Фінансові та організаційні засади розвитку спорту у Львівській політехніці

Автор: Біргер Давид Валерійович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Економіка (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Біргер Д.В., Панченко А.В. (керівник). Фінансові та організаційні засади розвитку спорту у Львівській політехніці. Магістерська робота. - Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020 р. РОЗШИРЕНА АНОТАЦІЯ В умовах сучасного розвитку різного роду об’єднань спорт має широке соціально-культурне охоплення, є частиною загальної системи міжнародної взаємодії та створює єдину сферу цінностей. Спорт став частиною глобальної економічної системи, учасником великої політики, втіленням науково-технічних досягнень. Феномен спорту, його всебічний взаємозв’язок з іншими областями людської життєдіяльності та активна участь молоді необхідні для розуміння суспільства в цілому. Потрібно пам’ятати про такий рівень фізичного виховання і підготовки спортсменів, як студентський спорт, який є невід’ємною складовою вищих навчальних закладів по всьому світу. Перші офіційні університетські спортивні змагання пройшли в Англії США та Швейцарії. Ці країни стали першими, де зародились та сформувались університетські спортивні асоціації. [1, 2]. У Європі студентський спорт координується Європейською асоціацією студентського спорту (EUSA) - це неприбуткова неурядова організація, яка створена з метою розвитку університетського спорту, організації та проведення спортивних заходів та реалізації проектів, основна ціль яких – надання якісної вищої освіти у сфері спортивної науки. [3] Метою магістерської кваліфікаційної роботи є розроблення теоретико-методичних підходів щодо розвитку спорту у Львівській політехніці. Об’єктом дослідження є процес розвитку професійного і масового спорту у Львівській політехніці. Суб’єктом дослідження є фінансові та організаційні аспекти розвитку спорту у Львівській політехніці. Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоретико-методичних положень щодо розвитку спорту у Львівській політехніці. Дістали подальшого розвитку такі положення: ? Використання міжнародної практики залучення каналів мас-медіа для фінансування університетських спортивних подій. Впровадження медійності для фінансування університетського спорту є новаторським для України. Запропоновано розвивати у Львівській політехніці медійні види спорту за трьома напрямами: силові, єдиноборства та ігрові. Це дасть змогу охопити широку аудиторію зацікавлених осіб, а відповідно і більші кошти на фінансування спорту в університеті; ? Запропоновано карту спортивного розвитку Львівської політехніки, яка включає покращення рівня спортивної оснащеності університету одразу на трьох рівнях спорту: масовому, аматорському та професійному. Для цього запропоновано і обчислено вартість реконструкції існуючого спортивного комплексу і побудови стадіону біля студентських гуртожитків. Проведені розрахунки засвідчили, можливість реалізації таких заходів і пропонується їх спів фінансування за допомогою бізнес-ангелів та залучених коштів від запровадження в університеті спортивної медійності. Ключові слова: студентський спорт, медійність, спортивні заходи, універсіада, фінансування спорту, Львівська політехніка Використані джерела: 1. С.І.Степанюк Студентський спортивний рух: історія, сьогодення та майбутнє – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 132 с. URL: http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/Metod.posib.pdf 2. В’ячеслав Шутєєв, Тетяна Шутєєва, Андрій Єфременко, Олена Насонкіна, Михайло Марче нков. Масовий студентський спорт у вітчизняній та зарубіжній практиці. Слобожанський науково-спортивний вісник. DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-4.021 3. European Universities Championships Annual Statistics and Awards Report 2019.URL:https://wiims.eusa.eu/lydoc/fileDownload/EWSDZO5G/filename/European%20Universities%20Championships%20Annual%20Statistics%20and%20Awards%20Report%202019.pdf 4. NCAA Consolidated financial statements August 31, 2019 and 2018. URL: https://ncaaorg.s3.amazonaws.com/ncaa/finance/201819NCAAFin_NCAAFinancials.pdf 5. FISU History URL: https://www.fisu.net/about-fisu/fisu_history 6. Гаязова А. В. Проблемы студенческого спортивного движения / А. В. Гаязова, В. Я. Назмутдинов // Перспективы развития современного студенческого спорта: на пути к Универсиаде-2013 в Казани: материалы Всерос. НПК. – Казань: Поволж. ГАФКСиТ, 2012. – С. 48–52.