Удосконалення фінансової стратегії ТОВ "КПМГ-Україна" в умовах війни

Автор: Кудь Анастасія Орестівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2022-2023 н.р.
Мова захисту: англійська
Анотація: Забезпечення стабільного розвитку та вирішення проблем з якими підприємство стикається через нестабільне економічне середовище в якому воно працює сьогодні безпосередньо пов’язане з фінансами. Фінансове управління є одним із видів функціонального управління, що напряму пов’язане з стратегічним управлінням підприємства. Складна економічна ситуація в державі через повномасштабну війну, постійні коливання в економічних процесах, зростання конкуренції на ринку зменшують ефективність наявних фінансових стратегій підприємств, так як вони не включають дієвих інструментів, які зможуть швидко реагувати та пристосовуватися до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі компанії. Результати функціонування кожної компанії визначаються фінансовою стратегією, яка враховує усі напрями діяльності підприємства, які найбільше впливають на формування фінансових ресурсів, на рішення стосовно управління грошовими потоками, а також займає важливе місце у формуванні необхідних умов щоб вартість компанії зростала. Об`єкт дослідження – процес удосконалення фінансової стратегії підприємством в умовах війни на прикладі ТОВ «КПМГ-Україна». Предмет дослідження – теоретичні, методичні, практичні підходи до удосконалення фінансової стратегії підприємства. Мета роботи: теоретичне та прикладне аналізування фінансової стратегії в умовах війни, аналіз та прогнозування фінансових показників, аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ТОВ «КПМГ-Україна». У магістерській кваліфікаційній роботі здійснено аналіз теоретичних підходів до формування та управління фінансовою стратегії. Досліджено визначення категорії «фінансової стратегії», яке можна трактувати так, що – це певний набір заходів спрямованих на ефективне управління підприємством. За результатами аналізу діяльності ТОВ «КПМГ-Україна» спостерігається зростання показників в 2021 році, що пов`язане з покращенням діяльності компанії після COVID-19. В другому розділі наведено SWOT-аналіз. Негативним фактором, який має вагомий вплив на поточну і майбутню діяльність компанії є економіко-політична ситуація. Здійснено економіко- математичне моделювання комбінованої матриці фінансової стратегії Ж. Франшона, І. Романе. За результатами прогнозування фінансових результатів очікується деякий спад показників, що є цілком реально в сучасних умовах. Наведені рекомендації щодо покращення фінансових показників та збільшення фінансових результатів, через розширення ринків збуту, через надання послуг закордонним офісам мережі KPMG, оптимізацію витрат та автоматизацію процесів роботи. Ключові слова: фінансова стратегія, компанія, фінансовий результат, рентабельність, фінансова стійкість, ліквідність, прогноз, моделювання. Перелік використаних літературних джерел. 1. Бруслиновська І.В. Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії підприємства / І.В., Бруслиновська, В.І. Матвійчук // Економіка і організація управління. – 2020- №3 (31) – С. 100-111. 2. Гудзь О.І. Формування фінансової стратегії підприємства. / О.І. Гудзь // Науковий вісник гуманітарного університету. – 2020. – №31. – С. 108-110. 3. Коць О. О. Ділова активність підприємств в умовах COVID-19 / О. О. Коць, А. О. Кудь // Proceedings of VII International Scientific and Practical Conference «Topical issues of modern science, society and education» (January 29-31, 2022) SPC ?Sciconf.com.ua?, Kharkiv, Ukraine. – 2022 – P. 1667-1672 4. Партин Г.О. Поняття стратегічного контролінгу та його значення в управлінні підприємством / Г.О.Партин, М.І. Шира // Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – Київ. - 2018. – C. 30 -31 5. Тимошенко М. Ідентифікація ризиків та особливості антикризового управління в умовах війни / М. Тимошенко // Ефективна економіка. – 2022. – С. 124-129.