Адміністративна справа в адміністративному судочинстві України

Автор: Журавський Юліан Станіславович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Правознавство
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Журавський Ю.С., Лесько Н.В. Адміністративна справа в адміністративному судочинстві України. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Запровадження адміністративного судочинства в Україні є результатом трансформаційних перетворень у суспільстві і відображенням конституційних приписів про те, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України) [1]. І хоча ця галузь правової науки вже не є новою для вітчизняного права, окремі її категорії та інститути все ще потребують детальної розробки та дослідження, визначення місця в теорії адміністративно-процесуального права. Одним із таких правових інститутів видається інститут адміністративної справи, який залишився поза увагою науковців. Вжиття поняття «адміністративна справа» в теорії і практиці адміністративного судочинства відбувається на аксіоматичному рівні, але поглиблене його вивчення не проводиться. Разом з тим, цей інститут властивий будь-якому процесу і його можна розглядати як міжгалузевий. Підкреслимо, що зародження адміністративного судочинства і запровадження в нормативно-правовому обігу поняття «адміністративна справа» у незалежній Україні не вирізнялось одностайністю думок, про що свідчать проекти Адміністративного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства: від «адміністративної справи» до «справи адміністративної юрисдикції» або не виділення цього поняття взагалі; від виокремлення особливостей провадження у п’яти категоріях справ і восьми категоріях або відсутності прив’язки до категорій адміністративних справ (16 різновидів заяв і скарг). Найбільшими новаціями щодо врегулювання інституту адміністративної справи вирізняється оновлений Кодекс адміністративного судочинства України (2017 р.), в якому, окрім поняття «адміністративна справа», визначено різновиди таких справ (справи незначної складності, типові і зразкові справи), згадуються складні, термінові справи; розширено підхід до розуміння публічно-правового спору в адміністративному судочинстві [2]. Такі новели підтверджують доцільність дослідження в теорії і науці адміністративного судочинства інституту адміністративної справи. Адміністративна справа – переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір (ст.4 Кодекс адміністративного судочинства України). Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які виникають в сфері теоретико-правових засад адміністративної справи в адміністративному судочинстві. Предмет дослідження – адміністративна справа в адміністративному судочинстві України. Мета дослідження – комплексний науковий аналіз адміністративної справа в адміністративному судочинстві України. Правовий інститут адміністративної справи в галузі адміністративного судочинства залишається поза увагою наукової спільноти і є не достатньо дослідженим. Вжиття поняття «адміністративна справа» в теорії і практиці адміністративного судочинства відбувається на аксіоматичному рівні, але поглиблене його вивчення не проводиться. Разом з тим, цей інститут властивий будь-якому процесу і його можна розглядати як міжгалузевий. Слово «справа» є найбільш вживаним у приписах Кодексу адміністративного судочинства України і саме цей кодифікований акт закріплює поняття адміністративної справи через публічно-правовий спір, але в науці воно не розвивається. При цьому, законодавчий підхід до розуміння адміністративної справи не охоплює усі сторони цього об’єкта, є вузьким і потребує нових поглядів на нього в науці адміністративного судочинства, і, навіть, в теорії юридичного процесу. Нажаль, при оновленні КАС України не враховано ні пропозиції дослідників щодо: виборчих спорів, особливостей оскарження нормативно-правових актів, розгляду справ за адміністративними позовами з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства, розширення системи обов’язків суддів адміністративних судів; ні пропозиції членів Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді стосовно напрямів удосконалення адміністративного судочинства, що періодично висловлювались у наукових публікаціях на офіційному сайті цього суду; ні роз’яснення, що містяться у Листах ВАС України щодо дій суду при розгляді і вирішенні різних категорій публічно-правових спорів. Не вирізняється активністю і законотворча діяльність парламенту. На розгляді Верховної Ради України перебуває два законопроекти: про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (щодо удосконалення механізмів судового розгляду) і про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (щодо запровадження інституту преюдиційного запиту та уніфікації касаційного провадження), які мають як позитивні пропозиції, так і колізійні приписи. Ключові слова: адміністративна справа, інститут адміністративної справи, адміністративне судочинство. Перелік використаних літературних джерел 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 35-36, № 37. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text.