Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі охорони праці

Автор: Юрченко Марія Михайлівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Правознавство
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Юрченко М.М., Остапенко О.І. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі охорони праці. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Ґенеза ідеї адміністративної відповідальності за порушення законодавства України про працю та охорону праці має теоретико-прикладний зміст, а її реалізація передбачає комплекс заходів організаційно-правового змісту, спрямованих на забезпечення передбачених законодавством трудових відносин у сферах людської життєдіяльності [1]. Чинне адміністративне законодавство України за вчинення правопорушень у сфері охорони праці, незважаючи на їх підвищену суспільну небезпеку та матеріальну шкоду, передбачає, насамперед, застосування щодо винної особи лише адміністративного штрафу у незначних розмірах. Зокрема, процесуальні норми провадження у справах про адміністративні правопорушення не повною мірою визначають процесуальний статус всіх учасників провадження на стадіях розгляду справи, а й також прийняття по ній рішення та його виконання [2]. Адміністративні покарання за правопорушення, вчинені в галузі охорони праці, у вигляді адміністративного штрафу на сьогодні є незначними і не відповідають змінам, що відбулися у соціально-економічній сфері України. Шляхом аналізу з’ясовано тотожності та розмежування адміністративної відповідальності за правопорушення, вчинені в галузі охорони праці, з іншими видами юридичної відповідальності [3]. Розглянуто зміст та рівні профілактики адміністративних правопорушень, що вчиняються в галузі охорони праці. Проведений порівняльний аналіз співвідношення провадження у справах про адміністративні правопорушення, вчинені у галузі охорони праці, з іншими видами юридичної відповідальності, свідчить про наявні розмежування та подібності у процесуальному провадженні, усунення яких можливе лише на законодавчому рівні [4]. Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері адміністративної відповідальності за правопорушення, вчинені в галузі охорони праці. Предмет дослідження – адміністративна відповідальність за правопорушення, вчинені в сфері охорони праці. Мета дослідження – комплексно опрацювати та висвітлити теоретичні і практичні аспекти адміністративної відповідальності в галузі охорони праці. У магістерській роботі досліджено матеріальні основи адміністративної відповідальності, її еволюційний розвиток та застосування відповідальності за адміністративно-карні правопорушення, вчинені в галузі охорони праці. Розглянуто сутність, ознаки та значення охоронної функції адміністративної відповідальності щодо захисту прав, свобод і законних інтересів учасників трудових правовідносин [5]. Охарактеризовано особливості об’єктно-суб’єктних ознак адміністративного правопорушення як різновиду протиправних дій чи бездії, що посягають на трудові правовідносини в галузі охорони праці [6]. Доведено, що охорона праці як об’єкт адміністративно-правового захисту є системою суспільних відносин, що покликані створити належні й здорові умови праці, які виключають нещасні випадки, виробничий травматизм серед працівників. Обґрунтовано необхідність захисту законних інтересів осіб, щодо яких вчинено протиправні дії чи бездіяльність у галузі охорони праці, шляхом вирішення завдань провадження, порядку провадження, вивчення обставин, що виключають провадження, розгляд справи про адміністративне правопорушення, прийняття по ній рішення та його виконання. Запропоновано розглядати пізнавальний процес співвідношення та взаємозв’язку адміністративної відповідальності за правопорушення, вчинені в галузі охорони праці, на основі застосування порівняльного методу, що сприятиме виявленню та співставленню тотожностей і розбіжностей між матеріальним та процесуальним змістом відповідальності. Представлено й обґрунтовано підходи щодо доцільності застосування соціального діалогу як процесу визначення та зближення позицій, досягнення домовленостей та прийняття узгоджених рішень між учасниками трудових відносин стосовно охорони праці [7]. Зазначено, що профілактика адміністративно-карних правопорушень у сфері охорони праці передбачає усвідомлену діяльність суб’єктів профілактики, спрямовану на використання правових, моральних та інших форм впливу та обмежень з метою недопущення, локалізації чи нейтралізації негативних явищ у сфері трудових відносин. Основними об’єктами профілактичного впливу є: причини та умови, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень у сфері охорони праці; суб’єкти порушники трудових відносин, щодо яких суб’єкти профілактики згідно з чинним законодавством застосовують профілактичні заходи в межах, передбачених нормами права; особи зі стійкою девіантною та деліктною поведінкою, а також такі, що неодноразово притягалися до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про працю та охорону праці; особи, які можуть бути потерпілими від адміністративних правопорушень у сфері охорони праці. Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне покарання, охорона праці, процесуальне провадження, адміністративне правопорушення, конструкція. Перелік використаних літературних джерел. Битяк Ю. Наука адміністративного права України: поняття, предмет, методологія дослідження адміністративних правовідносин. Право України. 2013. № 12. С. 122–137. Школик А. М. Порівняльне адміністративне право: навчальний посібник для юридичних факультетів і міжнародних відносин. Львів: ЗУКЦ, 2007. 308 с. Бородін І. Л. Адміністративно-юрисдикційний процес: монографія. Київ: Алерта, 2007. 184 с. Остапенко Л. О. Про застосування термінів щодо суб’єктів адміністративної відповідальності за порушення права на працю. Актуальні питання удосконалення системи законодавства в умовах сьогодення: матеріали Всеукр. науково-практичної конференції. Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2012. С. 93–95. Додіна Є. Є. Адміністративна відповідальність у судовому порядку: навчально-методичний посібник. Одеса: Юридична література, 2007. 68 с. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 256 с. Лук’янець Д. М. Підстави адміністративної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Київ, 2000. 24 с.