Графічна інтерпретація готики в постмодернізмі

Автор: Захарчук Марина Юріївна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Дизайн (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Сучасна ера характеризується стрімким розвитком різноманітних культурних стилів. В даний період митці, письменники, кінематографісти та інші діячі культури та мистецтва звертають свою увагу на стилі і жанри, що відродилися з їх попередників. Одним з таких культурних стилів постмодернізму став неоготичний стиль. Його прояви можна спостерігати в різних сферах сучасної культури: дизайні, кінематографі, музиці, комп’ютерних іграх, моді, графічних романах. Актуальність теми дослідження. З появою безлічі літературних та кінематографічних робіт у стилі сучасної неоготики або магічного реалізму, а також оповідей про те, яка тонка грань між реальними жахами і уявними, термін «неоготика» почав широко використовуватися у пояснені деяких тенденцій розвитку сучасної культури. Елементи готичних сюжетів і образів помітні у дизайні (норвезький дизайнер ювелірних прикрас Bjorg), комп’ютерних іграх (компанії Piranha Bytes,Vampire: The Masquerade;White Wolf), літературі (С. Лукяненко «Нічний Дозор», С. Майер «Сутінки», Дж. Роулінг «Гаррі Поттер»), музиці (Lake of Tears), моді (колекції Рікардо Лещата, Фріди Джіанніні, Альберта Феретті) та молодіжній субкультурі. Відродження готичних тем, поширення неоготичних сюжетів у постмодернізмі актуалізують потребу системного аналізу загального та детального у контексті прояву феномена неоготики, узагальнення системи знань про нього. Актуальність даного дослідження обумовлена малою вивченістю явища «неоготика» в саме графічній інтерпретації у сучасній культурі, а також відсутністю загальноприйнятої термінології. У роботах вітчизняних вчених увага приділяється окремим стилістичним проявам неоготики, яка вважається випадковим відхиленням від домінуючого стилю або його опозицією, наприклад, в епоху класицизму або одним із стилістичних напрямків культури і мистецтва епохи еклектики. Таким чином, неоготика не розглядалася спеціально як феномен культури, їй не приділялося належної уваги як особливому явищу, істотно відрізняється від інших, що володіють формами презентації інший сутності. Аналіз наукової розробленості проблеми в об’єктно-предметному і теоретико-методологічному аспектах показав недостатню вивченість неоготики в культурологічних дослідженнях, відсутність праць узагальнюючого, комплексного характеру, пов’язаних з осмисленням природи загального в аспектах репрезентації неоготики в текстах культури і в контексті взаємодії реалій позалітературній, літературної, музичної і субкультурної прояву. У зв’язку з цим виникає необхідність системного дослідження неоготики в текстах сучасної культури. Об’єкт дослідження – неоготика як феномен сучасної художньої культури постмодернізму Предмет дослідження - готика у графічних романах Мета дослідження - розкрити зміст неоготики в графічній культурі посмодернізму, дослідити готичний стиль у графічних романах. Завдання: ? Виявити передумови формування неоготики як явища культури постмодернізму; ? Проаналізувати роль філософсько-культурологічних ідей постмодернізму як інтелектуальної детермінації сучасної неоготичному картини світу; ? Визначити особливості, запропонувати концепцію формування та візуальну мову дизайну готичного роману ? Визначити чинники і композиційно-психологічні передумови, що визначають характер дизайну готичного роману ? Здійснити апробацію наукових висновків дослідження на прикладі проекту Методологічну базу дослідження склали наступні підходи: - філософсько-культурологічний. Дав можливість розглянути світові аспекти неоготики, розкрити її місце у сучасній художній культурі; - інтертекстуальні допоміг концептуалізувати явище неоготики та ідеї постмодернізму; - репрезентаційних дозволив представити наявні приклади проявів готичного жанру у сучасній культурі; - структурно-функціональний використовувався у аналізі готичної субкультури.