Основи проектування та реставрації

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.001
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к.арх. - Ігор Юрійович Бокало
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: «Основи проектування та реставрації» полягає в освоєнні студентами основ проектування та реставрації. В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен володіти основами проектування, вміти читати креслення різної складності та виконувати кресленики архітектурних елементів у різних масштабах, оформлювати їх згідно з правилам; опанувати спеціальний понятійно-термінологічний апарат; виконувати скечі, зарисовки, обмірні креслення. Також мета курсу полягає в тому, щоб дати студентові знання про сучасні проблеми збереження пам’яток мистецтва і архітектури, а також теоретичні основи і методологію проведення реставраційних робіт на пам’яткових об’єктах та ознайомлення студента з складом реставраційної документації. (Об’єктами реставраційних робіт можуть виступати пам’ятки мистецтва, архітектури, історії, археології, елементи та предмети цінного історичного середовища різного виду (від ландшафтно-паркових, архітектурних до елементів декорц будівель та інтер’єрів)). Ця мета досягається шляхом послідовного викладання теоретичного курсу з паралельним проведенням практичних занять
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Історія декоративноприкладного мистецтва, Рисунок, Живопис, Основи композиції, Основи скульптури. Кореквізит: Історія реставрації за фахом, Історія мистецтва і архітектури, Історичні техніки та технології обробки каменю
Короткий зміст навчальної програми: “Основи проектування та реставрації” ґрунтується на логічно пов’язаних між собою розділах, які корелюються із методикою реального науково-дослідного та проектного процесу в реставрації пам’яток архітектури та творів мистецтва. Вивчення дисципліни відбувається послідовним викладанням теоретичного курсу з паралельним проведенням практичних занять в умовах, наближених до реального проектування (натурне обстеження об’єкта, аналіз його композиційних особливостей, виконання графічних моделей у різних проекціях), із паралельним освоєнням техніки виконання креслеників та вивченням історичних архітектурних форм.
Методи та критерії оцінювання: Захист практичних робіт– 20 %. Письмово-усний контроль – 10% Іспит: письмова компонента (30%) практична компонента (40%)
Рекомендована література: Закон України “Про охорону культурної спадщини” // Вісник УТОПІК. – К., 2000. – Спеціальний випуск. ДБН В.3.2-1-2004 – Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівництва. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини. – Київ: Держбуд України, 2005. Консервація і реставрація пам'яток архітектури. Методичний посібник. – Київ-Львів, 1996. Клименко І., Смольнікова С. Оцінка пам'яток історії, архітектури та містобудування. – Київ: "Артек", 2006. Кедринский А.А. Основы реставрации памятников архитектуры.Обобщение опыта школы ленинградских реставраторов. – Москва: Изобразительное искусство. – 1999. Подъяпольский С., Бессонов Л., Беляев Т. Реставрация памятников архитектуры.– Москва, 1988 (2000 – 2-е вид.). Пруцын О. Реставрация и реконструкция архитектурного наследия. Теоретические и методические основы реставрации исторического и архитектурного наследия: Учеб. пособие.- М.: Академия реставрации, 1996. Методика реставрации памятников архитектуры / Под общ. ред. Михайловского. – М., 1967. 2. Прибєга Л.В. Кам’яне зодчество України. Охорона та реставрація. – К., 1993. Подяпольський С.С., Бессонов Г.Б. Реставрация памятников архитектуры. – М.: Стройиздат, 1988. Пруцын О. Реставрация и реконструкция архитектурного наследия. Теоретические и методические основы реставраций исторического и архитектурного наследия: Учеб. пособие. – М.: Академия реставраций, 1996. Локалізація львівської історичної забудови на стадії передпроектних досліджень / М.Л. Долинська – Львів, 2001
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).