Управління видатками місцевого бюджету в умовах децентралізації (за матеріалами Львівської міської територіальної громади)

Автор: Баса Вадим Андрійович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2022-2023 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах світовою тенденцією у сфері публічних фінансів та державного будівництва є зміцнення інституту місцевого самоврядування та посилення його впливу на соціально-економічні та політичні процеси в суспільстві. Реформи, що тривають в Україні щодо децентралізації влади та зміцнення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування, вимагають оцінки їх ефективності та результативності в досягненні цих цілей та довгострокових пріоритетів. Соціально-економічний розвиток українських регіонів в умовах інтеграції з Європейським Союзом модернізовано шляхом впровадження бюджетної децентралізації та надання більшої самостійності місцевим органам влади у вирішенні питань їх компетенції відповідно до європейських вимог. Причинами реформ є: низький рівень фінансової самостійності та економічної та фінансової безпеки територіальних громад (громад), непропорційний розподіл та перерозподіл коштів між державою та регіонами, недосконале управління формуванням та використанням фінансових ресурсів по територіях. Це призводить до уповільнення збалансованого розвитку регіонів України, що особливо відбивається на динаміці показників розвитку громад, які є основними суб’єктами соціально-економічного зростання регіонів і країни в цілому. Перерозподіл бюджету, який супроводжується горизонтальним об’єднанням громад по всій Україні, потребує розробки ефективної стратегії покращення фінансової ситуації в державі шляхом використання перспективних модернізованих інструментів державного регулювання економіки. Метою магістерської роботи є висвітлення теоретичних засад та практичного досвіду управління видатками місцевого бюджету в умовах децентралізації (за матеріалами Львівської міської територіальної громади). Для досягнення мети було визначено наступні завдання: 1) Визначити теоретичні засади управління видатками місцевого бюджету в умовах децентралізації; 2) Здійснити аналізування місцевих бюджетів в умовах децентралізації; 3) Здійснити SWOT-аналіз та аналізування видатків Львівської міської територіальної громади, а також їх спрогнозувати. 4) Узагальнити рекомендації щодо удосконалення управління видатками місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Об’єктом дослідження є методи формування та використання місцевого бюджету в умовах децентралізації. Предметом дослідження є способи та інструменти управління 5 видатками бюджету Львівської міської територіальної громади. Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Управління видатками місцевого бюджету в умовах децентралізації (за матеріалами Львівської міської територіальної громади)» містить вступ, три розділи, висновки. У першому розділі висвітлюються теоретичні засади управління видатками місцевого бюджету в умовах децентралізації, проведено аналізування місцевих бюджетів в умовах децентралізаційних трансформацій та аналізування видатків Львівської міської територіальної громади. У другому розділі здійснено SWOT-аналіз Львівської міської територіальної громади, досліджено рівень фінансово-бюджетної децентралізації, виконано прогнозування видатків бюджету Львівської міської територіальної громади. У третьому розділі надано рекомендації щодо удосконалення управління видатками місцевих бюджетів в умовах децентралізації, наведено деякі аспекти стратегії Львівської міської територіальної громади щодо використання бюджету розвитку для фінансування видатків у 1 півріччі 2022 року, запропоновано напрями збільшення власного фінансового ресурсу Львівської МТГ в умовах війни. Ключові слова: бюджетні видатки, фіскальна децентралізація, бюджет розвитку. Література: 1. Стащук О. В. Бюджетна ефективність територій в умовах децентралізації. Економічний часопис ВНУ імені Лесі Українки, 2021. № 4. С. 98-104. https://doi.org/10.29038/2411-4014-2021-01-98-104 2. Польова О. Децентралізація у забезпеченні стійкого економічного та соціального розвитку територіальних громад. Економіка та суспільство, (37), 2022. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-53 3. Дребот H. П., Семеген І. Б. Реформа децентралізації в Україні: поточний стан та перспективи розвитку. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. т. 29, № 4. С. 24-27. 4. Н.Хрущ, І.Форкун, Т.Гордєєва. Моделювання та статистична оцінка рівня ефективності фінансової децентралізації бюджетів ОТГ в Україні, http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12287/1/153-163.pdf, DOI: 10.31891/mdes/2022-3-18 5. Виговська Н.Г., Дячек С.М. Реформування системи фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів // Вісник СумДУ. Серія “Економіка ”, № 3’ 2020. С.63- 71. 6. Піхоцька О. М., Гаврилішин П. М. Соціально-економічний розвиток територій: джерела фінансування // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 33, 2022, с.167-176. 7. Бондарчук, М.К., Джурик, Х.Б. та Вівчар, О.Й., 2021. Оцінювання фінансової діяльності територіальних громад. In: V. Shpak and S. Tabachnikov, eds. Scientific research of the XXI century. Sherman Oaks: GS publishing service. Vol. 2, pp. 56-60. 8. Prots, N. and Rudenko, A. 2022. FORMATION AND USE OF BUDGETS OF TERRITORIAL SOCIETIES. Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University. 2, 30 (Jun. 2022), 46–55. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-02-46- 55.