Удосконалення управління прибутком підприємства

Автор: Сиротинський Руслан Тарасович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Економіка бізнесу
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2022-2023 н.р.
Мова захисту: англійська
Анотація: Сиротинський Р. Т., Ємельянов О. Ю. (керівник). Удосконалення управління прибутком підприємства. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2022. Складність управління прибутком зумовлена значною мірою тим, що на його обсяг впливає значна кількість різних чинників [1-3]. Звідси випливає, що ці чинники можна поділити на фактори внутрішнього середовища компанії та фактори зовнішнього її середовища. При цьому вплив цих факторів є багатоаспектним і деякі з них можуть впливати через інші. Загалом, якщо розглядати операційний прибуток фірми, то він формується під впливом трьох головних визначальних чинників, а саме: фізичних обсягів збуту тих або інших видів продукції, що виробляються певною фірмою, ціни продукції та питомих витрат на виготовлення й збут. Своєю чергою, кожен з названих показників знаходиться під впливом інших факторів. Особливо це стосується питомих витрат. Велика кількість чинників впливу на доходи й прибутки компаній обумовлює наявність значної кількості напрямів управління їх фінансовими результатами. Зокрема, можна зазначити такий напрям, як оптимізація цін, що суттєво пов’язаний із визначенням найкращих обсягів реалізованої продукції у фізичному їх вимірювання. Також слід підкреслити важливість проблеми оптимізації питомих витрат. Така оптимізація часто передбачає їх мінімізацію, але інколи мінімум питомих витрат не завжди призводить до максимуму прибутку. Для прикладу, підвищення якості продукції може обумовити зростання прибутку від її збуту, хоча питомі витрати на її виготовлення при цьому можуть і зрости. Окрім того, надзвичайно важливим напрямом максимізації прибутку є стимулювання збуту. Робота складається з чотирьох розділів. У першому розділі розглянуті сутність фінансових результатів підприємства, їхня значущість та види. Виділено чинники утворення прибутку підприємств. Встановлено напрямки управління прибутком суб’єктів бізнесу. У другому розділі представлена загальна характеристика ТзОВ «Дідал». Здійснено аналізування змін доходів та прибутків ТзОВ «Дідал». Виконано аналіз рівня цін на продукцію ТзОВ «Дідал» як важливого чинника формування прибутку. У третьому розділі роботи проведено факторний аналіз величин фінансових результатів ТзОВ «Дідал». Здійснена перевірка динаміки величин фінансових результатів ТзОВ «Дідал» на її відповідність «золотому правилу». Зроблена ідентифікація типів економічного зростання ТзОВ «Дідал» У четвертому розділі обрано метод ціноутворення в ТзОВ «Дідал» і встановлено обґрунтовані ціни на продукцію даного підприємства. Розроблено заходи із покращення здійснюваної у ТзОВ «Дідал» збутової політики. Визначено найбільш прибутковий спосіб використання складського приміщення ТзОВ «Дідал». У висновках подано узагальнення одержаних результатів. Об’єктом дослідження у даній випускній роботі є товариство з обмеженою відповідальністю «Дідал». Предметом дослідження є теоретико-прикладні базові засади управління фінансовими результатами фірми. Ключові слова – підприємство, прибуток, оцінювання, управління, збутова діяльність. Перелік використаних літературних джерел. Козик, В. В. та ін. (2017). Економіка підприємства: навчальний посібник. Львів: Простір – М, 406 с. Висоцький, А. Л. (2014). Види, чинники та об’єкти управління збутовим потенціалом машинобудівного підприємства. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць, (24.7), 315-323. 3. Висоцький, А. Л. (2014). Сутність та особливості збутового потенціалу як складової частини сукупного економічного потенціалу підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць, (24.8), 225?233.