Управління активами АТ КБ "ПриватБанк"

Автор: Бобров Олексій Олексійович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2022-2023 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Посилення агресії Росії на території України призвело до глибокої економічної кризи, що матиме довгострокові наслідки для фінансової системи. Проте банківський сектор протистоїть викликам сьогодення: діяльність банківських установ зберігає безперебійність, ліквідність та кредитну активність. Це відбувається завдяки злагодженим зусиллям банків, оперативній і правильній реакції Національного банку України на зміну умов функціонування фінансового ринку, а також завдяки успішній спільній роботі з 2015 року над реформою банківської системи. У результаті банки підійшли до кризи зі значним запасом капіталу та ліквідності, стійкими до операційних ризиків та ефективними, із розробленими планами дій на випадок несприятливих подій [1]. Кожен суб’єкт підприємницької діяльності в процесі функціонування визначає свою генеральну стратегію. Кінцевою метою діяльності банку в ринкових умовах є отримання прибутку. Тому дуже важливо під час стратегічного планування врахувати усі фактори й аспекти подальшого розвитку для повного й обґрунтованого визначення величини прибутку та забезпечення певного рівня прибутковості. На сьогодні і власники, і менеджери зацікавлені у формуванні ефективних ключових стратегій управління банком, зокрема й управління фінансами. У цьому контексті необхідно сформувати стратегічні напрями управління активами і пасивами банку з метою стабільної прибутковості банку [2]. Процес аналізування та оцінювання активів є важливим для економічного розвитку країни [3]. Напрямками подальшого розвитку банків є удосконалення підходів до оцінки кредитних ризиків для співмірності їх із глибиною поточної кризи; адаптація бізнес-моделей до поточних умов функціонування; удосконалення систем кіберзахисту; своєчасне складання та надання звітності до НБУ, інформування регулятора щодо ризиків порушення вимог до фінансових показників [4]. Об’єктом дослідження є управління активами АТ КБ «ПриватБанк», який налічує 2 240 відділень у різних регіонах України [5]. Предметом дослідження є теоретичні основи та практичні заходи реалізації методів та інструментів управління активами з метою покращення фінансового стану банку на прикладі даних АТ КБ «ПриватБанк». Завданнями роботи є: - визначення сутності та факторів управління активами банку; - вироблення складу інструментарію управління активами; - вдосконалення методики аналізу активами; - розробка моделі управління активами банку. Теоретичні аспекти, проблеми регулювання, методи оцінки та аналізу, засади управління активами висвітлені в законах України, постановах НБУ [6], працях таких науковців, як В. К. Бансал, С. Бранович-Братанович, І. Волошин, Х. Грюнінг, Ж. Довгань, Г. Карчева, С. Козьменко, Т. Кох, А. Кулакова, О. Лаврушин, І. Ларіонова, Дж.Ф. Маршалл, М. Поморіна, С. Прасолова, Л. Примостка, К. Редхед, П. Роуз, І. Сало, В. Севрук, Дж. Сінкі та ін. У магістерській кваліфікаційній роботі проаналізовано фінансовий стан АТ КБ «ПриватБанк». Упродовж 2020 рр. спостерігалося спадання кредитної активності банку, проте зростання обсягу операцій з інвестиційними цінними паперами, а упродовж 2021 р. – зростання кредитно-інвестиційної активності. За 2020 рік прибуток банку зменшився на 25 % через зростання витрат (зокрема від переоцінки іноземної валюти та інвестиційної нерухомості, витрат щодо резерву під юридичні ризики та адміністративних) проте за 2021 рік Приватбанк збільшив свій прибуток на 43,5 %. Проте банк має досить низьку якість кредитного портфелю. Провівши SWOT-аналіз, стратегічними напрямами розвитку АТ КБ «ПриватБанк» забезпечення максимізації прибутковості та стабільності банку, збільшення клієнтів та якості їх обслуговування, впровадження інноваційних банківських послуг, а також зменшення впливу існуючих ризиків на діяльність банківської установи. Проведено математичне моделювання із використанням кореляційно-регресійного аналізу, вивчено зв’язок між величиною дохідних активів та процентних доходів. Прогнозовано величину кредитів. Запропоновано комплекс заходів із покращення системи управління активами банку, а саме: продаж нерухомості, що перейшла у власність банку як заставодержателя за знеціненими кредитами клієнтів, а також надання в оренду; зменшення знецінених кредитів у кредитному портфелі банку. Ключові слова: банк, управління фінансами, активи, ризик. Список використаних джерел 1. Мороз Н.В. Тенденції банківського сектору України. Інфраструктура ринку. - 2022. - № 68. - С. 237-242. 2. Бондарчук М. К., Ющик Ю. В. Стратегічні напрями управління активами і пасивами банку. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7-8162 3. Ilchuk P., Kots O., Adamenko D. The enterprises` assets as the source of national economy post-war recovery. International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2022. — №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8237 4. Moroz N. V., Moroz Ye. T. Financial sector of Ukraine: functioning in the conditions of war. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2022. № 26(54). С. 95–100. 5. Офіційний сайт АТ " ПриватБанк " [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.privatbank.ua/ua 6. Офіційний сайт Національного банку України: статистичні дані [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua.