Адміністративно-правові засади формування електронного правосуддя в Україні

Автор: Воловець Юлія Ігорівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Правознавство
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Воловець Ю.І., Гулак Л.С. Адміністративно-правові засади формування електронного правосуддя в Україні. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Інформаційні та комунікаційні технології все більше поглинають усі сфери суспільного життя. В умовах такого суспільства все більше виникає потреба в оперативності, зручності доступу до інформації. Не залишилась і поза увагою судова система [1, с. 81]. Тому виникла необхідність у створенні електронного документообігу в судах України. Запровадження та забезпечення функціонування електронного правосуддя є звичайною вимогою сьогодення, однією із потреб інформаційного суспільства, яка допомагає підтвердити принципи ефективного, доступного та справедливого правосуддя [2, с.16]. Деякі зарубіжні науковці із цього приводу зазначають, що електронне правосуддя є життєво важливою політикою та настільки ж важливим інструментом для модернізації та покращення надання правосуддя в Європі на національному, наднаціональному або транскордонному рівнях. Вчені акцентують увагу, що сьогодні система електронного правосуддя набула правового статусу, за якого відсутність такої системи призводить до порушення основних прав людини, оскільки електронне правосуддя наразі є тотожним до системи «е-справедливість», відтак е-правосуддя має ще більш важливе значення в контексті європейських транскордонних процедур [3, с. 9] Зручність електронного правосуддя полягає в тому, що кожен громадянин може сповістити про порушення своїх прав не виходячи з дому, при цьому подати заяву, чи в режимі відеоконференції перебувати на судовому засідання [4, с. 186]. Впровадження на рівні низки досліджених концептуальних документів та підзаконних нормативно-правових актів електронного судочинства передбачає реалізацію комплексного та індивідуалізованого підходу до надання державних судових послуг користувачам. У такому розумінні електронне судочинство як складова загальнодержавного електронного урядування є шляхом до покращення доступу до правосуддя, підвищення його оперативності, дотримання розумних строків розгляду справ [5, с. 503]. Об’єкт дослідження – є суспільні відносини, що виникають між учасниками правовідносин електронного правосуддя та системи електронного документообігу в судах України. Предмет дослідження – адміністративно-правові засади формування електронного правосуддя в Україні. Мета дослідження – з’ясувати суть електронного правосуддя, виявити його основні плюси та мінуси. Виокремити проблеми функціонування та шляхи їх вирішення. У роботі досліджено адміністративно-правовий статус електронного правосуддя та системи електронного документообігу в судах України. Запропоновано визначення поняття електронного судочинства, проаналізовано основні етапи еволюції. З’ясовано, що основною метою впровадження електронного правосуддя є підвищення ефективності судової влади та якість правосуддя, що вимагає цілісного підходу вирішити як загальні проблеми правового забезпечення цієї установи, так і супутні проблеми. Проведено порівняльно-правовий аналіз функціонування електронного судочинства України та США, Німеччини, Польщі, Італії, Бельгії, Білорусії. На основі проведених досліджень запропоновано напрями вдосконалення правового забезпечення електронних судових процесів та системи обігу електронних документів у судах України. Ключові слова: електронне судочинство, правосуддя, електронний суд, інформаційно-комунікаційні технології, електронний документообіг, електронний документ. Перелік використаних літературних джерел. 1. Пекарчук В. М., Пушенко Н.В. Запровадження електронного суду – помітний крок до підвищення ефективності судочинства в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка., 2017. Вип. 1. С. 81-88. URL: fіlе:///D:/Dоkymеnt/Dоwnlоаds/Vlduvs_2017_1_11%20(1).рdf 2.Березнюк О.О.Поняття та особливості електронного судочинства в Україні. Право і суспільство. Адміністративне право і адміністративний процес, інформаційне право. № 3 ч.2. 2019 р., С.15-20.URL: httр://рrаvоіsusріlstvо.оrg.uа/аrсhіvе/2019/32019/раrt_2/5.рdf. 3.Хаnthоulіs N. Іntrоduсіng thе соnсерt оf ‘Е-justісе’ іn Еurоре: Hоw аddіng аn ‘Е’ bесоmеs а mоdеrn сhаllеngе fоr Grеесе аnd thе ЕU / Еffесtіvt, justісе, sоlutіоns. 2010. URL: httр://еffесtіus.соm/yаhоо_sіtе_аdmіn/аssеts/ dосs/Іntrоduсіng_thе_соnсерt_оf_е-justісе_іn_Еurоре_by_Nароlеоn_ Хаnthоulіs.20775004.рdf 4.Хоменко В.М. Сучасний стан електронного правосуддя в Україні. Матеріали наукового семінару (ДДУВС, 08.12.2018). С. 186-187. URL: httр://еr.dduvs.іn.uа/bіtstrеаm/123456789/3695/1/69.рdf 5.Сердюк Л.Р. Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного судочинства в Україні. «Молодий вчений». № 3 (30) березень, 2016 р. С. 500-505. URL: httр://mоlоdyvсhеny.іn.uа/fіlеs/ jоurnаl/2016/3/118.рdf