Удосконалення технології окиснення циклогексану

Автор: Банк Софія Віталіївна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Хімічні технології органічних речовин
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2022-2023 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Банк С.В. Мельник Ю.Р. (керівник). Удосконалення технологій окиснення циклогексану. Магістерська кваліфікаційна робота. Національний університет ?Львівська Політехніка?, Львів, 2022. Розширена анотація Магістерська кваліфікаційна робота містить анотацію, зміст, вступ, три розділи, висновки, список використаної літератури та додатки. Метою дипломного проекту є пошук умов для вдосконалення технології окиснення циклогексану. Методи досліджень: математичні, порівняння, економічно-статичні. Об’єкт дослідження магістерської кваліфікаційної роботи є циклогексан. Предметом дослідження є технологія окиснення циклогексану. У першому розділі роботи описується суть наукових основ, проведено порівняльну характеристику способів окиснення циклогексану, охарактеризовано сировину, допоміжні матеріали і енергетичні засоби, які є необхідні для проведення досліджень. У другому розділі наведено опис удосконалено її технологічної схеми, розрахунок кількості необхідної сировини та підбір необхідного обладнання для функціонування виробництва. А у третьому розділі описується економічна доцільність проекту. У проекті, темою якого є ? Удосконалення технології окиснення циклогексану ? описано декілька методів окиснення циклогексану із застосуванням каталізаторів та їх відсутністю. Через важливість продуктів процесу було доцільно розглянути його і підібрати найоптимальніші умови проведення окиснення. Для підвищення ефективності цільових продуктів найефективніше буде розглянути каталітичні процеси окиснення циклогексану наведено вплив каталітичних систем класичних каталізаторів та органічних добавок різної природи [1-4]. Принципова технологічна схема в даному проекті описана при умовах використання нафтенату кобальту з поліетиленгліколем, як бінарної каталітичної системи. Циклогексан подають в систему, де спершу відділяють водно-кислотний шар, а далі відправляють на осушування і нагріву реакційної суміші до 393-423 К. Реакційна суміш пускають через каталізатор і відправляють на 4 стадії окиснення. Потрапляє на стадію нейтралізації і згодом на ректифікація для розділення продуктів процесу від непрореагованого циклогексану. В проекті виконано розрахунки матеріального та теплового балансів, підбір робочого обладнання. Ключові слова: окиснення, циклогексан, каталітична система, матеріальний баланс, тепловий баланс, цільові продукти. Перелік використаних літературних джерел. 1. Мокрий Є. М. Вивчення впливу перфторованих сполук на процес рідкофазного окисленняциклогексану / Є. М. Мокрий, А. М. Лудін, В. В. Реутський // Доповіді АН України. – 1993. – №7. – C. 99–103. 2. Пат. № 2022642 Россия. МПК В01 J31/04, В01 J31/02, С07 С27/121. Катализатор окисления циклогексана в циклогексанол и циклогексанон / Е. Н. Мокрый, В. В. Реутский, А. М. Лудин, В. Л. Старчевский, В. М. Гида, Ю. А. Паздерский, Л. С. Степанко, М. И. Шафран, И. И. Правдивый; заявник і патентовласник Львовский политехнический институт; № 500877; заявл. 03.09.91; опубл. 15.11.94, Бюл. №21. 3. Taylor W.F. The catalyse by liquid phase oxidation. II. The kinetic of oxidation of the tetraline catalyzed by polytetra fluorethylene // J. Phys. Chem. – 1970. – № 11. – P. 2250–2256. 4. Kochynashvyly M. V. Vlyianye makrotsyklycheskykh polyэfyrov na katalytycheskoe okyslenye kumola / M. V. Kochynashvyly, Э. M. Kuramshyn, S. A. Kotliar, R. S. Zlotskyi, D. L. Rakhmankulov // Zhurn. prykl. khymyy. – 1989. – №7. – C.1681–1684. 5. Матиенко Л. И. Влияние добавок макроциклического лиганда 18-краун-6 на каталитическую активность Со(АсАс)2 в реакции окисления этилбензола / Л. И. Матиенко, Л. А. Мосолова, И. П. Скибида // Кинетика и катализ. – 1990. – № 6. – С.1377–1381.? Bank S.V. Melnyk Y.R. (supervisor). Improvement of cyclohexane oxidation technologies. Master’s qualification thesis. Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2022.