Семантика української вишиванки у розумному текстилі: Розпізнавання та інтерпретація образів

Автор: Скригунець Софія Олегівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Дизайн (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Можливості вишиванки як джерела орнаментальних систем, а також багатофункціональність цифрових технологій є відносно новими галузями синтезу, і саме тому необхідність дослідження цієї теми є необхідною. Неабияку роль в даному випадку відіграє саме сакральне значення та унікальність української вишивки. Актуальність теми. Завдяки стрімкому розвитку технологій стає можливим розширення сфер та спектру художньо-виразних засобів у створенні традиційного українського вбрання, наданню йому нових форм та різномаїття мистецької виразності. Розумний текстиль вже давно поширився і як експериментальна галузь, так і як цільове рішення в дизайні інтер’єру, безконтактних пристроях тощо. Завдяки алгоритмам штучного інтелекту можна досягти визначних результатів не лише в технічних галузях, а й у контексті нових мистецьких експериментів. Саме тому актуальність аналізу знань про систему символів та орнаментів української вишиванки, а також можливостей синтезу сучасного з традиційним є беззаперечною. Мета: Проаналізувати та розробити експериментальні моделі синтезу, генерації та інтерпретації української символіки в сучасному контексті. Завдання: - Дослідити історію виникнення та розвитку української вишиванки; - Проаналізувати наявні методи та підходи, використані у дослідженнях орнаменталістики вишиванки та праць з суміжних тем; - Проаналізувати художні засоби у створенні та застосуванні орнаментів їх сприйняття в контексті народного вбрання; - Дослідити наявну типологію орнаментів; - Розробити рекомендації щодо технологій та можливостей синтезу традиційної вишиванки та сучасних цифрових інструментів як складової інтернету речей; - На основі проведених досліджень розробити дизайн-проект вишиванки з використанням технологій розумного текстилю, а також експериментальну систему закономірностей у генерації орнаментів та їх семантичної інтерпретацї. Об’єкт дослідження: Орнаменти вишиванки та сучасний символічний код України. Предмет дослідження: Класифікація орнаментів української вишиванки, їх значення та синтез у генерації й розпізнаванні образів та патернів, розумному текстилі. Методи дослідження. Аналіз та систематизація джерел, їх синтез, описовий метод, метод аналогій, абстрагування та абстракція, ідеалізація як специфічний вид абстрагування, спостереження, індуктивний та дедуктивний метод. Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено систематизацію знань про орнаменти вишиванки, вперше реалізовано експериментальний синтез традиційних технік з сучасними технологіями, визначено перспективи подальшого розвитку та нових форм художньої виразності в традиційному вбранні. Практичне значення одержаних результатів. 1. Вдосконалено конструювання та генерування персоналізованих орнаментів, зв’язок яких здійснюється за допомогою інтерпретаціїї мовлення; 2.Запроваджено дизайн-проект «розумної» вишиванки, прототип якої шляхом вдосконалення може бути використаний в широких масштабах. 3.Частково висвітлено у статті «Синтез засобів доповненої реальності у розробці інтерактивної настільної гри», яку опубліковано у науковому журналі «Молодий вчений».