Інфографіка як засіб візуальної інтерпретації астрономічних понять у вебдизайні

Автор: Селіванов Іван Сергійович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Дизайн (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: У даній кваліфікаційній роботі основний акцент робиться на вирішенні проблематики візуалізації астрономічної інформації у контексті вебсайту, в основі якої лежать проблеми уявлення, сприйняття та розуміння астрономічних явищ, понять та масштабів, зокрема, шляхом відсутності досвіду перебування у космосі. Підкреслюється також проблема науково-математичного обґрунтування й трактування астрономічних понять. Актуальність дослідження полягає в тому, що сьогодні люди все більше звертають свій погляд у бік неба, виявляючи як приватний інтерес до астрономічних об’єктів та явищ, так і ретельно досліджуючи космічний простір з науковою метою. Космічний бум 60-х рр. минулого століття сьогодні знаходить своє продовження, а сучасні технології цьому додатково сприяють. Інформація з астрономічної тематики стає все більше й більше і засвоювати її, відповідно, стає все важче й важче. Вирішенням цьому може бути інфографічна подача матеріалу, як ефективного інструменту наукової популяризації астрономії, тому враховуючи ці фактори слід знайти основні принципи інфографічної візуалізації астрономічних явищ та об’єктів в контексті веб середовища задля розв’язання проблеми сприйняття та засвоєння астрономічних даних з метою їх максимального унаочнення. Ключовими аспектами усіх вищезгаданих положень є слідування сучасним тенденціям інфографічної візуалізації контенту, детальний огляд та аналіз методологічної бази, наукових матеріалів та яскравих прикладів реалізації астрономічного контенту у вигляді інфографічної візуалізації в цифровому середовищі, зокрема вебсайті. Дані пункти являють собою базис для подальшої проєктної складової магістерської кваліфікаційної роботи, що являє собою інфографічний вебсайт з астрономії для дітей підліткового віку. Дизайн сайту полягає у формуванні простої та зручної навігації з одного боку, водночас з іншого — візуальної складової, що передбачає формування лаконічних та прийнятних форм, що своєю чергою, слугуватиме основою художньо-естетичної виразності сайту, яка покликана справляти враження, й водночас, сприяти належному засвоєнню астрономічної інформації. Метою роботи є визначення основних підходів у формуванні інфографічного матеріалу та способів його реалізації в контексті науково-популярного вебсайту з астрономії. Завданнями даної магістерської роботи є наступні кроки: 1. Встановити та дослідити рівень вивчення даної проблематики, історичні етапи розвитку формування астрономічних знань шляхом графічної ідентифікації, що сприяли виникненню й становленню інфографіки з її подальшим широким розповсюдженням у різні сфери людської життєдіяльності. 2. Проаналізувати та розкрити суть поняття «інфографіка», її сучасні графічні тенденції розробки дизайну та ефективність в унаочненні певних фактів на основі огляду відповідних науково-методологічних та наочних матеріалів. 3. Окреслити специфіку композиційного вирішення та вказати фактори, що впливають на процес формування інфографічного контенту з астрономії. 4. Визначити найкращий формат реалізації контенту з астрономії в контексті веб середовища з метою забезпечення належного рівня сприйняття, уявлення та розуміння її інформації та проаналізувати ряд прикладів наявних веб проєктів за допомогою описового методу. 5. Висвітлити особливості формування та організації астрономічного контенту на прикладі проєкту вебсайту-інфографіки відповідної тематики, що полягає у структурному розподілі розглядуваних понять за їх характерними фізичними ознаками (масштабністю). 6. Зазначити підхід у створенні дизайну візуальної складової інфографічного вебсайту з астрономії. 7. Визначити програмні інструменти та ряд веб технологій пов’язаних із розробкою та реалізацією функціоналу інфографічного сайту з астрономії. Об’єктом дослідження даної наукової роботи є науково-популярний інфографічний вебсайт з астрономії. Предмет — основні підходи у формуванні інфографічного контенту з астрономії та способів його подальшої реалізації в контексті науково-популярного вебсайту. В даній кваліфікаційній роботі застосовано ряд наукових методологічних підходів: ? системний підхід, що дає можливість максимально широко оглянути нагальні питання та проблеми пов’язані із формуванням інфографіки в контексті веб середовища у вигляді сайту. ? метод аналогій, що полягає у визначенні характерних візуальних зв’язків із навколишньою дійсністю. ? описовий метод, який передбачає аналіз наявних наукових досліджень та наочних прикладів реалізації вебсайтів з відповідним контентом. ? метод порівняльного аналізу досліджуваних інфографічних вебсайтів. ? індуктивний/дедуктивний метод, який дозволяє впорядковувати зібрану інформацію та встановлювати певну ієрархічну послідовність розглядуваних понять від більш конкретних до більш узагальнених та навпаки. Наукова новизна даної роботи полягає в наступному: ? Досліджено джерельну базу із відповідної проблематики та історичний аспект художньо-образного вираження астрономічних понять та її подальшою імплементацією в різні сфери людської життєдіяльності. ? Розглянуто поняття «інфографіка», її суть, переваги, основні графічні тенденції, ефективність у зображенні ряду фактів на основі аналізу науково- методологічних та наочних матеріалів. ? Окреслено специфічність створення композиції макету вебсайту, вказано чинники, що впливають на процес розробки інфографічного контенту з астрономії та проаналізовано приклади аналогічних вебсайтів. ? Визначено відповідний формат реалізації вебсайту з астрономії в контексті веб середовища з метою забезпечення виконання основних функцій інфографіки, що полягають у належному рівні сприйняття, уявлення та розуміння глядачем її інформації. ? Висвітлено особливості організації астрономічного контенту на прикладі проєкту вебсайту-інфографіки відповідної тематики, зокрема у розподілі її розглядуваних понять за масштабною характеристикою. ? Зазначено підхід у формуванні дизайну інфографічного вебсайту з астрономії. ? Визначено програмні інструменти та засоби пов’язаних із розробкою інфографічного вебсайту з астрономії. Теоретичне і практичне значення роботи сприяє формуванню відповідних підходів у розробці та реалізації інфографіки з астрономії в контексті веб середовища, зокрема у створенні його навігації, розробці інтерфейсу та дизайні самого контенту. Крім цього в даній роботі розроблено ряд критеріїв формування інфографічного контенту з астрономії та визначено підхід у розробці дизайну для вебсайту.