Архітектура будівель і споруд

8.191.00.01 Архітектура будівель і споруд
Кваліфікація: магістр архітектури та містобудування
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Особливі умови вступу: творчий конкурс
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Орієнтація освітньо-професійної програми: освітньо-професійна програма грунтується на фундаментальних постулатах архітектури та містобудування та результатах наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики архітектури. Спрямована на розвиток теоретичної, методологічної та прикладної бази архітектури та містобудування з актуалізацією новітніх тенденцій, що поглиблює фаховий світогляд і забезпечує підгрунтя для подальшої професійної наукової та практичної діяльності. Особливості програми: освітньо-професійна програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики архітектури та містобудування, що формує актуалізовану теоретичну і прикладну базу для проведення наукових досліджень.
Набуті компетентності: - володіти знаннями основних понять, термінів і значень, мови професійного спілкування в сфері архітектури та містобудування, дотримуватись норм академічної доброчесності; - володіти знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки у разі порушення державних будівельних норм; - виявляти специфіку проектування складних архітектурно-містобудівних об’єктів, розробляти комплексні проєкти планування територій, будівель та інтер’єрів з урахуванням сучасних світових тенденцій та інновацій; - визначати етапи і напрями історичного розвитку явищ архітектури, критично оцінювати, досліджувати тенденції та процеси в архітектурній теорії та практиці, реконструкції та реновації архітектурно-містобудівних об’єктів, дизайні інтер’єрів.
- застосовувати програмні засоби, сучасні ІТ-технології, інформаційні ресурси у процесі вирішення дослідницьких та проектних архітектурно-містобудівних задач; - формувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівних об’єктів та територій, відведених під забудову, реконструкцію чи реставрацію; - приймати обґрунтовані рішення із врахуванням безпекових, санітарно-гігієнічних, екологічних, інженерно-технічних і техніко-економічних нормативних вимог і показників у архітектурно-містобудівному проєктуванні; - проектувати архітектурні будівлі і споруди в історично-сформованому міському середовищі з урахуванням перспектив розвитку територій, регіональних особливостей архітектури; - розробляти концепції сучасних інтер’єрних просторів, проектувати елементи інтер’єру житлових і громадських будівель; - проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи проектування та проведення досліджень; - розвивати теоретичні, типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-містобудівного середовища на основі систематизації даних природничих, гуманітарних і технічних наук
- організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, поєднувати самостійну й колективну роботу над комплексними архітектурно-містобудівними проектами; - ініціювати участь у розробці конкурсних проектів, розробляти і презентувати концептуальні архітектурно-містобудівні рішення, застосовувати креативні способи діяльності; - досягати виконання у встановлений термін всіх етапів і стадій архітектурно-містобудівного проєктування, розробки всіх розділів комплексного проєкту і пояснювальної записки.
Академічна мобільність: згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи в умовах реального проектного виробництва
Керівник освітньої програми, контактна особа: Доктор технічних наук, професор Габрель М.М.
Професійні профілі випускників: 214 Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи; 2141 Професіонали в галузі архітектури та планування міст; 2141.1 Наукові співробітники (архітектура, планування міст); 2141.2 Архітектори та планувальники міст, архітектор, інженер-проектувальник (планування міст); 1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій. Директор (начальник) організації (конструкторської, проектної); 1223.1 Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у будівництві, начальник житлово-комунального господарства; 1229.1 Головний архітектор (органи державної влади), начальник управління; 1229.3 Головний фахівець-архітектор; 1237.1 Головний архітектор (архітектура та будівництво), головний архітектор проекту
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: