Аліментні зобов`язання на утримання дитини: проблеми і перспективи удосконалення. Правова допомога адвоката у вирішенні таких справ

Автор: Кметь Максим Олегович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Правознавство
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Кметь М. О., Заболотна Н. Я. (керівник). Аліментні зобов’язання на утримання дитини: проблеми і перспективи удосконалення. Правова допомога адвоката у вирішенні таких справ (тема магістерської роботи). Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Розширена анотація. Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» [1] кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, духовного, культурного і соціального розвитку. Обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття викладений у частині другій статті 51 Конституції України [2] та статті 180 Сімейного кодексу України [3]. Незважаючи на законодавство, в якому закріплено обов’язок батьків утримувати дітей, велика кількість батьків недобросовісно ставиться до виконання цього обов’язку і всіляко намагається ухилитися від його виконання, що призводить до необхідності примусового стягнення коштів на користь дитини. Тому пи¬тання відповідальності за невиконання або неналежне виконання аліментного зобов’язання в нашій країні постає вкрай гостро. Як наслідок, є потреба в аналізі чинного законодавства, що регулює правовідносини у сфері аліментних зобов’язань на утримання дитини, порядок стягнення аліментів, а також розгляду участі адвоката у справах даного напрямку. Об’єкт дослідження - суспільні відносини щодо утримання дітей, а також правовідносини між клієнтом та адвокатом при вирішенні таких справ. Предмет дослідження - аліментні зобов’язання на утримання дитини, визначення проблем та перспектив даної сфери, а також роль та участь адвоката у вирішенні таких спорів. Мета дослідження - Метою магістерської кваліфікаційної роботи є комплексний аналіз аліментних зобов’язань на утримання дітей, виявлення та дослідження проблем та розгляд перспектив вдосконалення, а також дослідження особливостей надання правової допомоги адвоката у вирішенні таких справ. Стисло навести результати дослідження. Проведено огляд теоретико-правових та методологічних засад дослідження правового регулювання аліментних зобов’язань по утриманню дітей. Відтак, описано правову характеристику аліментних зобов’язань по утриманню дітей, у рамках якої досліджено сутність та поняття аліментних зобов’язань по утриманню дітей, підстави виникнення та припинення аліментних зобов’язань батьків по утриманню дітей. Виокремлено головні ознаки аліментних зобов’язань на утримання дитини. Сформульовано визначення «аліментних зобов’язань батьків по утриманню дітей», під яким варто розуміти правовідносини, що виникають на підставах походження дитини від батьків та рішення суду або договору про сплату аліментів на дитину, за якими одна сторона (платник аліментів) зобов’язана надавати на користь одержувача аліментів (особа, на ім’я якої виплачуються аліменти) забезпечення в грошовій формі і (або) натуральній формі в інтересах дитини до досягнення нею повноліття, а інша сторона має право вимагати виконання цього обов’язку [4, с. 74]. Розглянуто еволюцію та сучасний стан нормативно-правового регулювання аліментних зобов’язань по утриманню дітей в Україні. Досліджено виконання аліментних зобов’язань батьків по утриманню дітей, яке здійснюється у добровільному та примусовому порядку. Визначено роль та порядок надання правової допомоги адвоката у вирішенні справ, пов’язаних із аліментними зобов’язаннями на утримання дитини. Належна і допустима доказова база – це першочергове завдання, над яким працюють адвокати, незалежно від сторони, яку вони представляють у судовому процесі даної категорії справ. Адвокат має допомогти позивачеві в зборі необхідних документів і у визначенні адекватного розміру аліментів, на які претендує позивач. На боці ж відповідача адвокат має потурбуватися про докази, які засвідчують високий і достатній рівень матеріального забезпечення дитини, хворобу відповідача, наявність у нього інших осіб, яких він, за законом, також зобов’язаний утримувати [5, с. 169]. Вивчено дійсний порядок стягнення аліментів, процес виконання судових рішень про стягнення аліментів на утримання дитини як у загальних, так і в окремих, особливих випадках. В роботі також проведено правовий аналіз судових рішень щодо справ: про стягнення аліментів з одного із батьків на користь того, з яким визначено місце проживання дитини; про збільшення або зменшення розміру аліментів; про звернення платників аліментів до суду із скаргою про визнання протиправними та скасування постанов державного виконавця про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України та про накладення на нього штрафу за невиконання рішення суду; про звернення до суду щодо скасування рішення про стягнення аліментів на утримання дитини тощо. В роботі наведено детальний розгляд із відповідними коментарями декількох судових рішень та Постанови Верховного Суду України. Запропоновано встановити розмір аліментів для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність за спрощеною системою оподаткування, залежно від групи платників єдиного податку, та визначати заборгованість за аліментами для платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості, враховуючи відповідну кваліфікацію працівника. Вирішення питання щодо визначення аліментів у твердій грошовій сумі пропонується шляхом прив’язки розміру аліментів до прожиткового мінімуму дитини відповідного віку, а не встановленням фіксованої суми грошових коштів. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у можливості подальшого використання розроблених пропозицій та висновків: у законотворчій діяльності – в сфері удосконалення сімейного законодавства України; у науково-дослідній діяльності – при проведенні подальших наукових досліджень у галузі сімейного права, зокрема з питань, що дотичні до теми даної магістерської кваліфікаційної роботи; у правозастосовній діяльності – під час розгляду сімейних справ, зокрема як в роботі судів, так і в роботі адвокатів, а також у процесі підготовки науково-практичних коментарів до СК України; у навчально-методичній роботі – при викладанні навчальних дисциплін, що стосуються сімейного права і сімейних правовідносин та при підготовці навчально-методичних матеріалів з таких дисциплін. Ключові слова: аліменти, аліментні зобов’язання на утримання дитини, правова допомога, адвокат, стягнення аліментів, договір між батьками про сплату аліментів, судова практика, сімейно-правова відповідальність. Перелік використаних літературних джерел. 1. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text. 2. Конституція України: Закон від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. 3. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року № 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/conv#Text. 4. Ханович Є. Д. Правове регулювання аліментних зобов’язань батьків по утриманню дітей: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.03. Київ, 2019. 229 с. 5. Пилипів Р. О. Реалізація адміністративної відповідальності за несплату аліментів. Підприємництво, господарство і право.2020. С. 168-172. DOIhttps://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.4.28.