Управління власним капіталом підприємства в умовах невизначеності (на прикладі ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ")

Автор: Ярема Кирило Володимирович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2022-2023 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Управління власним капіталом підприємства - складний процес, що потребує індивідуального підходу у кожному конкретному випадку та значних інформаційних ресурсів [5]. В умовах невизначеності та під час кризи, зовнішні загрози зростають, як і пов’язані із ними ризики. Збільшення вартості фінансових ресурсів, погіршення логістики, загроза фізичного знищення та ін. Всі ці проблеми актуалізують питання управління власним капіталом підприємств [1,4]. Металургійні підприємства не зазнали значних збитків від кризи, викликаної пандемією COVID-19. У свою чергу, повномасштабне вторгнення військ РФ на територію України, як ніколи, актуалізувало питання виживання галузі. Забезпечення функціонування цієї сфери напряму впливає на економічну ситуацію в країні та добробут населення [2]. Власні кошти підприємства є головним джерелом його фінансової стійкості, саме вони дозволяють знизити обсяги позикового капіталу, сформувати необхідний рівень ліквідності та платоспроможності [3]. Отже, утворення достатнього власного капіталу є запорукою стабільної діяльності суб’єкта господарювання у кризових умовах. Проте, надмірне використання власних коштів підприємством знижує його економічну ефективність. Саме оптимальні обсяги власних джерел фінансування діяльності дозволяють підприємству мінімізувати загрози, і при цьому вести ефективну діяльність. Об’єкт дослідження – управління власним капіталом ПрАТ «КАМЕТСТАЛЬ» в умовах невизначеності. Предмет дослідження – методи формування та використання власного капіталу ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» в умовах важкої економіко-політичної ситуації задля збереження і сталого розвитку підприємства. Мета дослідження – розроблення теоретичних положень і методикоприкладних рекомендацій щодо управління власним капіталом ПрАТ«КАМЕТ-СТАЛЬ». У першому розділі магістерської кваліфікаційної роботи сформовано теоретичні засади управління власним капіталом, здійснено аналіз фінансового стану ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» та проведено оцінювання використовуваних на підприємстві підходів до управління капіталом. Проведений аналіз дозволив виявити позитивні та негативні сторони фінансової роботи на підприємстві. Встановлено, що, в основному, недоліки у діяльності суб’єкта господарювання спричинені купівлею активів ПАТ «ДМК», здійсненою ПрАТ «ДКХЗ» за кошти Групи Метінвест наприкінці 2021 р. Рівень показників рентабельності підприємства дуже низький, що спричинено від’ємним фінансовим результатом у двох із трьох досліджуваних періодів. І якщо дослідження майнового стану підприємства виявило досить непоганий стан активів, то показники ділової активності є досить проблемними через значні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованостей. Низькі показники фінансової стійкості є наслідком моделі капіталотворення, обраної ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ», коли абсолютна більшість фінансових ресурсів є позиковими. У другому розділі проведено SWOT-аналіз, ідентифіковано та структуровано фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, які здійснюють вплив на діяльність підприємства. Визначено стратегічні напрямки розвитку ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ». За допомогою економікоматематичного моделювання факторів капіталотворення здійснено розрахунки прогнозних значень показників власного капіталу. Проведено порівняння підходів до капіталотворення підприємств різних галузей національного господарства в умовах пандемії COVID-19. У третьому розділі, на основі попередніх розрахунків, було визначено проблемні аспекти діяльності ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ», описано можливі моделі капіталотворення та надано рекомендації стосовно управління власним капіталом і капіталом загалом, запропоновано заходи оптимізації капіталу підприємства. Імплементація проектних рішень дозволить значно покращити фінансове становище підприємства. Ключові слова: фінансова стійкість, капіталотворення, металургія, прогнозування, антикризовий менеджмент. Ключові слова: фінансова стійкість, капіталотворення, металургія, прогнозування, антикризовий менеджмент. Список використаних джерел: 1.Августин Р. Стратегічні підходи до управління фінансовою стійкістю та платоспроможністю підприємства. Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах сучасних викликів. Матеріали доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Тернопіль. ЗУНУ.2023. С. 11-14. 2.Желізняк Р. Й., Побурко О. Я., Сергеєв О. М., Адаменко Д. В. Фінансові результати підприємств під час пандемії та у військовий час: динаміка та тенденції. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки. № 10.2022. С. 153-159. 3.Курило О.Б., Бондаренко Л.П., Вівчар О.И., Чубка О.М.Фінанси підприємств: підручник. К.: Видавничий дім «Кондор» 2020. — 340 с. 4.Левкович О.В. Управління структурою капіталу суб’єкта підприємництва в сучасних інформаційних реаліях. Підприємництво: сучасні виклики, тренди та трансформації : моногр. /за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. Гринько. –Дніпро : Видавець Біла К. О.,. – 568 с.2023. С. 52-87. http://confcontact.com/2023-kolektyvna-monographiya/km_2023.pdf 5.Мулик, Т., Мулик, Т. Аналітичне забезпечення управління капіталом підприємств. Економічний простір, (183). 2023. С. 95-103. https://doi.org/10.32782/2224-6282/183-15