Управління витратами підприємства

Автор: Пархомук Анастасія Олександрівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Економіка бізнесу
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2022-2023 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Пархомук А.О., Загорецька О.Я. (керівник). Управління витратами підприємства. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2022. Управління витратами є важливою функцією економічного механізму кожного підприємства, оскільки від їх рівня суттєво залежить ефективність функціонування організації, її конкурентоспроможність та перспективи розвитку. Умови ринку підвищують вимоги до ефективності господарювання, максимізації прибутків, яких можна досягти двома шляхами: або за рахунок збільшення доходів за рахунок підвищення цін на продукцію, або шляхом оптимізації витрат. Процес управління витратами підприємства не повинен носити разовий або короткостроковий характер, а має здійснюватися постійно і систематично. Як свідчить світовий досвід, досягти успіхів в бізнесі більшість компаній змогла саме завдяки впровадженню системи управління витратами. Для того, щоб отримати якнайбільший прибуток (забезпечити собі технічний і соціально-економічний розвиток) підприємству потрібно намагатись максимально знижувати витрати виробництва (собівартість). Для цього необхідно постійно слідкувати за співвідношенням між доходами і витратами, пов’язаними з випуском продукції. Саме це співвідношення є визначальним для прийняття управлінських рішення про те, яку продукцію виробляти, яким чином і які послуги надавати. Перший розділ роботи містить огляд наукової та методичної літератури, яка вивчає визначенні питання. У другому розділі роботи поданий аналіз фінансово-економічного стану підприємства за останні три роки. Проведений детальний аналіз собівартості продукції та окремих її видів. У третьому розділі проведено дослідження стану та перспектив розвитку вагоноремонтних заводів. У четвертому розділі розглянуто резерви зниження собівартості продукції з розрахунком економічного ефекту від їх впровадження. Подаються рекомендації щодо резервів зниження собівартості продукції на підприємстві. У кінці роботи зроблено відповідні висновки. Метою магістерської кваліфікаційної роботи є удосконалити управління витратами підприємства при формування собівартості продукції та розроблення теоретичних і прикладних засад її зниження на прикладі ТОВ Жмеренський вагоноремонтний завод «Експрес». Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання: - проаналізовано теоретичні аспекти щодо сучасних підходівуправління витратами; - здійснено аналіз основних показників діяльності підприємства - проведено дослідження сучасного стану та перспектив розвитку вагоноремонтних заводів - розроблено пропозиції щодо зниження витрат підприємства Обєктом дослідження є процес управління витратами при формуванні собівартості продукції ТОВ Жмеренський вагоноремонтний завод «Експрес». Предмет досслідження є теоретико-методичні та прикладні засади управління витратами при формування собівартості продукції. Обрано саме це підприємство, оскільки його діяльність та проблеми є типовими для машинобудівних підприємств в Україні. Цінність отриманих результатів даної роботи полягає в економічному обґрунтуванні шляхів підвищення ефективності управління витратами підприємств. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, які містять параграфи, висновків і списку використаних джерел. Основний зміст роботи викладено на 84 сторінках. Ключові слова – управління витратами, собівартість, оцінювання, аналізування, статті калькуляції управління. Перелік використаних літературних джерел. 1. Козик, В. В. та ін. (2017). Економіка підприємства: навчальний посібник. Львів: Простір – М, 406 с. 2.Григор Н.М., Клименко М.І., Петрова Р.С., Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Київський державний інститут економіки хімічної промисловості, К. — 2021. —168с. 3.Економічний аналіз: Навч. посіб./ М.І. Горбатюк; за ред.. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2019. — 540с.