Удосконалення управління ризиками цифрової трансформації банківського бізнесу

Автор: Ганусин Вероніка Олегівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Економіка бізнесу
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2022-2023 н.р.
Мова захисту: англійська
Анотація: Ганусин В.О., Кривцун І.М. (керівник). Удосконалення управління ризиками цифрової трансформації банківського бізнесу. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2022. Розширена анотація. Сьогодні не можливо уявити функціонування економіки без активного використання цифрових технологій на всіх його рівнях. Тому стратегія успішної діяльності і розвитку сучасних підприємств тісно пов’язана з використанням високотехнологічних засобів для отримання максимального прибутку. Це можливо лише при активній цифровій трансформації бізнесу загалом, так і банківського сектору. Цифрова трансформація передбачає зміну бізнес-стратегій, принципів, моделей, операцій, управлінського підходу, цілей [1]. Цифрова трансформація стає основним чинником змін у бізнес-процесі, що сприяє розвитку і появі нових ризиків, через певну невизначеність окремих змін. Тому дуже важливо навчитись розуміти суть ризику і знайти можливі заходи для його управління, адже цифрові ризики можуть сильно нашкодити діяльності банківської установи [2]. Об’єктом дослідження є процес управління ризиками цифрової трансформації банківського бізнесу. Предметом дослідження є теоретичні засади, нормативно-інструктивні акти, економічні показники для управління ризиками банківських установ. Метою дослідження є розроблення заходів щодо удосконалення управління ризиками цифрової трансформації банківського бізнесу. Результати дослідження. Віртуальні банки багато в чому відрізняються від звичайних, починаючи від методів роботи до клієнтського досвіду, але їх ризики дуже схожі. Проте, після цифровізації, класичні банківські ризики підсилюються впливом ризиків цифровізації. Через впровадження віртуальних банків, спеціалісти з кібербезпеки та технологічних ризиків стикаються з мінливістю загроз, що вимагають від них адаптивності оцінки та управління пов’язаними з ними ризиками [3]. Високий рівень ризику кібербезпеки та технологічного ризику вимагають глибоких знань інструментів впливу, підвищеної обізнаності та інтелектуальної інтеграції процесів. Цифровізація змушує банки переглядати свої бізнес-моделі та мати справу з новими операційними ризиками. Важлива умова для того, щоб організація була успішна та вижила у цифровій ері – досконале управління ризиками. Управління ризиками дозволяє встановити цілі своєї діяльності та допоможе уникнути будь-яких зривів у бізнесі, забезпечити стабільний дохід. Ризики банківської цифрової трансформації тісно пов’язанні одні з одним, відповідно при настанні одного є велика ймовірність, що і інший ризик може настати для банківської діяльності. Тому найкращим варіантом для банківської структури є створення комплексного підходу до управління та оцінки ризику, який зможе ідентифікувати ризик та величину його впливу, а також покаже ймовірність настання інших ризиків [4]. Ключові слова: ризик, класичні банківські ризики, ризики цифрової трансформації, цифровізація, управління банківськими ризиками. Перелік використаних літературних джерел: 1. Кмитюк Т.Л. Концептуальні аспекти моделювання та управління ризиком цифрової трансформації: зб.наук.праць. – Київ – 2015 – С.163 -169. 2. Риженко О., Фіщук В. Як цифрова економіка змінить Україну. Економічна правда, 2018. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/ 3. 5 Biggest Threats to cyber security in the banking industry in 2022. URL: https://www.alert-software.com/blog/cybersecurity-in-banking 4. Risk management system in Banks. URL: https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/9492.pdf