Температурочутливі полімерні «нанощітки» як нові антибактеріальні пакувальні матеріали для продуктів харчування

Автор: Шимборська Яна Андріївна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Хімічні технології та інженерія (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: У даній роботі були створені «розумні» антибактеріальні поверхні на основі наночастинок срібла (Ag-НЧ), вбудованих у температурочутливі полі(4-вінілпіридин) – П4ВП, полі(оліго(етиленгліколь)етиловий етер метакрилат246) - ПОЕГМА246, полі(4-вінілпіридин-ко-оліго(етиленгліколь)етиловий етер метакрилат246) – П(4ВП-ко-ОЕГМА246), полі(ді(етиленгліколь)метиловий етер метакрилат188) – ПОЕГМА188 нанощітки, зв’язані з поверхнею скла методом радикальної полімеризації, ініційованої «від поверхні» з використанням олігопероксиду як ініціатора. Склад, товщина, морфологія і контактні кути змочування отриманих щіток були проаналізовані з використанням ToF-SIMS, XPS, EDX, еліпсометрії, SEM і CA методів відповідно. Показано сильний вплив хімічної природи прищеплених полімерних нанощіток на форму (сферична форма, наностержні і слабо розгалужені дендритні наноструктури), розміри та кількість наночастинок срібла. Крім того, вплив температури на морфологію поверхні щіток і оптичні ефекти наночасток срібла було продемонстровано за допомогою атомно-силової мікроскопії та оптичної спектроскопії в ультрафіолетовій та видимій областях спектру. Антибактеріальні властивості було протестовано проти Escherichia coli ATCC 25922 і Staphylococcus aureus ATCC 25923 за 4 і 37°C. Ключові слова: Прищеплені полімерні нанощітки, Наночастинки срібла, Розумна поверхня, Температурочутливий, ПОЕГМА, П4ВП.