Управління доходами і витратами АТ "Державний ощадний банк України"

Автор: Грімнак Христина Андріївна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2022-2023 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Сутність поняття “управління доходами та витратами банку”. Ця тема досліджувалася українськими та зарубіжними вченими, такими як І. Ховрак [1], О. Лисянська [2], Герасимович А. М., Парасій-Вергуненко І. М.[3], Л. О. Примостка [4], Шелудько В.М. [5] та інші. Як каже І.В. Ховрак - покращення управління доходами чи витратами банку випливає у необхідності створення довіри до вітчизняних банків, нарощення клієнтів.[1] Одна із авторів, а саме О.О. Лисянська стверджує, що процес управління доходами та витратами має розумітись як одне ціле, невід’ємне, оскільки дані процеси тісно зв’язані між собою.[2] Герасимович А.М., Парасій-Вергуненко І.М. у своїх дослідженнях говорять, що сутність поняття управління доходами банку є важким процесом створення та прийняття управлінського рішення, їх формування та використання банком, спрямованих на максимізацію доходів. Щодо витрат, то Герасимович А. М. стверджує, що управління витратами банку несе у собі процес обліку, аналізу, планування і контролю з метою спрямованою на оптимізацію витрат. [3] Л.О. Примостка у своїх працях також досліджувала поняття управління доходами та витратами банку, і трактує його як процес управління різними зовнішніми і внутрішніми чинниками та процесами, які діють на формування доходів і витрат будь-якого банку. [4] Шелудько В.М. у своїй роботі дає визначення управління доходами і витратами банку так: доходи та витрати банку — це сума грошових потоків, що в результаті управління формують дохід банку. Дохід банку повинен бути достатнім для нарощення власного капіталу тощо. [5] В сучасних умовах залишається актуальним питання планування доходів і витрат, оскільки виклики сучасності та військовий стан внесли серйозні корективи в діяльність банківської системи України, адже вона пов’язана з великим ризиком, який потрібно чітко управляти. [6] Об`єкт дослідження – фінансово-господарська діяльність, а саме доходи і витрати АТ “Державний ощадний банк України”. Предмет дослідження – теоретичні, методологічні та практичні аспекти управління доходами і витратами акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Мета дослідження - дослідження теоретичних і практичних аспектів шляхів управління доходами і витратами АТ "Державний ощадний банк України", та обґрунтування заходів спрямованих на виявлення та усунення проблем на суб’єкті господарювання, надання рекомендації щодо покращення фінансового стану банка. У роботі наведені теоретичні засади поняття управління доходами і витратами банка та проаналізовано роботи науковців у сфері банківських доходів та витрат. Також проаналізовано фінансову звітність суб’єкта господарювання, виконано горизонтальний та вертикальний аналіз звіту про фінансовий стан та звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід суб’єкта господарювання, який дозволяє виявити абсолютну та відносну динаміку за кожною статтею фінансової звітності суб’єкта господарювання. Обраховано основні аналітичні показники банка, а саме аналіз показників ліквідності, показників фінансової стійкості, показників прибутковості, а також показників для загальної оцінки рівня витрат. Проведено SWOT – аналіз суб’єкта господарювання, де охарактеризовані основні сильні та слабкі сторони даного суб’єкта господарювання загрози та можливості, проаналізовані чинники макрооточення та мезооточення суб’єкта господарювання. Здійснено економіко-математичне моделювання показника ефективної діяльності суб’єкта господарювання методом факторного аналізу, також здійснено прогнозування показника чистих процентних доходів суб’єкта господарювання на основі методу середньої плинної та методу найменших квадратів. Надані рекомендації щодо покращення фінансового стану та запропоновано проектні рішення для збільшення процентного та комісійного доходу, а також визначено економічні результати від запропонованих управлінських рішень. Ключові слова – банк, доходи, витрати, аналіз, фінансовий стан, звітність, управління доходами, управління витратами, аналіз доходів і витрат, економіко-математичне моделювання, факторний аналіз, прогнозування, збільшення доходу, зменшення витрат. Перелік використаних літературних джерел: 1. Ховрак І.В. Побудова культури довіри у банківському та страховому секторах. Фінансові послуги. № 3, 2017, с. 3–6. 2. Лисянська О. О. Деякі аспекти управління доходами і витратами банку. Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи банківської системи України», Вип. 22. —Суми, УАБС НБУ, 2007. — С. 99—104. 3. Аналіз банківської діяльності : підручник / [А. М. Герасимович, М. Д. Алексеенко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.] ; за ред. А. М. Герасимовича. – К. : КНЕУ, 2004. – 599 с. 4. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку : навч. посібн. / Л. О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2006. – 280 с. 5. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: підручник/ В.М. Шелудько. — К.: Знання-Прес, 2008. 6. Гатаулліна, Е., Клименко, М. Особливості сучасної структури банківської системи України. Економіка та суспільство, 2022, № 37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-27