Удосконалення системи управління основними засобами підприємств теплоенергетики

Автор: Кулик Микола Андрійович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Економіка (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Кулик М.А., Стеців І.С. (науковий керівник). Удосконалення системи управління основними засобами підприємств теплоенергетики. Магістерська робота. – Національний університет «Львівська Політехніка», Львів, 2020. Розширена анотація Проблема інноваційного розвитку вітчизняної економіки є одним із питань, які постійно знаходяться в центрі уваги громадськості: впровадження інновацій є основою для конкурентного розвитку підприємств та підвищення якості життя населення [1]. Конкурентна позиція підприємства на ринку насамперед залежить від його ефективного використання ресурсів, серед яких важливу роль відіграють основні засоби. Висока продуктивність управління підприємством заснована на ретельному вивченні та врахуванні складових його діяльності. На жаль, на сьогодні такий компонент як основні засоби недооцінений. Об’єкт дослідження – управління основними засобами теплоенергетичних підприємств. Предмет дослідження – фактори та шляхи підвищення ефективності системи управління основними засобами теплоенергетичних підприємств. Мета дослідження: розробити рекомендації щодо ефективного управління основними засобами на підприємствах теплоенергетики, що сприятиме покращенню якості та кінцевих результатів їх діяльності. У роботі були виконані такі завдання: розкрито основні поняття та класифікацію основних засобів; проаналізовано поняття «управління основними засобами»; проаналізовано фінансовий стан деяких підприємств галузі; доведено низьку ефективність системи управління основними засобами теплоенергетичних підприємств на основі аналізу теоретичних джерел та фінансового стану підприємств; виявлено внутрішні фактори, що впливають на ефективність використання основних засобів підприємства та досліджено розмір їх впливу; проведено оцінку зовнішнього середовища підприємства, сильних і слабких сторін та можливостей підприємств всередині галузі; розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності системи управління основними засобами підприємств теплоенергетики; розроблено механізм фінансування діяльності в теплоенергетиці та на його основі розроблено проект оновлення основних засобів підприємства. Проаналізувавши фінансовий стан вітчизняних теплоенергетичних підприємств, можна констатувати, що вони здебільшого збиткові. В основному це пов’язано з тим, що рівень зносу основних засобів на цих підприємствах високий і продовжує зростати. Ефективність використання основних засобів на підприємствах теплоенергетики знижується, що дозволяє констатувати низьку ефективність системи управління основними засобами та доводить необхідність її вдосконалення [2]. У сучасних умовах серед усіх факторів, що впливають на підприємства теплоенергетики, найважливішими є правові, політичні та екологічні фактори [3]. Існує багато негативних причин низької ефективності підприємств теплоенергетики. Наявність застарілого обладнання зумовлює високу вартість наданих послуг. З іншого боку, використання застарілого обладнання призводить до великої кількості аварій при експлуатації об’єктів теплопостачання, що призводить до низької якості обслуговування. Метою управління основними засобами підприємства є забезпечення найбільш ефективного використання з мінімальними витратами на їх утримання та обслуговування [4]. Політика управління основними засобами підприємства передбачає постійний огляд існуючого складу основних засобів та порівняння його з фінансовими результатами. У той же час використовується це порівняння з попередніми роками і визначається, при якій політиці та при якій структурі засобів виробництва підприємство працювало найбільш рентабельно, і в даний час визначаються способи оптимізації структури основних засобів. Система управління основними засобами – сукупність взаємозалежних елементів, в результаті взаємодії яких відбувається ефективне управління основними засобами з метою досягнення запланованих результатів. На наш погляд, управління основними засобами повинно здійснюватися протягом усього життєвого циклу об’єкта основних засобів. Для покращення кінцевих результатів діяльності підприємства необхідно дотримуватися наступних рекомендацій щодо управління основними засобами: при закупівлі об’єкта основних засобів аналізувати альтернативи та вибирати обладнання виходячи з мінімальних приведених витрат; досліджувати різні джерела фінансування об’єкта основних засобів, навіть якщо підприємство має достатньо власних коштів; своєчасно оновлювати або замінювати проблемний об’єкт основних засобів; забезпечити безперервність виробництва при заміні обладнання або мінімальну тривалість цієї заміни; в процесі використання обладнання своєчасно проводити технічні огляди та обслуговування обладнання; коли термін корисного використання об’єкта основних засобів закінчується, своєчасно аналізувати можливі варіанти придбання обладнання на заміну для забезпечення безперервності діяльності [5]. Дослідження дозволило поглибити та доповнити наукові положення щодо впровадження механізму організаційно-господарського управління основними засобами теплоенергетичних підприємств. Результатом роботи є розроблені методичні рекомендації щодо ефективного управління основними засобами, які можуть застосовуватися на підприємствах теплоенергетики. Ключові слова: основні засоби, амортизація, ефективність, теплоенергетичні підприємства, механізм фінансування, екологія. Список літератури. 1. Мрихіна О.Б., Данилович Т.Б., Гавриляк А.С., Міркунова Т.І. (2019). Особливості інноваційної діяльності суб’єктів господарювання у контексті сучасного етапу розвитку інноваційної інфраструктури України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 2. doi: 10.25313 / 2520-2294-2019-2-4710 2. Ємельянов О.Ю. (2019). Інструментарій оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 5. doi: 10.25313 / 2520-2294-2019-5-5006 3. Ємельянов О.Ю., Петрушка Т.О., Лесик Л.І. (2020). Особливості оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств з використанням показника їх ринкової вартості. Міжнародний мультидисциплінарний науковий журнал «??ГO?. Мистецтво наукової думки», 10. doi: 10.36074 / 2617-7064.10.004 4. Колещук О.Я. (2019). Структурно-змістовна характеристика методології стратегічного управління інноваційністю підприємств. Бізнес Інформ, 10. doi: 10.32983 / 2222-4459-2019-10-265-270 5. Ємельянов О.Ю., Крет І.З., Петрушка Т.О. (2020). Інноваційний розвиток підприємства: критерії та вплив. Міжнародний мультидисциплінарний науковий журнал «??ГO?. Мистецтво наукової думки». Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postepu Naukowego, 1, 24-26. doi: 10.36074 / 21.02.2020.v1.05