Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

6.023.00.00 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Кваліфікація: Бакалавр з реставрації творів мистецтва
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Культура і мистецтво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Об’єкт: цілісний продукт предметно-просторового та візуального середовища. Цілі навчання: формування фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів мистецької діяльності та характеризується певною невизначеністю умов. Теоретичний зміст предметної галузі: поняття, концепції, принципи, еволюція образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва; опис, аналіз, витлумачення, атрибуція мистецьких творів та шкіл мистецтва. Методи, методики, технології: порівняльно-історичний, семіотичний, формальний аналіз, інноваційні методики створення та реставрації мистецьких об’єктів, теорія і методологія проведення наукових досліджень в сфері образотворчого та декоративного мистецтва. Інструменти та обладнання пов’язані з процесом створення творів мистецтва різних видів та жанрів; обладнання для дослідження та зберігання творів мистецтва, інформаційні та комунікаційні технології.
Набуті компетентності: 1. Знання професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 2. Знання основ теорії, проектних нормативів, методів реставрації творів мистецтв; 3. Знання вимог чинного законодавства в сфері охорони пам’яток культурної спадщини; 4. Знання історично-стилевих, архітектурних, художніх основ реставрації творів мистецтва; 5. Знання технологій реставрації творів мистецтва та стадій комплексного дослідження, зміст і порядок їх використання та методи аналізу твору мистецтва; 6. Знання та розуміння прийомів, методів обмірів пам’яток, відповідно до вимог чинних стандартів і технічних умов; 7. Знати зміст проектно-реставраційної документації для твору мистецтва та основні вимоги до неї. 8. Знання основних прийомів архітектурно-художнього моделювання творів мистецтва з урахуванням їх призначення та умов використання, вимог пам’ятко охоронного законодавства; 9. Розуміння взаємозв’язку формально-матеріального вирішення твору, його конструкції, інженерних особливостей та експлуатаційних якостей; 10. Знання що дозволяють проводити моніторинг стану збереження та експлуатації творів мистецтва.
1. Вміти збирати та обробляти вихідну інформацію на основі хіміко-технологічних, натурних обстежень творів мистецтва, обмірів, зондажів, шурфів, архівних та іконографічних матеріалів; 2. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач реставраційної сфери; 3. Виконувати хіміко-технологічні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в реставрації; 4. Вміти складати описи проведених комплексних наукових досліджень, готувати презентацію документації за результатами реставраційних заходів, в тому числі з використанням сучасних офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів друку; 5. Вміти виконувати документацію з реставрації творів мистецтва; 6. Вміти практично виконувати реставрацію творів мистецтва, та критично оцінювати результати діяльності і аргументовано захищати прийняті рішення; 7. Ефективно працювати, як індивідуально, так і у складі команди; 8. Вміти складати реставраційне завдання, кошторис, договір.
1. Уміння спілкуватись. включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, польською, німецькою); 2. Уміння використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; 3. Уміння працювати над об’єктом в складі групи.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: к. арх., Бокало Ігор Юрійович
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня