено достатньої уваги, і с значний шар відносин, що потребують додаткових досліджень [1, c. 6]. На сучасному етапі дана тема потребує більш ретельного дослідження з урахуванням змін, які зараз відбуваються у законодавстві України, та специфіки його реалізації стосовно адвокатської діяльності [5, с. 54] В розділі 1 роботи розглянуто правовий статус та принципи діяльності української адвокатури, соціальні права адвокатської діяльностіта гарантії діяльності адвокатури. В розділі 2 подана загальна характеристика діяльність адвоката у сфері господарського права, де конкретно розглянуто питання про юридичні консультації підприємств адвокатами, претензійно-позовна робота в господарських правовідносинах щодо стягнення заборгованостей, висновок, розірвання, визнання недійсними господарських договорів, а також визнання права власності на рухоме та нерухоме майно, витребування такого майна з незаконного чужого володіння адвокатами та інші види правової допомоги. В розділі 3 проаналізовано міжнародно-правовий захист прав адвокатів. Об’єктом магістерської роботи є суспільні відносини, які складаються внаслідок здійснення адвокатом своєї професійної діяльності у сфері господарського права. Предметом дослідження виступає адвокат як суб’єкт господарських правовідносин. Мета магістерської роботи полягає у правовому аналізі та дослідженні господарсько-правових аспектів правового статусу адвоката як суб’єкта господарських правовідносин, висвітленні переваг та недоліків цього феномену. Стисло навести результати дослідження. У магістерській роботі розкрито специфіку правового статусу адвоката в господарському процесі, проаналізовано положення законодавства, що його регламентують. Також автор присвячує увагу проблемним питанням участі адвоката в господарських справах, здійсненні процесуального представництва у судах усіх чотирьох юрисдикцій, у тому числі й господарських. У цьому контексті здійснено аналіз основних позицій, що знайшли відображення у доктринальних джерелах, із наведенням аргументів «за» і «проти», висвітлено досвід зарубіжних країн із цього питання. Робота виконана з використанням сучасних програмних засобів та комп’ютерних технологій обробки інформації, а саме: оформлення текстової частини роботи виконано в текстовому редакторі MS Word; необхідні науково-теоретичні, статистичні та аналітичні матеріали частково отримані з мережі Internet. Кваліфікаційна робота складається з вступу, основної частини, яка містить в собі три розділи та шість підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг кваліфікаційної роботи становить 77 сторінок. Ключові слова: адвокат, господарський процес, суб’єкти господарювання, захист прав, державні контролюючі органи, досудовий порядок врегулювання спору. Перелік використаних літературних джерел. 1. Антонюк С. Адвокат як суб’єкт надання правничої (правової) допомоги клієнту на професійній незалежній основі. TraektoriaNauki = PathofScience, 5, 4001–4016. doi: 10.22178/pos.46–6 2. Господарське право України: підручник : у 2 ч. Ч. 1. [Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.]. 2-ге вид., зі змін. та випр. Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. 324 с. 3. Головань І. В. Юридична практика і адвокатська діяльність в Україні . Адвокат. 2009. №8(59). С. 3–11. 4. Козьміних А. В. Адвокатура як інститут громадянського суспільства в сучасній науці. Актуальні проблеми політики. Вип 36. Одеса , 2009. 5. Загальноєвропейські конституційні цінності як основа європейської моделі конституціоналізму . Часопис Київського університету права. 2015 №2 с. 54–58.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_2_14.