Ризик-менеджмент сталого розвитку підприємств енергетики

Автор: Ульмер Діана Романівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Економіка (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Ульмер Д.Д., Кривцун І.М. (керівник). Р. Магістерська робота. –Львівський національний університет. Львів, 2020 рік. Розширений конспект Сталий розвиток енергетичних підприємств є запорукою енергетичної безпеки країни. Ряд техногенних катастроф та енергетичних криз у минулому збільшили роль управління ризиками енергетичних компаній. Сучасні вектори розвитку енергетичного сектору встановлюють положення концепції та розроблених Цілей сталого розвитку, які передбачають реалізацію завдань у межах певної мети та досягнення яких фіксується відповідними показниками. Зокрема, 7 ціль "Доступна та чиста енергія", 9 ціль "Промисловість, інновації та інфраструктура" та 12 ціль "Відповідальне споживання" пов’язані з енергією. Вони визначають діяльність та взаємодію всіх учасників енергетичного ринку таким чином, щоб зменшити навантаження на довкілля, раціонально використовувати природні ресурси та мінімізувати глобальні екологічні, технологічні та техногенні ризики. Для досягнення цієї мети в кваліфікаційній роботі магістра вирішуються такі завдання: • вивчити вплив ЦСР на реформування енергетичного сектору країни; • розглянути структуру енергоресурсів України; • описати фактори ризику сучасної енергетичної компанії; • проаналізувати сучасний стан та розглянути структуру енергетичного сектору; • проаналізувати фінансові результати діяльності ПрАТ «Львівобленерго» з метою оцінки ризиків; • систематизувати ризики ПрАТ «Львівобленерго»; • розглянути сучасні підходи до оцінки ризиків в енергетичній галузі; • оцінити системний та специфічний рівень ризику енергетичного підприємства; • розглянути загальний підхід до управління операційними та актуарними ризиками підприємства; • проаналізувати можливості використання датамайнінгу в управлінні ризиками енергетичної компанії; • розробити рекомендації щодо захисту від операційних ризиків; • розробити заходи щодо страхування актуарних ризиків підприємства. У магістерській роботі були використані такі методи дослідження: методи критичного аналізу в процесі опрацювання джерел літератури щодо характеристик сучасних факторів ризику в енергетиці; систематизація - при класифікації ризиків, характеристиках енергоресурсів, класифікації та розробці заходів щодо управління ризиками; порівняння - для оцінки системного та специфічного ризику в енергетичній галузі; метод синтезу - при вивченні впливу ЦСР на розвиток енергетичного сектору та управління ризиками підприємств енергетичного сектору. Ризики учасників енергоринку повинні бути систематизовані відповідно до ЦСР, оскільки серед 17 цілей є такі, які прямо чи опосередковано впливають на діяльність та взаємодію учасників цього сегмента ринку (табл. 1). Таблиця 1 Систематизація ризиків учасників енергоринку згідно до ЦСР ЦСР Ризик-фактори 7 Ціль – Доступна та чиста енергія Екологічні ризики Ризики, повязані із державним регулюванням ринку 9 Ціль – Інновації та інфраструктура Інноваційні ризики Кібер-ризики 12 Ціль – Відповідальне споживання Зволікання з впровадженням енергозберігаючих технологій та відновлювальних джерел енергії 15 Ціль – Збереження екосистем суші Шкідливі викиди в навколишнє середовище Екологічні ризики Питомий або галузевий ризик (таблиця 2) можна оцінити, порівнюючи ключові показники ефективності вітчизняних енергетичних компаній із аналогічними показниками інших компаній, що працюють на національному ринку, але в інших галузях економіки. Компонентні фактори ризику можуть бути також оцінені шляхом порівняння показників ефективності, таких як прибутковість та фінансова стабільність, таких вітчизняних енергетичних компаній, як ТЕЦ, ТЕС, АЕС, ГЕС, ВЕС або ТЕЦ. Таблиця 2 Основні види ризик-факторів в енергетиці Тип ризику Джерело виникнення Фінансовий Коливання вартості залученого капіталу Невідповідність законодавчим вимогам Втручання держави в управлінні енергетичною галуззю. Нестабільність законодавчої бази. Стратегічний Недосконалість в управлінні. Нездатність забезпечити необхідними обсягами виробництва. Неспроможність до адаптації в умовах лібералізації. Операційний Зростання напруги, в результаті впровадження енерговиробничого обладнання. Технічне обслуговування мережевої інфраструктури, модернізація та розширення. Довгостроковий доступ до джерел виробництва за доступними цінами. Рекомендаційна частина магістерської роботи пропонує такі заходи щодо управління ризиками в діяльності ПрАТ «Львівобленерго»: • страхування ризиків; • захист від операційних ризиків та кіберзагроз; • Застосування прийняття рішень щодо видобутку даних в управлінні ризиками. Метою кваліфікаційної роботи магістра є обґрунтування комплексу заходів щодо управління ризиками для сталого розвитку ПрАТ «Львівобленерго». Об’єктом дослідження є процес управління фінансовими, операційними та актуарними ризиками енергетичного підприємства. Предметом дослідження є методичні та прикладні підходи до вдосконалення управління ризиками ПрАТ «Львівобленерго». Наукова новизна дослідження полягає в систематизації ризиків учасників енергетичного ринку відповідно до ЦСР та оцінці системного та специфічного ризику енергетичної компанії. Ключові слова: Цілі сталого розвитку, управління ризиками, специфічний ризик, систематичний ризик, ризики енергетичних компаній. Список літератури Кононенко О.Ю. Актуальні проблеми сталого розвитку: навчально-методичний посібник –К.: ДП «Прінт сервіс», 2016. –109 с. Кривцун І.М. Управління ризиками на засадах реалізації превентивних та компенсаційних заходів: дис. … канд. екон. наук: 08.06.01. Львів, 2005. 164 с. Управління операційними ризиками. URL: https://www.managementsolutions.com/sites/default/files/publicaciones/eng/operational-risk-energy.pdf SDG Compass: Посібник для досягнення ЦСР в бізнесі/ URL: https://sdgcompass.org/wpcontent/uploads/2016/09/sdg_compass_guide_ukranian.pdf Цілі сталого розвитку: Україна. URL: http://www.un.org.ua/uk/millennium-development-goals