Управління діловою активністю ТОВ "Львівпідшипник"

Автор: Дубик Мар'яна Ігорівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2022-2023 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Ділову активність варто розглядати з чотирьох позицій – як характеристику конкурентних переваг підприємства, як критерій його здатності до розвитку, як стимул трудової зайнятості та прибутковості, як показник поліпшення економічних відносин. В контексті фінансового аналізу, насамперед, визначають резерви для збільшення та ефективного використання ресурсів підприємства. Оскільки результати аналізу ділової активності є основою та важливою складовою розробки заходів, пов’язаних із забезпеченням діяльності підприємства, варто оцінити рівень ділової активності та властиві йому виробничо-господарські ситуації, що визначають певні результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Нормальна ситуація відповідає високому рівню ділової активності. Цей рівень характеризується стабільним підвищенням оціночних показників, високим рівнем ефективності використання ресурсів, стабільним фінансовим станом та активною інноваційною політикою. Проблемна ситуація типова для підприємства, рівень ділової активності якої відповідає середньому. При цьому у підприємства спостерігається нестійкий фінансовий стан, відчутне зниження ефективності використання ресурсів, пасивна інноваційна політика та суттєве зниження оціночних показників. Низький рівень ділової активності описує кризову ситуацію, за якої спостерігається стабільний спад оціночних показників, кризовий фінансовий стан, неефективне, нераціональне використання ресурсів та відсутня інноваційна політика. Вчасне виявлення проблемної та кризової ситуації на підприємстві за допомогою управління діловою активністю допомагає уникнути банкрутства за рахунок прийняття оперативних управлінських рішень. Об’єкт дослідження – процес управління діловою активністю підприємства. Предмет дослідження – теоретичні та прикладні аспекти процесу управління діловою активністю. Мета дослідження: вивчення теоретичного підґрунтя розвитку процесу управління діловою активністю підприємства та процесів його практичного застосування для зростання прибутковості ТОВ «Львівпідшипник». В першому розділі дипломної роботи наведено основні підходи щодо трактування сутності поняття «ділова активність» [1, 2]. Проведено дослідження трактувань терміну «ділова активність» вчених та науковців [3, 4, 5]. Виконано горизонтальний, вертикальний та коефіцієнтний аналіз фінансової звітності ТОВ «Львівпідшипник», також проведено факторний аналіз коефіцієнтів оборотності активів та власного капіталу паралельним та логарифмічним методами і оцінено управління діловою активністю на основі розрахунку відповідних коефіцієнтів. У другому розділі проведено SWOT-аналіз і виділено основні напрями фінансово-економічного розвитку підприємства. Також здійснено економіко-математичне моделювання з використанням методики апроксимації нелінійної залежності дебіторської заборгованості від кредитного періоду та здійснено прогнозування чистого доходу від реалізації продукції підприємства за допомогою методу найменших квадратів. У третьому розділі досліджено вибір та формування стратегії управління діловою активністю підприємства та застосовано заходи управління дебіторською заборгованістю підприємства, а також проаналізовано результати проектних рішень. Результати дослідження свідчать про задовільний майновий стан, нормальну фінансову стійкість, нормальну ліквідність, задовільну ділову активність та середню прибутковість ТОВ «Львівпідшипник». Покращується ділова активність підприємства. Факторний аналіз свідчить, що фактором позитивного впливу на коефіцієнт оборотності активів є величина чистого доходу від реалізації продукції, а негативного – величина активів; фактором позитивного впливу на коефіцієнт оборотності власного капіталу є також величина чистого доходу від реалізації продукції, а негативного – величина власного капіталу. SWOT-аналіз виявив такі напрями фінансово-економічного розвитку ТОВ «Львівпідшипник», як зростання прибутковості підприємства, стимулювання збуту та збільшення постачання товарів. Результати застосування методики апроксимації нелінійної залежності дебіторської заборгованості від кредитного періоду показали, що оптимальний рівень дебіторської заборгованості підприємства є дещо нижчим, ніж фактичний. Прогнозування чистого доходу від реалізації продукції виявило його зростаючу тенденцію. Застосування заходів з управління дебіторською заборгованістю здійснило позитивний вплив на відносні показники, пов’язані з нею, та фінансові результати діяльності підприємства загалом, що відображено в результатах проектних рішень, запроваджених на основі досліджень. Також запропоновано додаткові рекомендації щодо покращення фінансового стану ТОВ «Львівпідшипник». Ключові слова: ділова активність, управління діловою активністю, метод найменших квадратів, паралельний метод, логарифмічний метод, методика апроксимації. Перелік використаних літературних джерел. 1. Анісімова, О. М. (2018). Аналіз ділової активності підприємства як системна оцінка ефективності використання власних ресурсів. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, (2), 19-24. 2. Гарасюк, О. А. (2022). Проблеми щодо сутності поняття «ділова активність». Вісник КТУ, (22), 63-67. 3. Куриленко, Т. П. (2022). Теоретичні аспекти визначення ділової активності. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 4(47), 87. 4. Ткачук, Г. Ю. (2022). Оцінка ділової активності підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки, 13(4), 88-90. 5. Цал-Цалко, Ю. С. (2018). Фінансовий аналіз : [підручник]. Київ : Центр учбової літератури.